Budowa łącznika wewnątrzszpitalnego łączącego Budynek „I” z Budynkiem „Ha” Szpitala Centrum Opieki Medycznej w Jarosławiu na działce nr 2775/4 obręb 5 m. Jarosławia

Order Newsletter: 2018 Position: (oferta nr 3359047)

Client
Centrum Opieki Medycznej w Jarosławiu
State
podkarpackie
Address
37500 Jarosław, ul. 3 Maja 70
Phone
0166215421 w. 217
www
www.comjar.pl
E-Mail
comzampub@data.pl
Created
2018-05-16

Centrum Opieki Medycznej w Jarosławiu

Section I - The contracting

I.1) Name and address: Centrum Opieki Medycznej w Jarosławiu ul. 3 Maja 70 37500 Jarosław podkarpackie tel. 0166215421 w. 217 www.comjar.pl

I.2) Type of contracting: Inny

Section II - Object of the contract

II.1) Definition of contract object

II.1.1) Name of order: Budowa łącznika wewnątrzszpitalnego łączącego Budynek „I” z Budynkiem „Ha” Szpitala Centrum Opieki Medycznej w Jarosławiu na działce nr 2775/4 obręb 5 m. Jarosławia

II.1.2) Type of contract: Construction works

II.1.3) Definition and size or range of contract: Przedmiotem zamówienia jest: Budowa łącznika wewnątrzszpitalnego łączącego Budynek „I” z Budynkiem „Ha” Szpitala Centrum Opieki Medycznej w Jarosławiu na działce nr 2775/4 obręb 5 m. Jarosławia polegająca na wykonaniu robót projektowych, budowlanych, montażowych, instalacyjnych, drogowych i wykończeniowych zgodnych z PFU. Wykonanie dokumentacji projektowej: • uzyskanie mapy do celów projektowych; • wykonanie niezbędnych badań geologicznych gruntu; • sporządzenie, zgodnie z wytycznymi decyzji o warunkach zabudowy • i zagospodarowania terenu projektu budowlanego wraz z informacją dotyczącą bezpieczeństwa i ochrony zdrowia • uzyskanie wszystkich niezbędnych uzgodnień oraz decyzji administracyjnej zatwierdzającej projekt budowlany i udzielającej pozwolenia na budowę; • sporządzenie kosztorysu inwestorskiego wraz z przedmiarem robót • sporządzenie specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych dla zakresu robót objętego ww. dokumentacją projektową • zapis całości opracowania w formie papierowej oraz na nośniku elektronicznym (płyta CD) Wykonanie robót: • wykonanie robót budowlanych na podstawie opracowanej przez Wykonawcę dokumentacji projektowej w tym projektu budowlanego zatwierdzonego i posiadającego pozwolenie na budowę wydane przez odpowiednie władze administracyjne • opracowanie dokumentacji powykonawczej w formie papierowej oraz na elektronicznej (płyta CD) – 2 egz.; Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia stanowi Załącznik nr 1 do SIWZ: 1) Program Funkcjonalno - Użytkowy; 2) Dokumenty, opinie i uzgodnienia; 3) Opis Przedmiotu Zamówienia

II.1.4) Common Procurement Vocabulary (CPV): 71223000-7

II.1.5) Whether submitting a partial offer: no

II.1.6) Whether submitting a variant offer: no

II.1.7) Is expected to provide supplementary contracts: no

Section III - Information on legal, economic, financial and technical

III.1) Conditions relating to the contract:

Security deposit: 1. Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości: 40 000 zł. 1. Wykonawca przed upływem terminu składania ofert zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości 40 000,00 zł. Słownie: „czterdzieści tysięcy złotych” 2. Wadium może

Section IV - The tender procedure

IV.1) Contract awarding procedure: open tender

IV.2) Tender evaluation criteria:

IV.2.1) Tender evaluation criteria: No information

IV.2.2) An electronic auction will be used: no

IV.3) Administrative information:

IV.3.1) The website address, which is available terms of reference: No information

IV.3.4) Time limit for receipt of requests to participate or tenders: No information