Realizacja robót budowlanych w ramach zadania inwestycyjnego pn. ,,Wykonanie elewacji wraz z przebudową klatki schodowej w budynku komunalnym przy ul. Narutowicza 10 w m. Góra”

Order Newsletter: 2018 Position: (oferta nr 3359050)

Client
Gmina Góra
State
dolnośląskie
Address
56-200 Góra, ul. Mickiewicza 1 1
Phone
065 5443644
Fax
065/543-26-58
E-Mail
poplawski@gora.com.pl
Created
2018-05-16

Gmina Góra

Section I - The contracting

I.1) Name and address: Gmina Góra ul. Mickiewicza 1 1 56-200 Góra dolnośląskie tel. 065 5443644 fax. 065/543-26-58 REGON 41105066900000

I.2) Type of contracting: Administracja samorządowa

Section II - Object of the contract

II.1) Definition of contract object

II.1.1) Name of order: Realizacja robót budowlanych w ramach zadania inwestycyjnego pn. ,,Wykonanie elewacji wraz z przebudową klatki schodowej w budynku komunalnym przy ul. Narutowicza 10 w m. Góra”

II.1.2) Type of contract: Construction works

II.1.3) Definition and size or range of contract: Przedmiotem zamówienia jest realizacja robót budowlanych w ramach zadania inwestycyjnego pn. ,,Wykonanie elewacji wraz z przebudową klatki schodowej w budynku komunalnym przy ul. Narutowicza 10 w m. Góra”. Dane ogólne obiektu: Budynek mieszkalny komunalny położony jest na działce o nr ewid. 907/1, w obszarze wpisanym do rejestru zabytków - w strefie „A” - ścisłej ochrony konserwatorskiej. Budynek sąsiaduje z budynkiem gospodarczym. Klasyfikacja wysokościowa: budynek niski. Ilość kondygnacji nadziemnych: 3. Zakres robót obejmuje: a) roboty związane z przebudową klatki schodowej w budynku – roboty tynkarskie, malarskie, stolarskie: - Zeskrobanie i zmycie starych powłok malarskich ze ścian i sufitów – ok. 114,52 m2 - Ługowanie farby olejnej z tynków ścian – ok. 21,56 m2 - Gruntowanie ścian i sufitów środkami gruntującymi – ok. 114,52 m2, - Gładzie gipsowe na ścianach i sufitach , - Malowanie ścian i sufitów farbami emulsyjnymi, - Malowanie farbami olejnymi ścian, - Malowanie farbami olejnymi stolarki drzwiowej i okiennej. - Malowanie farbami olejnymi rur wodociągowych, kanalizacyjnych oraz gazowych, - Malowanie farbami olejnymi balustrady schodowej, - rozbiórka i wykonanie nowej ścianki o konstrukcji drewnianej z drzwiami pod biegiem kl. schodowej, - wykonanie i montaż brakującego skrzydła okiennego wraz z uzupełnieniem okuć i dopasowaniem skrzydeł do ościeżnicy, - uzupełnienie tralek i odcinków poręczy. b) roboty elewacyjne – roboty rozbiórkowe, malarskie, różne: - Odbicie starych tynków na ścianach płaskich oraz ościeżach drzwiowych i okiennych – ok. 165,24 m2, - Uzupełnienie tynków na profilach ciągnionych oraz gzymsach, - Wykonanie nowych tynków kat. III na ścianach i ościeżach, - Malowanie nowych tynków farbami fasadowymi - - Malowanie stolarki drzwiowej i okiennej (drewnianej), - Wymiana drzwi wejściowych do budynku (od podwórka), - Wymiana uszkodzonych desek czołowych i podbitkowych wraz z malowaniem. Dokładny opis przedmiotu zamówienia zawiera dokumentacja projektowa wraz z uzupełniającymi ją przedmiarami robót, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót. 3.2.We wszystkich przypadkach, w których ze względu na specyfikę przedmiotu zamówienia wskazano pochodzenie materiałów i urządzeń, dopuszcza się stosowanie materiałów i urządzeń równoważnych tj. wszelkie wymienione z nazwy materiały i urządzenia użyte w przekazanej przez Zamawiającego dokumentacji służą określeniu standardu i mogą być zastąpione innymi materiałami o nie gorszych parametrach technicznych, użytkowych, jakościowych, funkcjonalnych i walorach estetycznych, przy uwzględnieniu prawidłowej współpracy z pozostałymi materiałami i urządzeniami. W przypadku doboru materiałów – jako kryteria równoważności wskazuje się tożsamość wymiarów, parametrów technicznych, użytkowych, jakościowych, funkcjonalnych. 3.2.1. Zgodnie z dyspozycją zawartą w art. 29 ust. 3 a ustawy Pzp (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.) Zamawiający wymaga, by czynności bezpośrednio związane z realizacją zadania tj. roboty tynkarskie, malarskie, rozbiórkowe wykonywane były przez osoby zatrudnione przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2014 r. poz. 1502, z późn. zm.), o ile nie są one wykonywane przez dane osoby osobiście w ramach prowadzonej przez nie na podstawie wpisu do CEIDG działalności gospodarczej. Wymóg zatrudnienia na podstawie umowy o pracę nie dotyczy osób kierujących budową, osób wykonujących usługi geodezyjne, osób świadczących usługi transportowe i sprzętowe. Zatrudnienie na podstawie umowy o pracę wyżej wymienionych osób powinno trwać nieprzerwanie przez cały okres trwania umowy, adekwatnie do czasookresu wykonywania wymienionych czynności w okresie jej trwania.

II.1.4) Common Procurement Vocabulary (CPV): 45453000-7

II.1.5) Whether submitting a partial offer: no

II.1.6) Whether submitting a variant offer: no

II.1.7) Is expected to provide supplementary contracts: no

Section III - Information on legal, economic, financial and technical

III.1) Conditions relating to the contract:

Security deposit: 1. W postępowaniu ustanowiono obowiązek wniesienia wadium w wysokości 2 500,00 (dwa tysiące pięćset złotych 00/100 groszy). 2. Wadium wnosi się przed upływem terminu na składanie ofert. 3.Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formac

Section IV - The tender procedure

IV.1) Contract awarding procedure: open tender

IV.2) Tender evaluation criteria:

IV.2.1) Tender evaluation criteria: No information

IV.2.2) An electronic auction will be used: no

IV.3) Administrative information:

IV.3.1) The website address, which is available terms of reference: No information

IV.3.4) Time limit for receipt of requests to participate or tenders: No information