Wyjazdy edukacyjne w ramach przeprowadzonych zajęć dla uczniów uczestniczących w projekcie pt.: „Razem dla lepszej edukacji w Powiecie Namysłowskim”.

Order Newsletter: 2018 Position: (oferta nr 3359046)

Client
Powiat Namysłowski reprezentowany przez Zarząd Powiatu
State
opolskie
Address
46-100 Namysłów, Pl. Wolności 12A 12
Phone
(077) 410 36 95
Fax
077 4103922
www
www.namyslow.pl
E-Mail
zamowienia@namyslow.pl
Created
2018-05-16

Powiat Namysłowski reprezentowany przez Zarząd Powiatu

Section I - The contracting

I.1) Name and address: Powiat Namysłowski reprezentowany przez Zarząd Powiatu Pl. Wolności 12A 12 46-100 Namysłów opolskie tel. (077) 410 36 95 fax. 077 4103922 REGON 53142196300000 www.namyslow.pl

I.2) Type of contracting: Administracja samorządowa

Section II - Object of the contract

II.1) Definition of contract object

II.1.1) Name of order: Wyjazdy edukacyjne w ramach przeprowadzonych zajęć dla uczniów uczestniczących w projekcie pt.: „Razem dla lepszej edukacji w Powiecie Namysłowskim”.

II.1.2) Type of contract: Services

II.1.3) Definition and size or range of contract: 1. Przedmiotem zamówienia są wyjazdy edukacyjne w ramach przeprowadzonych zajęć dla uczniów uczestniczących w projekcie pt.: „Razem dla lepszej edukacji w Powiecie Namy-słowskim”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ra-mach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 oraz ze środków Budżetu Państwa: Zamówienie składa się z 2 części: • Część 1 – Drezno – 18 uczestników; • Część 2 – Berlin – 27 uczestników. 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarto w załączniku nr 2 do SIWZ. 3. Kody i nazwy według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): Główny kod CPV: 63511000-4 (Organizacja wycieczek). Dodatkowe kody CPV: 55110000-4 (Hotelarskie usługi noclegowe) 55300000-3 (Usługi restauracyjne i dotyczące podawania posiłków). 60172000-4 (Wynajem autobusów i autokarów wraz z kierowcą). 63514000-5 (Usługi świadczone przez przewodników turystycznych). 4. Wykonawca świadczyć będzie usługi środkami lokomocji, które spełniają wszelkie wyma-gania dotyczące przewozu młodzieży zawarte w obowiązujących przepisach prawa. 5. Pojazdy muszą posiadać miejsca siedzące dla wszystkich przewożonych osób, muszą być w pełni sprawne i wyposażone w klimatyzację oraz powinny posiadać, zgodnie z obowią-zującymi przepisami odpowiednie oznakowanie pojazdu do przewozu młodzieży. Pojazdy wykonujące usługę muszą być sprawne, posiadać aktualny przegląd techniczny oraz po-siadać ubezpieczenia OC, NW i spełniać inne niezbędne wymagania zgodne z przepisami prawa do przewozu osób na terenie kraju. 6. Wykonawca zobowiązany jest do dysponowania przeszkolonym i wykwalifikowanym personelem zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa, gwarantującym wykonywanie usług z należytą starannością. 7. Wykonawca pokrywa koszty wszelkich należnych podatków, opłat i obciążeń publiczno-prawnych związanych z transportem. 8. Wykonawca zapewni bezpieczny przewóz uczestników do Berlina i/lub Drezna oraz z po-wrotem. Wykonawca zapewni bezpieczne przewozy uczestników po Berlinie i/lub Dreź-nie. 9. Wykonawca, we własnym zakresie i na własny koszt, zobowiązany jest do:  zabezpieczenia odpowiednich autobusów wraz z kierowcami (kierowcy muszą być za-trudnieni na umowę o pracę. Zamawiający zastrzega sobie prawo do przedłożenia przez Wykonawcę, umów o pracę z kierowcami)  zapewnienia transportu na trasie Namysłów – Berlin i/lub Drezno, Berlin i/lub Drezno-Namysłów oraz na terenie Berlina i/lub Drezna,  zapewnienia zakwaterowania,  zapewnienia wyżywienia,  zapewnienia pilota – przewodnika po Berlinie i/lub Dreźnie,  zapewnienia biletów wstępu określonych w załączniku nr 2 do SIWZ,  zapewnienia ubezpieczenia KL i NNW uczestników wyjazdów,  zapewnienia punktualnych i zgodnych z harmonogramem przewozów. 10. Składający oferty wykonawcy zobowiązani są do zapoznania z istotnymi przepisami pra-wa, aktami i regulacjami obowiązującymi w Polsce, które w jakikolwiek sposób mogą wpływać lub odnosić się do działań podejmowanych w związku z przetargiem i w następ-stwie podpisania umowy. 11. Wykonawcy są odpowiedzialni za staranne zaznajomienie się ze SIWZ wraz z jej załączni-kami, wszelkimi zmianami do SIWZ sporządzonymi w okresie przetargowym oraz za uzy-skanie wiarygodnych informacji dotyczących poszczególnych warunków i obowiązków, które mogą w jakikolwiek sposób oddziaływać na sumę czy istotę oferty lub na wykony-wanie usług. 12. Wykonawca jest zobowiązany do podjęcia wszelkich działań w celu oszacowania na wła-sną odpowiedzialność kosztów i ryzyka oraz uzyskania wszelkich danych, jakie mogą być niezbędne w przygotowaniu oferty i podpisania umowy. 13. Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisa-nych w SIWZ i ofercie. 14. Dopuszcza się składanie ofert częściowych. Liczba części: 2. Oferty lub wnioski o do-puszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do: jednej lub wszystkich części. Oferty, które nie będą obejmowały wszystkich elementów składowych przedmiotu zamówienia w obrębie danej części zostaną odrzucone. 15. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych. 16. Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6/7 ustawy. 17. Zamawiający dopuszcza możliwość powierzenia Podwykonawcy lub Podwykonawcom wykonanie części zamówienia, co nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za należy-te wykonanie tego zamówienia. 18. Zamawiający zgodnie z art. 36b ustawy żąda podania przez Wykonawcę w formularzu oferty części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć Podwykonawcom i po-dania ich nazw (firm). Powierzenie wykonania części przedmiotu zamówienia Podwyko-nawcy lub Podwykonawcom wymaga zawarcia umowy o podwykonawstwo, przez którą należy rozumieć umowę w formie pisemnej o charakterze odpłatnym, której przedmiotem są dostawy lub usługi stanowiące część zamówienia publicznego, zawartą pomiędzy wy-branym przez Zamawiającego Wykonawcą a innym podmiotem (Podwykonawcą). 19. Na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy, Zamawiający wymaga, aby do realizacji przedmiotu zamówienia, były zatrudnione przez Wykonawcę lub Podwykonawcę osoby wykonujące czynności w zakresie wykonywania robót budowlanych, na podstawie umów o pracę, je-żeli wykonywanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz.U. z 2018 r., poz. 108). Zamawiający zastrzega sobie prawo do przedłożenia przez Wykonawcę, umów o pracę z zatrudnionymi przez niego pracownikami 20. W przypadku, gdy Wykonawca nie zamierza wykonywać zamówienia przy udziale pod-wykonawców, należy wpisać w formularzu „nie dotyczy” lub inne sformułowanie. Jeżeli Wykonawca zostawi ten punkt formularza nie wypełniony Zamawiający uzna, iż zamó-wienie zostanie wykonane siłami własnymi, bez udziału podwykonawcy. 21. Informacja o możliwości udzielenia zaliczki na poczet wykonania zamówienia na podsta-wie art. 151a ustawy: Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zaliczki na po-czet wykonania zamówienia. 22. Miejsce realizacji zamówienia: Namysłów – Berlin i/lub Drezno – Namysłów.

II.1.4) Common Procurement Vocabulary (CPV): 63511000-4

II.1.5) Whether submitting a partial offer: yes

II.1.6) Whether submitting a variant offer: no

II.1.7) Is expected to provide supplementary contracts: no

Section III - Information on legal, economic, financial and technical

III.1) Conditions relating to the contract:

Security deposit: Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości: Dla części nr 1: 350,00 zł; dla części nr 2: 530,00 zł. Wadium wnoszone w pieniądzu powinno zostać przelane lub wpłacone na konto Staro-stwa Powiatowego w Namysłowie w Banku Spółdzielczym w Namysłowie Nume

Section IV - The tender procedure

IV.1) Contract awarding procedure: open tender

IV.2) Tender evaluation criteria:

IV.2.1) Tender evaluation criteria: No information

IV.2.2) An electronic auction will be used: no

IV.3) Administrative information:

IV.3.1) The website address, which is available terms of reference: No information

IV.3.4) Time limit for receipt of requests to participate or tenders: No information