Budowa parku przyrodniczo-geologicznego z funkcją edukacyjną w miejscowości Bobowa

Order Newsletter: 2018 Position: (oferta nr 3359048)

Client
Gmina Bobowa
State
małopolskie
Address
38-350 Bobowa, Rynek 21
Phone
183 514 300,
Fax
018 3514300 w. 21
www
www.bobowa.pl
E-Mail
inwestycje@ug.bobowa.pl,
Created
2018-05-16

Gmina Bobowa

Section I - The contracting

I.1) Name and address: Gmina Bobowa Rynek 21 38-350 Bobowa małopolskie tel. 183 514 300, fax. 018 3514300 w. 21 REGON 491892050 www.bobowa.pl

I.2) Type of contracting: Administracja samorządowa

Section II - Object of the contract

II.1) Definition of contract object

II.1.1) Name of order: Budowa parku przyrodniczo-geologicznego z funkcją edukacyjną w miejscowości Bobowa

II.1.2) Type of contract: Construction works

II.1.3) Definition and size or range of contract: 1. Przedmiotem zamówienia jest: Budowa parku przyrodniczo-geologicznego z funkcją edukacyjną w miejscowości Bobowa. Zamówienie obejmuje wykonanie następujących zakresów robót: - Nawierzchnie dróg i placów – układ komunikacyjny. - Sieci sanitarne (wodociąg z kranami czerpalnymi do podlewania zieleni). - Oświetlenie terenu (latarnie solarne bez potrzeby uzbrojenia terenu). - Elementy wyposażenie terenu (tablice informacyjne, ławki, kosze na odpady komunalne, stojaki rowerowe, altana z miejscem na grilla, mobilne kiermasze, altany, trejaże). - Plac zabaw dla dzieci. - Szata roślinna. - Ogrodzenie terenu. - Sadzawka. Zestawienie powierzchni poszczególnych części zagospodarowania terenu: - Całkowita powierzchnia parku: 10 354,40 m2 - Powierzchnia placów żwirowych (włącznie z placem zabaw): 693 m2 - Powierzchnia alejek parkowych z nawierzchni mineralnej: 1 483 m2 - Powierzchnia szaty roślinnej: 847,4 m2 - Powierzchnia sadzawki: 3,58 m2 - Powierzchnia łąki kwietnej: 1 149 m2 - Powierzchnia trawników: 6 178,42 m2 Przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie z postanowieniami umowy, specyfikacją istotnych warunków zamówienia (zwaną również SIWZ), złożoną ofertą, zasadami sztuki budowlanej, wiedzy technicznej, obowiązującymi normami oraz przepisami i technologiami producentów materiałów i urządzeń zastosowanych przy realizacji zamówienia, a także z: 1.) dokumentacją projektową wykonaną przez GARDENA Sp. z o. o. Sp. k. ul. Żółkiewskiego 5, 33-300 Nowy Sącz, 2.) pozwoleniem na roboty budowlane nr 59/2017 z dnia 01.02.2017 r. znak: AB.6740.874.2016. Zakres robót w ramach ustalonego wynagrodzenia obejmuje ponadto: • wytyczenie obiektów, dozór geodezyjny, • geodezyjną inwentaryzację powykonawczą wraz ze sporządzoną w jej wyniku dokumentacją geodezyjno-kartograficzną, (mapa zasadnicza w skali 1:500 lub 1:1000 obejmująca cały zakres robót) w 2 egzemplarzach i złożenie materiałów w Powiatowym ośrodku Dokumentacji Geodezyjno-Kartograficznej w Gorlicach oraz 1 egzemplarza dla Zamawiającego, • inne prace związane z procesem budowy, • sporządzenie dokumentacji powykonawczej wraz z dokumentacją fotograficzną, opisanej i skompletowanej w dwóch egzemplarzach oraz w wersji elektronicznej, • bezpłatną konserwację elementów małej architektury w okresie obowiązywania gwarancji z częstotliwością wynikającą z wymagań ustalonych przez producentów dla materiałów użytych do wykonania umowy, jeżeli producent nie określił wymagań w zakresie konserwacji wymienionych elementów, Wykonawca dokona ich konserwacji co najmniej jeden raz na dwa lata poprzez zabezpieczenie środkami antykorozyjnymi, • wykonanie zabiegów pielęgnacyjnych dokonanych nasadzeń zieleni w pierwszym roku obowiązywania gwarancji zgodnie z operatem pielęgnacyjnym zawartym w dokumentacji budowlanej. • poza robotami bezpośrednio wynikającymi z dokumentacji projektowej przedmiot umowy obejmuje również wszystko to, co z technicznego punktu widzenia jest i okaże się niezbędne do zrealizowania przedsięwzięcia inwestycyjnego opisanego w dokumentacji.

II.1.4) Common Procurement Vocabulary (CPV): 45233250-6

II.1.5) Whether submitting a partial offer: no

II.1.6) Whether submitting a variant offer: no

II.1.7) Is expected to provide supplementary contracts: no

Section III - Information on legal, economic, financial and technical

III.1) Conditions relating to the contract:

Security deposit: 1. Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości 45 000,00 zł słownie: czterdzieści pięć tysięcy zł. nie później niż w terminie składania ofert. 2. Wadium może być wniesione: a) w pieniądzu – wyłącznie przelewem na rachunek bankowy wskazany

Section IV - The tender procedure

IV.1) Contract awarding procedure: open tender

IV.2) Tender evaluation criteria:

IV.2.1) Tender evaluation criteria: No information

IV.2.2) An electronic auction will be used: no

IV.3) Administrative information:

IV.3.1) The website address, which is available terms of reference: No information

IV.3.4) Time limit for receipt of requests to participate or tenders: No information