Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych dotyczących przebudowy, termomodernizacji oraz zmiany sposobu użytkowania budynku Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi, zlokalizowanego w Łodzi przy ul. Norwida 18

Order Newsletter: 2018 Position: (oferta nr 3359045)

Client
Komenda Wojewódzka Policji w Łodzi
State
łódzkie
Address
91-048 Łódź, ul. Lutomierska 108/112
Phone
042 6652295
Fax
042 6652080
www
Maszyny do pisania
E-Mail
zampub@lodzka.policja.gov.pl
Created
2018-05-16

Komenda Wojewódzka Policji w Łodzi

Section I - The contracting

I.1) Name and address: Komenda Wojewódzka Policji w Łodzi ul. Lutomierska 108/112 91-048 Łódź łódzkie tel. 042 6652295 fax. 042 6652080 REGON 47075497600000 Maszyny do pisania

I.2) Type of contracting: Inny

Section II - Object of the contract

II.1) Definition of contract object

II.1.1) Name of order: Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych dotyczących przebudowy, termomodernizacji oraz zmiany sposobu użytkowania budynku Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi, zlokalizowanego w Łodzi przy ul. Norwida 18

II.1.2) Type of contract: Construction works

II.1.3) Definition and size or range of contract: 1. Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie oraz wykonanie robót budowlanych dotyczących przebudowy wraz z termomodernizacją i modernizacją oświetlenia i zmiany sposobu użytkowania budynku biurowego na budynek pobytowo – konferencyjny Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi, zlokalizowanego w Łodzi przy ul. Norwida 18. Kwota Zamawiającego na sfinansowanie zamówienia wynosi- 1 271 440,10 zł 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zgodnie z art. 29-31 ustawy wskazano w Programie Funkcjonalno – Użytkowym (PFU) zawartym w załączniku nr 3 do SIWZ. 3. Zamówienie zgodnie z w/w PFU obejmuje sporządzenie dokumentacji projektowej w zakresie: - przebudowy wszystkich kondygnacji użytkowych; - przebudowy podestu wejściowego; - przebudowy schodów zewnętrznych od strony balkonów z dostosowaniem dla osób niepełnosprawnych (montażu dźwigu); - modernizacji budynku garażowego; - docieplenia ścian zewnętrznych, ścian na gruncie ; - wykonania robót na podstawie opracowanych projektów. 4. Charakterystyczne parametry przedmiotu zamówienia wskazuje pkt. 1 PFU. Opis wymagań Zamawiającego w stosunku do projektu budowlanego oraz wykonania robót wskazuje pkt. 2 tego programu. Załącznikiem do PFU są: - Audyt energetyczny; - Przegląd 5 – letni; - Ekspertyza techniczna w zakresie bezpieczeństwa pożarowego w/w budynku. 5. W celu zapoznania się z budynkiem, na którym przewidziane są roboty budowlane dotyczące przebudowy i termomodernizacji, Zamawiający dopuszcza możliwość przeprowadzenia wizji lokalnej wspólnej dla wszystkich Wykonawców w terminie: 18.05.2018 r. godz. 14:00 6. Szczegółowe warunki wykonania i realizacji przedmiotu zamówienia zostały określone we wzorze umowy - Załącznik nr 10 do SIWZ. 7. Wykonawca wykona przedmiot zamówienia z materiałów własnych. Materiały powinny odpowiadać wymogom określonym w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1570 z późn. zm.) oraz określonym w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót. 8. Na każde żądanie Zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest okazać, w stosunku do wskazanych wyrobów budowlanych, dokument na podstawie którego wprowadzono wyrób do obrotu. 9. Do dokumentacji odbiorowych muszą być dołączone certyfikaty i/lub deklaracje zgodności dotyczące wszystkich zastosowanych przy robotach wyrobów budowlanych, zgodnie z wymogami ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1570 ze zm.) oraz rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie sposobów deklarowania właściwości użytkowych wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. z 2016 r., poz. 1966). 10. Wymagany okres gwarancji- minimum 36 miesięcy od dnia odbioru robót. 11. Zamawiający dopuszcza zastosowanie materiałów równoważnych do wskazanych w załączniku nr 3 do SIWZ, zgodnie z art. 30 ust. 5 ustawy Pzp. Wskazane przez Zamawiającego nazwy, rozwiązania materiałowe i technologie oraz typy urządzeń są rozwiązaniami przykładowymi. Mają one na celu określenie minimalnych standardów i oczekiwań Zamawiającego. Wykonawca może zaoferować materiały i urządzenia wskazane przez Zamawiającego lub równoważne o tym samym lub wyższym standardzie. 12. Zamawiający za asortyment równoważny będzie uznawał asortyment o nie gorszych parametrach technicznych niż wskazane w załączniku nr 3 do SIWZ, a w przypadku zaoferowania przez Wykonawcę odpowiedników wskazanego asortymentu to na Wykonawcy będzie spoczywał obowiązek udowodnienia, że zaproponowany materiał lub urządzenie jest równoważny do określonego w załączniku nr 3 do SIWZ. 13. Zamawiający dopuszcza możliwość udzielenia Wykonawcy zaliczki na poczet wykonania zamówienia w przypadku dysponowania stosownymi środkami finansowymi. Szczegółowy opis udzielania zaliczek określono w paragrafie 14 wzoru umowy- załącznik nr 10 do SIWZ.14. Fakturowanie: częściowe, po zakończeniu określonego harmonogramem rzeczowo-finansowym etapu robót, którego ilości i prawidłowe wykonanie potwierdzi inspektor nadzoru. Wartość faktur nie mniejsza niż 500 000,00 zł/ brutto 15.Na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy Prawo zamówień publicznych Wykonawca/ podwykonawca zobowiązuje się, iż w okresie realizacji umowy będzie zatrudniał na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26.06.1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2016 r., poz. 1666 z późn. zm.) osoby wykonujące wszelkie czynności wchodzące w tzw. koszty bezpośrednie związane z wykonywaniem robót budowlanych. Powyższy wymóg dotyczy osób, które wykonują czynności bezpośrednio związane z wykonywaniem robót, czyli tzw. pracowników fizycznych. Wymóg ten nie dotyczy między innymi osób pełniących samodzielne funkcje techniczne w budownictwie w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2017 r. poz. 1332 ze zm.): kierujących budową, dostawców materiałów budowlanych. 16. Wykonawca lub podwykonawca na każdorazowe żądanie Zamawiającego, w terminie wskazanym przez Zamawiającego nie dłuższym niż 5 dni roboczych, zobowiązany jest do przedłożenia wykazu osób wykonujących roboty objęte przedmiotem zamówienia, łącznie ze wskazaniem podstawy zatrudnienia, celem wykazania w/w okoliczności. Wraz z wykazem należy złożyć oświadczenia wskazanych osób, potwierdzające fakt ich zatrudnienia na podstawie umowy o pracę. 17. Zamawiającemu będzie przysługiwać na każdym etapie realizacji umowy prawo kontroli dokumentów o zatrudnieniu (tj. żądania aktualnego wykazu zatrudnionych pracowników przy realizacji przedmiotu zamówienia wraz z oświadczeniami wskazanych osób, potwierdzającymi fakt ich zatrudnienia na podstawie umowy o pracę). 18. Nieprzedłożenie przez Wykonawcę wykazu osób wraz z ich oświadczeniami w terminie wskazanym przez Zamawiającego będzie traktowane, jako niewypełnienie powyższego obowiązku. 19. W razie niewykonania powyższych obowiązków Zamawiający może naliczyć karę umowną, zgodnie z postanowieniami umowy – załącznik nr 10 do SIWZ oraz zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy.

II.1.4) Common Procurement Vocabulary (CPV): 45216000-4

II.1.5) Whether submitting a partial offer: no

II.1.6) Whether submitting a variant offer: no

II.1.7) Is expected to provide supplementary contracts: no

Section III - Information on legal, economic, financial and technical

III.1) Conditions relating to the contract:

Security deposit: Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości 10 000,00 zł ( dziesięć tysięcy zł). Wadium należy wnieść nie później niż przed upływem terminu składania ofert.

Section IV - The tender procedure

IV.1) Contract awarding procedure: open tender

IV.2) Tender evaluation criteria:

IV.2.1) Tender evaluation criteria: No information

IV.2.2) An electronic auction will be used: no

IV.3) Administrative information:

IV.3.1) The website address, which is available terms of reference: No information

IV.3.4) Time limit for receipt of requests to participate or tenders: No information