Usługa przeprowadzenia warsztatów rękodzielniczych za pomocą arteterapii w ramach treningu kompetencji i umiejętności społecznych dla uczestników projektu pn. Szansa na rozwój - aktywna integracja w Powiecie Bocheńskim

Order Newsletter: 2018 Position: (oferta nr 3359052)

Client
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
State
małopolskie
Address
32-700 Bochnia, ul. G. Windakiewicza 9/5 9
Phone
14 611 97 40
Fax
14 611 97 40
E-Mail
pcprbochnia@wp.pl
Created
2018-05-16

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

Section I - The contracting

I.1) Name and address: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie ul. G. Windakiewicza 9/5 9 32-700 Bochnia małopolskie tel. 14 611 97 40 fax. 14 611 97 40 REGON 85166543300000

I.2) Type of contracting: Jednostki organizacyjne administracji samorządowej

Section II - Object of the contract

II.1) Definition of contract object

II.1.1) Name of order: Usługa przeprowadzenia warsztatów rękodzielniczych za pomocą arteterapii w ramach treningu kompetencji i umiejętności społecznych dla uczestników projektu pn. Szansa na rozwój - aktywna integracja w Powiecie Bocheńskim

II.1.2) Type of contract: Services

II.1.3) Definition and size or range of contract: usługa przeprowadzenia warsztatów rękodzielniczych za pomocą arteterapii w ramach treningu kompetencji i umiejętności społecznych dla grupy maksymalnie 28 osób w łącznym wymiarze do 33 godzin zegarowych (w dwóch grupach: grupa 1. 21 godzin a grupa 2. 12 godzin). Odbiorcami przedmiotu zamówienia, czyli uczestnikami warsztatów będą uczestnicy i uczestniczki projektu. pn. Szansa na rozwój - aktywna integracja w Powiecie Bocheńskim, w szczególności: 1) 17 osób z niepełnosprawnościami, głównie na tle kryzysów psychicznych lub chorób neurologicznych, zdolne do komunikowania się z otoczeniem, w wieku aktywności zawodowej (grupa 1); 2) 11 wychowanków pieczy zastępczej w wieku szkolnym (grupa 2). Zamawiający uwzględnił diagnozę potrzeb w/w uczestników/uczestniczek, jako kryterium naboru do udziału w treningu. Zamawiający skieruje do Wykonawcy osoby, które w wywiadzie informują, że odczuwają niski poziom kreatywności oraz mają trudności z wyrażaniem emocji. W porozumieniu z pracownikiem socjalnym, osoby skierowane do Wykonawcy deklarują chęć udziału w warsztatach rękodzielniczych. Cele warsztatów: 1) wzmocnienie motywacji uczestników i uczestniczek do aktywności; 2) zwiększenie pewności siebie i własnych umiejętności uczestników; 3) ćwiczenie zdolności samodzielnego stosowania posiadanych umiejętności; 4) poprawa umiejętności rozwiązywania pojawiających się problemów w grupie; 5) poprawa stanu zdrowia poprzez wpływanie na poprawę samopoczucia psychicznego; 6) ćwiczenie porozumiewania się w języku ojczystym; 7) ćwiczenie umiejętność uczenia się; 8) ćwiczenie świadomości i ekspresji kulturalnej poprzez materialne wytwory rękodzielnictwa; 9) rozwijanie sprawności manualnej oraz rozbudzanie wyobraźni. Założenia do programu warsztatów: Planowane warsztaty rękodzielnicze powinny odpowiadać potrzebom i zainteresowaniom uczestników projektu, powinny ułatwić im znajdowanie i rozwijanie swoich zainteresowań oraz realizowanie hobby. Tematyka zajęć powinna obejmować np. wykonywanie ozdób, stroików, wytwarzanie biżuterii, decoupage, filcowanie, szycie torebek, masę solną, itp. Program warsztatów powinien mieć charakter praktyczny, inspirować uczestników do działania i poszerzania swojej wiedzy z interesujących ich obszarów. Przebieg zajęć oraz ilość czasu potrzebnego na realizację poszczególnych tematów powinny być uzależnione od osoby prowadzącej oraz faktycznych umiejętności i zainteresowań uczestników. Warsztaty powinny pozwolić odkryć uczestnikom źródła inspiracji, ale także powinni dać możliwość skonfrontowania swoich pomysłów z możliwościami technologicznymi. Program warsztatów powinien umożliwiać wyrażanie przez uczestników swoich stanów emocjonalnych za pomocą prac rękodzielniczych. Wskazane jest, aby przygotowane prace, były omawiane przez autora. Wspólna dyskusja oraz zaprezentowanie prac, ich omówienie powinno sprzyjać bliższemu poznaniu się uczestników i wzmocnieniu istniejących relacji interpersonalnych. Do tworzenia oraz zainteresowania twórczością artystyczną należy uczestników zachęcać atrakcyjnymi i urozmaiconymi metodami. Program warsztatów powinien zawierać takie elementy, jak: 1) prezentacja materiału w formie wykładu objaśniającego temat zajęć w formie syntetycznej, w języku łatwym do zrozumienia, z uwzględnieniem sposobów i metod proponowanych przy tworzeniu prac, 2) ćwiczenia praktyczne, pobudzające wyobraźnię uczestników i doskonalące indywidualne wrodzone umiejętności, 3) ćwiczenia uczestników z korektą osoby prowadzącej, 4) zachęcanie uczestników do dyskusji i do śmiałej realizacji własnych pomysłów, 5) zachęcanie uczestników do aktywnego uczestnictwa w życiu kulturalnym, 6) zachęcanie uczestników do samodzielnej pracy w domu, 7) wyrażania własnych opinii i sądów na temat sztuki, omawianie wykonanych prac z uwzględnieniem uczuć i emocji pojawiających się w trakcie ich tworzenia, 8) zróżnicowanych ćwiczeń i eksperymentów plastycznych, zabawy z rysowania i projektowania, 9) wskazywanie źródeł do pogłębiania wiedzy, 10) powtarzanie materiału praktycznego w formie działalności twórczej na zadany temat wykonywanej w preferowanych przez uczestnika technikach, 11) zorganizowanie wystawy prezentującej prace uczestników. Oczekiwane rezultaty powinny być zmierzone za pomocą obserwacji dokonywanej wśród uczestników przez osobę prowadzącą serię zajęć. Wyniki obserwacji w formie opinii zawierającej opis cech poszczególnych uczestników na pierwszych zajęciach i po zakończeniu serii zajęć powinny uwzględnić obserwację w obrębie spodziewanych rezultatów tj.: 1) zwiększenie pewności siebie i własnych umiejętności uczestników; 2) rozbudzenie motywacji uczestników do samodzielnego stosowania posiadanych umiejętności; 3) poprawa umiejętności rozwiązywania pojawiających się problemów w grupie; 4) poprawa stanu zdrowia poprzez wpływanie na poprawę samopoczucia psychicznego; 5) przećwiczenie porozumiewania się w języku ojczystym; 6) przećwiczenie umiejętność uczenia się; 7) wzbudzenie świadomości i ekspresji kulturalnej poprzez materialne wykonanie rękodzieła; 8) rozwinięcie sprawności manualnej oraz rozbudzenie wyobraźni plastycznej. Dzienny wymiar czasu warsztatów dla poszczególnych grup powinien wynosić: 1) grupa 1 - osoby z niepełnosprawnościami: 21 godzin zegarowych tj. 7 spotkań po 3 godziny, w piątki w godz. od 15.00 do 18.00 w sierpniu i we wrześniu 2018 r. 2) grupa 2 - wychowankowie pieczy zastępczej: 12 godzin zegarowych, tj. 4 spotkania po 3 godziny, w soboty w godz. od 9.00 do 12.00, w dniach 8.15.22 i 29 września 2018 r. Dopuszcza się możliwość zmiany dnia tygodnia prowadzenia warsztatu, po uzgodnieniu z uczestnikami treningu i po uprzednim zgłoszeniu tego faktu Zamawiającemu. Zastrzega się, że 1 godzina to 60 minut. Rozliczenie usługi odbywać się będzie w osobogodzinach, tj. wynagrodzenie należne Wykonawcy zostanie wyliczone w stosunku do rzeczywistej liczby osób korzystających z usługi i kosztów usługi przewidzianych za jedną osobę w czasie jednej godziny warsztatu. Maksymalny wymiar osobogodzin warsztatu wynosi 489 jednostek (tj. 17 osób x 21 godzin plus 11 osób x 12 godzin). Zamawiający zastrzega, że z przyczyn niezależnych od niego może wystąpić zmniejszenie liczby uczestników i uczestniczek zajęć, jednak przewidywany minimalny zakres zamówienia to 84 osobogodziny, co zostało oszacowane na podstawie przewidywania, że każda osoba skierowana do udziału w zajęciach będzie uczestniczyć co najmniej w jednym dniu zajęć (tj. 28 uczestników x 3 godziny). Odpowiadanie na potrzeby grupy ze strony Wykonawcy i atrakcyjność zajęć może wpływać na poziom motywacji uczestników do obecności i efektywnego udziału w zajęciach. Obowiązki Wykonawcy: 1. Wykonawca zobowiązany jest zorganizować warsztaty w pełnym zakresie, tj. zapewnić uczestnikom właściwe warunki i wyposażenie, w tym: 1) salę z wyposażeniem odpowiednio do charakteru zajęć i liczebności grup uczestników, zlokalizowaną na terenie Bochni w odległości do 2500 m od głównego przystanku autobusowego w Bochni mieszczącego się przy Pl. Gen. Pułaskiego, ze względu na trudności w poruszaniu się uczestników lub ich orientację w terenie; 2) narzędzia, akcesoria, materiały do zajęć (uczestnicy powinni potwierdzić odbiór materiałów na liście obecności); 3) odpowiednie warunki higieniczno-sanitarne, PPOŻ i BHP; 4) poczęstunek, tj. drożdżówka/os., woda mineralna min. 300ml/os., kawa i herbata po 250 ml/os wraz z dodatkami (cukier, mleczko, cytryna) na każdy dzień warsztatów. Uczestnicy powinni potwierdzić korzystanie z bufetu na liście obecności; 2. Wykonawca powinien uwzględnić: 1) możliwość przeprowadzenia pracy socjalnej i kontroli przez Zamawiającego w miejscu realizacji usługi, w tym wykonania dokumentacji fotograficznej; 2) obowiązek oznaczenia afiszem promocyjno-informacyjnym miejsc, w których będzie realizowany trening (wykonawca otrzyma afisze promocyjne od Zamawiającego), 3) obowiązek stosowania wytycznych dotyczących promocji i informacji na wszelkich dokumentach wytworzonych w ramach realizacji usługi w tym na materiałach i zaświadczeniach wydawanych uczestnikom treningu. 3. Wykonawca zobowiązany jest do opracowania i prowadzenia następującej dokumentacji z uwzględnieniem wzorów przygotowanych przez Zamawiającego tj.: 1) harmonogram warsztatów z uwzględnieniem możliwości jego aktualizacji wg potrzeb uczestników treningu, 2) dzienne listy obecności uczestników i uczestniczek warsztatów wraz z potwierdzeniem korzystania z poczęstunku oraz odbioru materiałów warsztatowych, 3) konspekty zajęć, 4) sprawozdanie opisowe na zakończenie realizacji usługi zawierające opis realizacji usługi, przebiegu warsztatów, osiągnięte rezultaty oraz opis ewentualnych problemów, jakie wystąpiły w trakcie realizacji usługi, 5) dokumentacja fotograficzna na CD zawierająca co najmniej 20 zdjęć potwierdzających kluczowe elementy przeprowadzonego treningu.

II.1.4) Common Procurement Vocabulary (CPV): 37800000-6

II.1.5) Whether submitting a partial offer: yes

II.1.6) Whether submitting a variant offer: no

II.1.7) Is expected to provide supplementary contracts: no

Section III - Information on legal, economic, financial and technical

III.1) Conditions relating to the contract:

Security deposit: No information

Section IV - The tender procedure

IV.1) Contract awarding procedure: open tender

IV.2) Tender evaluation criteria:

IV.2.1) Tender evaluation criteria: No information

IV.2.2) An electronic auction will be used: no

IV.3) Administrative information:

IV.3.1) The website address, which is available terms of reference: No information

IV.3.4) Time limit for receipt of requests to participate or tenders: No information