Budowa sieci wodociągowej w ul. Olesin i Płockiej w Mławie – etap II – w ul. Płockiej na odcinku od ul. Olesin do węzła na skrzyżowaniu ul. Płockiej z DK 7 - postępowanie nr 2

Order Newsletter: 2018 Position: (oferta nr 3359043)

Client
Burmistrz Miasta Mława
State
mazowieckie
Address
06500 Mława, Stary Rynek 19
Phone
236 546 441
E-Mail
piotr.tomaszewski@mlawa.pl
Created
2018-05-16

Burmistrz Miasta Mława

Section I - The contracting

I.1) Name and address: Burmistrz Miasta Mława Stary Rynek 19 06500 Mława mazowieckie tel. 236 546 441 REGON 52482600000

I.2) Type of contracting: Administracja samorządowa

Section II - Object of the contract

II.1) Definition of contract object

II.1.1) Name of order: Budowa sieci wodociągowej w ul. Olesin i Płockiej w Mławie – etap II – w ul. Płockiej na odcinku od ul. Olesin do węzła na skrzyżowaniu ul. Płockiej z DK 7 - postępowanie nr 2

II.1.2) Type of contract: Construction works

II.1.3) Definition and size or range of contract: 1.1. Przedmiotem zamówienia jest: Budowa sieci wodociągowej w ul. Olesin i Płockiej w Mławie – etap II – w ul. Płockiej na odcinku od ul. Olesin do węzła na skrzyżowaniu ul. Płockiej z DK 7 Zakres zamówienia obejmuje: a) sieć wodociągowa z rur PE100, DN 160x14,6, PN 16, SDR 11 o długości 328,4 mb od włączenia w istniejący wodociąg dn. 100 w ul. Płockiej (pkt W2), do węzła W5 na skrzyżowaniu ul. Płockiej z DK 7, b) przepięcie istniejącej sieci dn. 50 w sieć z rur PE 100, DN 63x5,8, PN 16, SDR 11 o długości 31,2 mb od pkt w1 do pkt w2, c) przepięcie istniejącego przyłącza – pkt w3. 1.2 Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia określa dokumentacja projektowo - kosztorysowa opracowana przez Firmę Beata Kozłowska, z siedzibą ul. Zachodnia 16, 06-500 Mława zawierająca: - Projekt techniczny budowlano - wykonawczy - STWiORB - Przedmiary robót. Zamówienie ma charakter ryczałtowy, szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa dokumentacja projektowo – kosztorysowa oraz Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót będące załącznikiem do SIWZ. Wszelkie roboty towarzyszące, niewystępujące w przedmiarach, należy uwzględnić w kosztach ogólnych budowy. UWAGA: odwołanie się w przedmiarze do pozycji z KNR ma tylko charakter pomocniczy. Jeżeli w dokumentacji projektowej, specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót pojawią się ewentualnie wskazania znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, to określają one minimalny standard jakości materiałów lub urządzeń przyjętych do wyceny. Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania przez Wykonawcę materiałów i urządzeń równoważnych o parametrach nie gorszych od wymaganych. Oferowane materiały i urządzenia muszą być równoważne jakościowo tym podanym w specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ). Ciężar udowodnienia równoważności zaoferowanego przedmiotu spoczywa na Wykonawcy (art. 30 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych). W przypadku wątpliwości dotyczących równoważności oferowanych produktów Zamawiający wezwie Wykonawcę do złożenia we wskazanym terminie wyjaśnień dotyczących treści oferty. Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania materiałów i urządzeń równoważnych w stosunku do określonych w dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót, przez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, którym charakteryzują się produkty dostarczone przez konkretnego wykonawcę, pod warunkiem: 1) zastosowania wyrobów budowlanych, urządzeń, materiałów i elementów wyposażenia o parametrach technicznych i jakościowych nie gorszych niż wyroby budowlane i urządzenia wskazane w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót, 2) wykazania, że zastosowane wyroby budowlane i urządzenia spełniają wymagania określone w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót (zgodnie z art. 30 ust. 5 ustawy pzp). Zgodnie z art. 30 ust. 5 ustawy Zamawiający dopuszcza zastosowanie przez Wykonawców rozwiązań równoważnych w stosunku do rozwiązań opisanych w niniejszej SIWZ. Wykonawca, który w ofercie powoła się na zastosowanie rozwiązań równoważnych, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego rozwiązania spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. Zamawiający określa następujące wymagania, o których mowa w art. 29 ust. 3a ustawy związane z realizacją zamówienia, dotyczące zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących czynności w trakcie realizacji zamówienia na roboty budowlane, których wykonanie polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2018 r. poz. 108) w następujący sposób: 1) Zamawiający wymaga aby przy realizacji zamówienia, Wykonawca (Podwykonawca i dalszy podwykonawca) zatrudniał na podstawie umowy o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy wszystkie osoby wykonujące prace fizyczne (robotnicy budowlani) w zakresie realizacji przedmiotu zamówienia. 2) Wykonawca, przed wprowadzeniem na teren budowy zgodnie z postanowieniami Umowy, nie później niż w terminie 3 dni od dnia zawarcia Umowy, przedstawi Zamawiającemu na piśmie pod rygorem nieważności, oświadczenie, że wszystkie wymagane przez Zamawiającego osoby są zatrudnione na podstawie umowy o pracę. Oświadczenie takie będzie również załączone do każdej faktury. 3) Zamawiający wymaga, aby zatrudnienie na podstawie umowy o pracę przy realizacji zamówienia, trwało w całym okresie wykonywania zamówienia przedmiotu umowy. 4) Zamawiający zastrzega sobie możliwość wezwania Wykonawcy do przedstawienia w terminie 3 dni roboczych od wezwania, dowodów zatrudnienia na umowę o pracę osób wskazanych w wykazie. 5) Wykonawca jest zobowiązany zawrzeć w każdej umowie o podwykonawstwo stosowne zapisy zobowiązujące podwykonawców do zatrudnienia na umowę o pracę osób wykonujących czynności, o których mowa w pkt. 1). Sposób dokumentowania zatrudnienia osób, o których mowa w art. 29 ust. 3a ustawy: 1) Po podpisaniu umowy w sprawie zamówienia publicznego, a przed przystąpieniem do realizacji robót budowlanych objętych przedmiotem zamówienia, Wykonawca przedłoży Zamawiającemu pisemne pod rygorem nieważności oświadczenie zawierające informacje dotyczące formy zatrudnienia wymaganych osób z podaniem rodzaju czynności, stanowisk, funkcji, które będą wykonywane w trakcie realizacji robót objętych przedmiotem zamówienia (zanonimizowany wykaz osób). 2) Zamawiający uprawniony jest do wstrzymania się z wydaniem Wykonawcy terenu budowy do momentu otrzymania oświadczenia i wykazu osób, o którym mowa powyżej. Wynikłe z tego powodu opóźnienie w realizacji przedmiotu zamówienia będzie traktowane jako opóźnienie z winy Wykonawcy i nie będzie obciążało Zamawiającego.

II.1.4) Common Procurement Vocabulary (CPV): 45231300-8

II.1.5) Whether submitting a partial offer: yes

II.1.6) Whether submitting a variant offer: no

II.1.7) Is expected to provide supplementary contracts: no

Section III - Information on legal, economic, financial and technical

III.1) Conditions relating to the contract:

Security deposit: No information

Section IV - The tender procedure

IV.1) Contract awarding procedure: open tender

IV.2) Tender evaluation criteria:

IV.2.1) Tender evaluation criteria: No information

IV.2.2) An electronic auction will be used: no

IV.3) Administrative information:

IV.3.1) The website address, which is available terms of reference: No information

IV.3.4) Time limit for receipt of requests to participate or tenders: No information