Przebudowa drogi dz. nr ewid. 356 w km 0+000 do 0+300 w miejscowości Rzemień , przebudowa drogi dz. nr ewid. 341/1 w km 0+300 do 0+314 w miejscowości Rzemień, przebudowa drogi dz. nr ewid. 384/2 w km 0+305 do 0+380 w miejscowości Rzemień

Order Newsletter: 2018 Position: (oferta nr 3359054)

Client
Gmina Przecław
State
podkarpackie
Address
39320 Przecław, ul. Jana Kilińskiego 7
Phone
175 813 119
Fax
175 813 116
www
REGON: 690581927
E-Mail
dpas@przeclaw.org
Created
2018-05-16

Gmina Przecław

Section I - The contracting

I.1) Name and address: Gmina Przecław ul. Jana Kilińskiego 7 39320 Przecław podkarpackie tel. 175 813 119 fax. 175 813 116 REGON 54412500000 REGON: 690581927

I.2) Type of contracting: Administracja samorządowa

Section II - Object of the contract

II.1) Definition of contract object

II.1.1) Name of order: Przebudowa drogi dz. nr ewid. 356 w km 0+000 do 0+300 w miejscowości Rzemień , przebudowa drogi dz. nr ewid. 341/1 w km 0+300 do 0+314 w miejscowości Rzemień, przebudowa drogi dz. nr ewid. 384/2 w km 0+305 do 0+380 w miejscowości Rzemień

II.1.2) Type of contract: Construction works

II.1.3) Definition and size or range of contract: 1Przedmiotem zamówienia jest: „Przebudowa drogi dz. nr ewid. 356 w km 0+000 do 0+300 w miejscowości Rzemień, przebudowa drogi dz. nr ewid. 341/1 w km 0+300 do 0+314 w miejscowości Rzemień, przebudowa drogi dz. nr ewid. 384/2 w km 0+305 do 0+380 w miejscowości Rzemień”. W zakresie przebudowy drogi wykonać należy zgodnie z przedmiarem robót w lokalizacji jak na szkicu sytuacyjnym: 1. dz. nr ewid. 356 w km 0+000 do 0+300 w miejscowości Rzemień ( dł. odcinka drogi 300 mb, szer. nawierzchni asf. 2,5 m + pobocza 2x0,3m) – część podlegająca dofinansowaniu w ramach podziału środków na usuwanie skutków klęsk żywiołowych: - koryta wykonywane na całej szerokości jezdni i chodników, mechanicznie na głębokość 20 -cm, kategoria gruntu II-VI – 900,00 m2 - profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonywane mechanicznie, kategoria gruntu II-VI, walec wibracyjny - 900,00 m2 - wykonanie podbudowy z kamienia łamanego, warstwa górna, po uwałowaniu 15 cm – 900,00 m2 - regulacja pionowa studzienek dla urządzeń podziemnych, studnie rewizyjne fi 425 mm kanalizacyjne – 9 szt. - wykonanie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa ścieralna), mieszanka asfaltowa, grubość po zagęszczeniu 5•cm, masa grysowa, samochód do 5•t – 750,00 m2 - pobocza z kamienia łamanego, szer. 0,3 m, warstwa górna, po uwałowaniu 8 cm – 180,00 m2 2. dz. nr ewid. 341/1 w km 0+300 do 0+314 w miejscowości Rzemień. ( dł. drogi 14,0 m szer. od 2,5 do 12,0 m + pobocza 2x0,3m) – część finansowana ze środków własnych: - Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonywane mechanicznie, kategoria gruntu II-VI, walec wibracyjny - 100,00 m2 - wzmocnienie istniejącej podbudowy z kamienia łamanego, warstwa górna, po uwałowaniu 7,5 cm - 100,00 m2 - wykonanie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa ścieralna), mieszanka asfaltowa, grubość po zagęszczeniu 5•cm, masa grysowa, samochód do 5•t - 90,00 m2 - pobocza z kamienia łamanego, warstwa górna, po uwałowaniu 8 cm - 14,00 m2 3. dz. nr ewid. 384/2 w km 0+305 do 0+380 w miejscowości Rzemień ( dł. odcinka drogi 75 mb, szer. nawierzchni asf. 2,5 m + pobocza 2x0,3m) – część finansowana ze środków własnych: - Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonywane mechanicznie, kategoria gruntu II-VI, walec wibracyjny - 225,00 m2 - wzmocnienie istniejącej podbudowy z kamienia łamanego, warstwa górna, po uwałowaniu 7,5 cm - 225,00 m2 - Regulacja pionowa studzienek dla urządzeń podziemnych, studnie rewizyjne fi 425 mm kanalizacyjne – 2 szt. - wykonanie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa ścieralna), mieszanka asfaltowa, grubość po zagęszczeniu 5•cm, masa grysowa, samochód do 5•t - 192,00 m2 - pobocza z kamienia łamanego, warstwa górna, po uwałowaniu 8 cm - 45,00 m2 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera: - Dokumentacja projektowa: • Dokumentacja techniczna Przebudowa dróg w Rzemieniu - Załącznik nr 7A, • Przedmiar robót: Przebudowa dróg w Rzemieniu – Załącznik nr 7B, • Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót: Przebudowa dróg w Rzemieniu - Załącznik nr 7C, Przekazane przez zamawiającego przedmiary robót stanowią jedynie opis przedmiotu zamówienia, są elementem pomocniczym, a nie podstawą wyceny prac budowlanych, mają na celu ułatwić Wykonawcy sporządzenie oferty. Wykonawca zobowiązany jest do dokładnego sprawdzenia ilości robót z dokumentacją projektową oraz specyfikacją techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych. Z uwagi na to, że umowa na roboty będzie umową ryczałtową w przypadku wystąpienia w trakcie prowadzenia robót większej ilości robót w jakiejkolwiek pozycji przedmiarowej nie będzie to mogło być uznane za roboty dodatkowe z żądaniem dodatkowego wynagrodzenia. Ewentualny brak w przedmiarze robót wynikający z dokumentacji projektowej nie zwalnia wykonawcy od obowiązku ich wykonania na podstawie projektu w cenie umownej. W/w zakres robót Wykonawca może ująć, jako odrębne pozycje kosztorysu ofertowego z kalkulacjami własnymi bądź uwzględnić w kosztach ogólnych kosztorysu ofertowego. W przypadku ich nie uwzględnienia w odrębnych pozycjach kosztorysu ofertowego Zamawiający uzna, że zostały uwzględnione w kosztach ogólnych kosztorysu ofertowego. 3. Wykonawcy są zobowiązani dokonać wnikliwej analizy otrzymanych projektów technicznych, specyfikacji technicznych, przedmiarów, a zauważone rozbieżności, roboty, które ich zdaniem powinny być ujęte w ofercie, są błędnie sprzedmiarowane lub są zbędne, zgłosić pisemnie w przewidzianym trybie Zamawiającemu. 4. Wszelkie zgłoszone uwagi, zastrzeżenia i nieścisłości zauważone w załączonej dokumentacji przetargowej jak również propozycje zastosowania równoważnych rozwiązań technicznych, materiałów, urządzeń i wyrobów zamawiający skonsultuje z właściwymi projektantami. 5. Wykonawca zobowiązany jest do zorganizowania na własny koszt placu budowy w tym zapewnienia energii elektrycznej i wody. 6. Wymagania, o których mowa w art. 29 ust.3a – obowiązek zatrudnienia na podstawie umowy o pracę. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca lub podwykonawca przy realizacji przedmiotu zamówienia zatrudniał na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów Kodeksu Pracy osoby wykonujące czynności opisane poniżej w ppkt 3 przy realizacji zamówienia. 1) Sposób dokumentowania zatrudnienia osób, o których mowa w art. 29 ust. 3a Pzp: a) Wykonawca, w terminie do 7 dni od dnia zawarcia umowy dostarczy Zamawiającemu kompletną listę pracowników przeznaczonych do realizacji zamówienia wraz ze wskazaniem czynności, jakie osoby te będą wykonywać oraz informacją o sposobie zatrudnienia tych osób. b) Wykonawca zobowiązany jest do informowania Zamawiającego o każdym przypadku zmiany osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia lub zmiany sposobu zatrudnienia tych osób, nie później niż w terminie 3 dni od dokonania takiej zmiany. c) Wykonawca zobowiązuje się, że Pracownicy wykonujący przedmiot umowy wskazani w liście pracowników przeznaczonych do realizacji zamówienia będą w okresie realizacji umowy zatrudnieni na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. -Kodeks pracy (Dz. U. z 2016 r. poz. 1666, 2138 i 2255 oraz z 2017 r. poz. 60 i 962). 2) Uprawnienia zamawiającego w zakresie kontroli spełniania przez wykonawcę wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 3a Pzp, oraz sankcji z tytułu niespełnienia tych wymagań: a) Zamawiający zastrzega sobie prawo do kontrolowania wypełniania przez Wykonawcę obowiązku zatrudnienia na podstawie umowy o pracę w szczególności poprzez zlecenie kontroli Państwowej Inspekcji Pracy lub żądanie przedłożenia do wglądu dokumentów potwierdzających zatrudnienie na podstawie umowy pracę osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia. b) Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany osób, przy pomocy, których Wykonawca świadczyć będzie przedmiot umowy, na inne posiadające co najmniej taką samą wiedzę, doświadczenie i kwalifikacje opisane w SIWZ z zachowaniem wymogów dotyczących zatrudniania na podstawie umowy o pracę. c) Za niedopełnienie wymogu obowiązku zatrudniania Pracowników świadczących przedmiot umowy na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów Kodeksu Pracy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w wysokości po 500,00 złotych za każdy dzień roboczy, w którym osoba niezatrudniona przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę wykonywała czynności przy realizacji zamówienia. Rodzaje czynności, których dotyczą wymagania zatrudnienia na podstawie umowy o pracę zostały wymienione poniżej w ppkt 3. d) Wykonawca, w trakcie realizacji umowy na każde wezwanie Zamawiającego zobowiązuje się przedstawić bieżące dokumenty potwierdzające, że Przedmiot Umowy jest wykonywany przez osoby będące zatrudnione na podstawie umowy o pracę. e) Wykonawca zobowiązany jest do wprowadzenia w umowach z podwykonawcami stosownych zapisów, zobowiązujących do zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, przez cały okres realizacji zamówienia, wszystkich osób wykonujących czynności wymienione w poniżej w ppkt 3 oraz umożliwiających Zamawiającemu przeprowadzenie kontroli realizacji tego obowiązku. 3) Rodzaje czynności niezbędne do realizacji zamówienia, których dotyczą wymagania zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących czynności w trakcie realizacji zamówienia: Prace przy: robotach ziemnych; wykonaniu warstw konstrukcyjnych drogi oraz nawierzchni drogi.

II.1.4) Common Procurement Vocabulary (CPV): 45233140-2

II.1.5) Whether submitting a partial offer: no

II.1.6) Whether submitting a variant offer: no

II.1.7) Is expected to provide supplementary contracts: no

Section III - Information on legal, economic, financial and technical

III.1) Conditions relating to the contract:

Security deposit: No information

Section IV - The tender procedure

IV.1) Contract awarding procedure: open tender

IV.2) Tender evaluation criteria:

IV.2.1) Tender evaluation criteria: No information

IV.2.2) An electronic auction will be used: no

IV.3) Administrative information:

IV.3.1) The website address, which is available terms of reference: No information

IV.3.4) Time limit for receipt of requests to participate or tenders: No information