DOSTAWA SYMULATORÓW JAZDY PODNOŚNIKÓW WIDŁOWYCH WRAZ Z OPROGRAMOWANIEM GRUPY ZADANIOWEJ – PRZEŁADUNKOWEJ, STANOWISKIEM INSTRUKTORA ORAZ STANOWISKAMI TESTÓW WYBORU - SPRAWA NUMER 48/2018

Order Newsletter: 2018 Position: (oferta nr 3359055)

Client
13 Wojskowy Oddział Gospodarczy (Jednostka Wojskowa 4503 )
State
kujawsko-pomorskie
Address
86-300 Grudziądz, ul. Czwartaków 1 1
Phone
56 458 32 90, 458 32 00
Fax
56 458 32 22
E-Mail
przetargi@13wog.pl
Created
2018-05-16

13 Wojskowy Oddział Gospodarczy (Jednostka Wojskowa 4503 )

Section I - The contracting

I.1) Name and address: 13 Wojskowy Oddział Gospodarczy (Jednostka Wojskowa 4503 ) ul. Czwartaków 1 1 86-300 Grudziądz kujawsko-pomorskie tel. 56 458 32 90, 458 32 00 fax. 56 458 32 22 REGON 34090727700000

I.2) Type of contracting: Podmiot prawa publicznego

Section II - Object of the contract

II.1) Definition of contract object

II.1.1) Name of order: DOSTAWA SYMULATORÓW JAZDY PODNOŚNIKÓW WIDŁOWYCH WRAZ Z OPROGRAMOWANIEM GRUPY ZADANIOWEJ – PRZEŁADUNKOWEJ, STANOWISKIEM INSTRUKTORA ORAZ STANOWISKAMI TESTÓW WYBORU - SPRAWA NUMER 48/2018

II.1.2) Type of contract: Deliveries

II.1.3) Definition and size or range of contract: 1. Przedmiotem zamówienia jest jednorazowa dostawa symulatorów jazdy podnośników widłowych wraz z oprogramowaniem grupy zadaniowej – przeładunkowej, stanowiskiem instruktora oraz stanowiskami testów wyboru. 2. Zakres przedmiotu zamówienia (komplet) obejmuje: 1) Dostawę dwóch symulatorów jazdy podnośników widłowych, doposażonych dodatkowo w stanowiska podnoszące poziom umiejętności szkoleniowych tj.: a) stanowisko instruktora z oprogramowaniem proceduralnym grupy zadaniowej – przeładunkowej – 1 kpl. b) stanowisko testów wyboru – 6 kpl. 2) Instalację sprzętu i oprogramowania w Centrum Szkolenia Logistyki ul. Bema 16, 86-300 Grudziądz; 3) Szkolenie dla 6 osób (instruktorów) wraz z materiałami dydaktycznymi; 4) Serwisowanie i konserwacja sprzętu w okresie gwarancyjnym i po gwarancyjnym (o ile Wykonawca oświadczył powyższe w ofercie) - XV Opisu przedmiotu zamówienia, stanowiącego Załącznik nr 1 do SIWZ; 5) Wsparcie pogwarancyjne systemu w okresie minimum 8 lat po upływie okresu gwarancji - XVII Opisu przedmiotu zamówienia stanowiącego Załącznik nr 1 do SIWZ. 3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został ujęty w Załączniku nr 1 do SIWZ stanowiącym ,,Wymagania Eksploatacyjno-Techniczne”. 4. Warunki wymagane przy realizacji zamówienia: 1) Dostarczony przedmiot zamówienia winien być nowy, nieużywany i w kategorii pierwszej, spełniający wymagania jakościowe oraz funkcjonalno-użytkowe określone w opisie przedmiotu zamówienia stanowiącym Załącznik nr 1 do SIWZ. 2) Oferowany i dostarczony przedmiot zamówienia winien spełniać co najmniej podstawowe wymagania (minimalne) określone w Załączniku nr 1 do SIWZ i nie może być gorszy jakościowo i technicznie od parametrów wymaganych przez Zamawiającego. 3) Przedmiot zamówienia winien być oznakowany symbolem „CE” zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia zawartym w Załączniku nr 1 do SIWZ. 4) Realizacja umowy obejmować będzie przeprowadzenie przez Wykonawcę we własnym zakresie i na jego koszt - szkolenia. W ramach zamówienia Wykonawca musi zapewnić w ramach umowy pakiet szkoleniowy dla 6 żołnierzy (instruktorów) symulatora obejmujący:  przeznaczenie, budowę oraz podstawowe funkcje symulatora z SIGZ,  zasady eksploatacji sprzętu,  podstawy bezpieczeństwa teleinformatycznego w kontekście zawartości symulatora z SIGZ,  metodykę prowadzenia zajęć z wykorzystaniem symulatora z SIGZ,  formy szkolenia z wykorzystaniem symulatora z SIGZ,  tworzenie nowych scenariuszy zajęć,  tworzenie nowych oraz edycję istniejących procedur w symulatora z SIGZ. Szkolenie ma odbyć się w miejscu instalacji sprzętu w terminie do 7 dni od dnia protokolarnego odbioru przedmiotu zamówienia. Szczegółowy zakres szkolenia i termin Wykonawca uzgodni z Zamawiającym na etapie realizacji przedmiotu zamówienia. Szkolenie ma zostać zorganizowane i prowadzone przez Wykonawcę w języku polskim. Szkolenie ma składać się z części teoretycznej oraz praktycznej oraz powinno być zakończone egzaminem i wydaniem pisemnych, imiennych zaświadczeń dla uczestników upoważniających do samodzielnego prowadzenia czynności objętych zakresem szkolenia oraz prowadzenia szkoleń kolejnych osób. 5) Zestaw materiałów szkoleniowych (plansze poglądowe, prezentacje multimedialne, filmy lub inne) i przyborów piśmiennych, na każdą osobę uczestniczącą w szkoleniu zabezpieczy na swój koszt Wykonawca. Wykonawca zapewnia przeprowadzenie dodatkowych szkoleń specjalistycznych w okresie pogwarancyjnym, zgodnie z zapotrzebowaniem Zamawiającego na podstawie oddzielnie zawartych umów w tym zakresie. Koszty oprogramowania potrzebnego do uruchomienia i funkcjonowania szkoleń powinien zapewnić Wykonawca symulatora przez okres objęty wsparciem technicznym. 6) Wykonawca zobowiązany jest w ramach umowy i w terminie przewidzianym na realizację umowy do dokonania montażu, instalacji i uruchomienia dostarczonego przedmiotu zamówienia. Wykonanie określonych niniejszym punktem czynności winno mieć miejsce przed dokonaniem szkolenia o którym mowa powyżej. 7) Dostarczany przedmiot zamówienia musi odpowiadać wymogom określonym w ustawie z dnia 30 sierpnia 2002 roku o systemie oceny zgodności (Dz. U. z 2017 r, poz. 1226 z późn. zm.) – o ile dotyczy danego produktu wchodzącego w skład przedmiotu zamówienia. 8) Wykonawca winien posiadać aktualne zaświadczenie niezależnego podmiotu zajmującego się poświadczaniem zgodności działań Wykonawcy z normami jakościowymi tj. posiadać PN-EN ISO 9001:2009 System zarządzania jakością w przedsiębiorstwie (lub równoważne). Zamawiający zastrzega możliwość wezwania Wykonawcy do przedłożenia powyższego dokumentu na etapie realizacji umowy. 9) Wykonawca zobowiązany jest na etapie realizacji zamówienia dysponować w celu realizacji zamówienia osobami posiadającymi następujące doświadczenie/wykształcenie: a) co najmniej jedną osobą posiadającą doświadczenie w przygotowywaniu oraz adaptacji modeli przestrzennych na potrzeby wykorzystania w silnikach graficznych; b) co najmniej jedną osobą w zespole projektowym z wykształceniem wyższym o profilu mechanicznym. Wykonawca winien dostarczyć najpóźniej w dniu podpisania umowy wykaz osób jak powyżej zawierający imiona, nazwiska oraz wymagane doświadczenie/ wykształcenie. 5. Szczegółowy opis warunków realizacji przedmiotu zamówienia określają „Ogólne Warunki Umowy”.

II.1.4) Common Procurement Vocabulary (CPV): 34151000-0

II.1.5) Whether submitting a partial offer: no

II.1.6) Whether submitting a variant offer: no

II.1.7) Is expected to provide supplementary contracts: no

Section III - Information on legal, economic, financial and technical

III.1) Conditions relating to the contract:

Security deposit: 1. Zamawiający żąda od Wykonawców składających ofertę wniesienia wadium przed upływem terminu składania ofert w łącznej wysokości: 5 200,00 zł 2. Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium na cały okres związania ofertą. 3. Oferta Wykonawcy, który nie wnie

Section IV - The tender procedure

IV.1) Contract awarding procedure: open tender

IV.2) Tender evaluation criteria:

IV.2.1) Tender evaluation criteria: No information

IV.2.2) An electronic auction will be used: no

IV.3) Administrative information:

IV.3.1) The website address, which is available terms of reference: No information

IV.3.4) Time limit for receipt of requests to participate or tenders: No information