Zadanie 1: Budowa wagi najazdowej z burtami bocznymi 50 Mg, Zadanie 2: Budowa ogrodzenia i 4 wiat oraz utwardzenie terenu w ramach projektu „Budowa, przebudowa i wyposażenie punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w Boguchwale wraz z przeprowadzeni

Order Newsletter: 2018 Position: (oferta nr 3359058)

Client
Gmina Boguchwała
State
podkarpackie
Address
36-040 Boguchwała, ul. Tkaczowa 134 134
Phone
017 8755201
Fax
017 8755209
www
www.boguchwala.pl
E-Mail
ug@boguchwala.pl
Created
2018-05-16

Gmina Boguchwała

Section I - The contracting

I.1) Name and address: Gmina Boguchwała ul. Tkaczowa 134 134 36-040 Boguchwała podkarpackie tel. 017 8755201 fax. 017 8755209 REGON 69058200000000 www.boguchwala.pl

I.2) Type of contracting: Administracja samorządowa

Section II - Object of the contract

II.1) Definition of contract object

II.1.1) Name of order: Zadanie 1: Budowa wagi najazdowej z burtami bocznymi 50 Mg, Zadanie 2: Budowa ogrodzenia i 4 wiat oraz utwardzenie terenu w ramach projektu „Budowa, przebudowa i wyposażenie punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w Boguchwale wraz z przeprowadzeni

II.1.2) Type of contract: Construction works

II.1.3) Definition and size or range of contract: Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje: 1. Budowa wagi najazdowej z burtami bocznymi 50 Mg 2. Budowa ogrodzenia i 4 wiat oraz utwardzenie placu. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane. Ad. 1. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest budowa wagi samochodowej najazdowej dla inwestycji pn.: „Budowa, przebudowa i wyposażenie punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w Boguchwale wraz z przeprowadzeniem działań informacyjno – promocyjnych w zakresie ograniczenia powstawania odpadów” na działce 1362/5 w Boguchwale, ul. Kwiatkowskiego 4 (Zamawiający posiada prawo do dysponowania działką na podstawie umowy dzierżawy nr RU/248/2017 z dnia 01.06.2017 r.). Waga samochodowa najazdowa zlokalizowana ma być w centralnej części działki przy drodze komunikacyjnej. Lokalizacja obiektu jest odniesiona do stałych punktów granicznych działki i do budynku istniejącego. Integralną częścią opisu przedmiotu zamówienia jest Projekt Budowlany wagi samochodowej najazdowej dla inwestycji pn.: „Budowa, przebudowa i wyposażenie punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w Boguchwale wraz z przeprowadzeniem działań informacyjno – promocyjnych w zakresie ograniczenia powstawania odpadów. Odprowadzanie wód deszczowych po terenie własnej działki bez naruszenia stosunków wodnych na działce własnej i sąsiednich. Wody opadowe pozbawione będą zanieczyszczeń. Zadanie polega na montażu wagi samochodowej najazdowej o powierzchni 42 m2 w formie pomostu wagowego wykonanego w postaci stalowo – betonowej. Pomost wagowy musi być wsparty na min. sześciu czujnikach tensometrycznych. Waga typ 50 ton przeznaczona jest do ważenia samochodów i innych pojazdów kołowych od 400 do 50 000 kg. Obiekt posadowiony na fundamencie prefabrykowanym tzn. przenośnym nie trwale związanym z gruntem. Fundamenty usytuowane będą na istniejącej nawierzchni asfaltowej Ad. 2. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiot i zakres Przedmiotem inwestycji jest budowa: wiaty gospodarczej, ogrodzenia i utwardzenie terenu zlokalizowane na działce własnej inwestora o nr ewid. 1362/5, obręb Boguchwała w miejscowości Boguchwała przy ulicy Kwiatkowskiego. Istniejące zagospodarowanie terenu. Teren objęty zagospodarowaniem jest zabudowany. Składa się on z jednej działki: 1362/5. Od strony wschodniej jest droga gminna dojazdowa nr ewidencyjny 1682/2 z której prowadzi istniejący zjazd na przedmiotowa działkę. Działka osiąga poziom 209.20m.n.p.m. Teren ma charakter płaski a spadki wynoszą do 1%. Istniejąca zabudowa na przedmiotowej działce to zabudowa magazynowa i składowa z towarzyszącymi budynkami i urządzeniami infrastruktury technicznej, tereny wolne od zabudowy są zagospodarowane komunikacją (dojścia, dojazdy, miejsca postojowe) oraz zielenią niską. Istniejąca zabudowa na działkach sąsiednich: użytki rolnicze. Odprowadzenie wód opadowych, deszczowych i roztopowych powierzchniowo po terenie. a. Budowa wolnostojącej wiaty gospodarczej Zadanie polegać będzie na budowie czterech wolnostojących wiat gospodarczych stojących obok siebie z elementów stalowych o wymiarach 4.5m x 6.0m i wysokości 4.3 metra, krycie blacha falista, ściana frontowa z blachy falistej oparte jednostronnie na istniejącej ścianie. Projektuje się zabudowę blacha falista ściany skrajnej wiaty ustawionej od frontu wjazdu która stoi jako pierwsza. Integralna częścią opisu przedmiotu zamówienia jest projekt architektoniczno- budowlany zagospodarowania terenu działki 1362/5 w Boguchwale. b. Budowa ogrodzenia Projektuje się przebudowę istniejącego ogrodzenia, w miejsce istniejącego ogrodzenia planuje się jego likwidacje i budowę nowego o wysokości 3 metrów. Jest to projektowane na odcinku zachodnim i północnym na odcinku X-Y-Z. Ogrodzenie panelowe wykonane z przęseł o wysokości 3m i długości 2,5m Integralną częścią opisu przedmiotu zamówienia jest projekt architektoniczno- budowlany zagospodarowania terenu działki 1362/5 w Boguchwale. c. Utwardzenie terenu Projektuje się utwardzenie terenu placu składowego asfaltem. Projektowane utwardzenie terenu ma wymiary 11 x 22 metry, drugi odcinek 14 x 5 metrów i trzeci 39 x 4 metry. Projektowane utwardzenie terenu projektuje się od strony północnej i wschodniej. Składa się ono z następujących warstw: - odsączająca z piasku (pospółki) w korycie lub na całej szerokości drogi, wykonanie ręczne, zagęszczanie mechaniczne - grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm - Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 20 cm - kruszywo niesortowane frakcji 0-63 mm - Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 8 cm - kruszywo frakcji 0-31 mm - Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych – warstwa wiążąca asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 4 cm - Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych żwirowo-piaskowych – warstwa ścieralna asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 3 cm Powierzchnia utwardzenia wynosi 480 m2. Projektowane utwardzenie jest połączone z istniejącym asfaltem od strony wjazdu na działkę. Integralną częścią opisu przedmiotu zamówienia jest projekt architektoniczno- budowlany zagospodarowania terenu działki 1362/5 w Boguchwale.

II.1.4) Common Procurement Vocabulary (CPV): 42923000-2

II.1.5) Whether submitting a partial offer: yes

II.1.6) Whether submitting a variant offer: no

II.1.7) Is expected to provide supplementary contracts: no

Section III - Information on legal, economic, financial and technical

III.1) Conditions relating to the contract:

Security deposit: Każda oferta musi być zabezpieczona wadium o wartości: Zadanie 1: 2 000,00 zł ( dwa tysiące złotych). Zadanie 2: 2 000,00 zł ( dwa tysiące złotych).

Section IV - The tender procedure

IV.1) Contract awarding procedure: open tender

IV.2) Tender evaluation criteria:

IV.2.1) Tender evaluation criteria: No information

IV.2.2) An electronic auction will be used: no

IV.3) Administrative information:

IV.3.1) The website address, which is available terms of reference: No information

IV.3.4) Time limit for receipt of requests to participate or tenders: No information