Opieka serwisowa oraz nadzór autorski nad oprogramowaniem komputerowym

Order Newsletter: 2018 Position: (oferta nr 3359060)

Client
Centrum Pediatrii im. Jana Pawła II w Sosnowcu Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
State
śląskie
Address
41-218 Sosnowiec, ul. G. Zapolskiej 3 3
Phone
32 2660230, 2660251
Fax
32 2663630, 2660251
www
www.centrum-pediatrii.com.pl
E-Mail
dag@centrum-pediatrii.com.pl
Created
2018-05-16

Centrum Pediatrii im. Jana Pawła II w Sosnowcu Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Section I - The contracting

I.1) Name and address: Centrum Pediatrii im. Jana Pawła II w Sosnowcu Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ul. G. Zapolskiej 3 3 41-218 Sosnowiec śląskie tel. 32 2660230, 2660251 fax. 32 2663630, 2660251 REGON 27624072400000 www.centrum-pediatrii.com.pl

I.2) Type of contracting: Podmiot prawa publicznego

Section II - Object of the contract

II.1) Definition of contract object

II.1.1) Name of order: Opieka serwisowa oraz nadzór autorski nad oprogramowaniem komputerowym

II.1.2) Type of contract: Services

II.1.3) Definition and size or range of contract: Przedmiotem zamówienia jest nadzór autorski i opieka serwisowa nad oprogramowaniem komputerowym oraz świadczenie na rzecz Zamawiającego indywidualnych prac programistycznych w tym zakresie. Przedmiot zamówienia obejmuje 3 następujące pakiety: pakiet nr 1 - opieka serwisowa i nadzór autorski nad oprogramowaniem InfoMedica firmy Asseco Poland S.A. oraz świadczenie w tym zakresie prac programistycznych. pakiet nr 2 - opieka serwisowa i nadzór autorski nad oprogramowaniem Alteris firmy Alteris S.A. oraz świadczenie w tym zakresie prac programistycznych. pakiet nr 3 - opieka serwisowa i nadzór autorski nad oprogramowaniem Mediqus firmy Gabos Software Sp. z o.o. oraz świadczenie w tym zakresie prac programistycznych. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych na dowolne pakiety, lecz nie dopuszcza składania ofert częściowych na wybrane pozycje w pakietach. Ilości roboczogodzin indywidualnych prac programistycznych podane w formularzu asortymentowo-cenowym stanowiącym: a) dla pakietu nr 1 - załącznik nr 2A do SIWZ; b) dla pakietu nr 2 - załącznik nr 2B do SIWZ; c) dla pakietu nr 3 - załącznik nr 2C do SIWZ; są ilościami szacunkowymi. Są to ilości maksymalne, które mogą ulec zmianie w trakcie obowiązywania umowy. Zamawiający zastrzega sobie prawo realizowania zamówień w ilościach uzależnionych od rzeczywistych potrzeb oraz do ograniczenia zamówienia w zakresie ilościowym, co nie jest odstąpieniem od umowy, w związku z czym ilość podaną w formularzu asortymentowo-cenowym należy rozumieć jako szacunkową. Jednakże Zamawiający zobowiązuje się do zamówienia o ostatecznej wartości nie mniejszej niż 70% szacunkowej wartości określonej w umowie. Warunki dotyczące przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest przede wszystkim: 1) objęcie nadzorem autorskim i opieką serwisową oprogramowanie InfoMedica w ramach pakietu nr 1, którego moduły objęte Umową wyszczególnione są w Załączniku nr 1 do Umowy, które obejmuje: a) wprowadzanie zmian w oprogramowania w ramach pakietu w zakresie dotyczącym istniejącej funkcjonalności objętych Umową, w zakresie wymaganym zmianami powszechnie obowiązujących przepisów prawa lub przepisów prawa wewnętrznie obowiązujących, wydanych na podstawie delegacji ustawowej, z zastrzeżeniem, że Wykonawca zobowiązany jest do: - przekazania Zamawiającemu informacji o nowych wersjach oprogramowania ukazujących się do czterech razy w roku w ramach pakietu, opublikowanie odpowiedniego komunikatu na witrynie Help-Desku; - udostępniania Updatów Systemu oraz Upgradów Systemu poprzez serwer ftp wskazany przez Wykonawcę; b) możliwość zgłoszenia Awarii, Awarii Krytycznych i propozycji Modyfikacji Standardowych oprogramowania w ramach pakietu; zgłoszenia takie wynikają z zobowiązania Wykonawcy do dokonywania rozwoju oprogramowania w ramach pakietu, o którym mowa w punkcie poprzedzającym, będą one rozpatrywane w czasie prac analitycznych przy rozwoju oprogramowania w ramach pakietu; c) podjęcie starań w celu usunięcia Awarii lub Awarii Krytycznej oprogramowania w ramach pakietu objętego Umową, powstałej z winy Zamawiającego lub wskutek wypadków losowych. Przy czym Czas Naprawy Awarii Krytycznej nie może być dłuższy niż 72 godziny od momentu zgłoszenia – kryterium pozacenowe – rozdział XIII; d) gotowość przyjmowania i rozpatrywania indywidualnych żądań zmian tj. Modyfikacji Niestandardowych Systemu objętego niniejszą Umową (propozycji jego udoskonaleń, modyfikacji i rozwoju) oraz zmian w Systemie w odniesieniu do dodania nowej funkcjonalności, przy czym realizacja powyższych żądań nie będzie wchodziła w zakres niniejszej Umowy; zgłoszenia żądania zmiany należy dokonywać poprzez Help-Desku, z zastrzeżeniem, że zasady realizacji zgłoszonych żądań będą każdorazowo uzgadniane pomiędzy Wykonawcą i Zamawiającym; e) zainstalowanie i wdrożenie oprogramowania w ramach pakietu otrzymanego w ramach świadczeń z tytułu nadzoru autorskiego (w tym w szczególnych przypadkach dodatkowe szkolenie użytkowników) objętego Umową; f) bieżące optymalizowanie konfiguracji oprogramowania w ramach pakietu, uwzględniające potrzeby Zamawiającego; g) pomoc w awaryjnym odtwarzaniu, na wniosek Zamawiającego, stanu oprogramowania i zgromadzonych danych archiwalnych; h) pomoc w przygotowaniu danych przekazywanych przez Zamawiającego do jednostek nadrzędnych i współpracujących (np. do Narodowego Funduszu Zdrowia, Wydziału Zdrowia odpowiedniego Urzędu, banków itp.) w formie elektronicznej (np. dyskietki, łącza telekomunikacyjne itp.) w przypadku ich błędnego wygenerowania; i) doradztwo w zakresie rozbudowy środków informatycznych, dokonywanie ponownych instalacji oprogramowania w ramach pakietu objętego Umową w przypadkach rozbudowy infrastruktury informatycznej Zamawiającego; j) korzystanie z konsultacji telefonicznych u Autoryzowanego Przedstawiciela Wykonawcy, dysponującego pracownikami certyfikowanymi w zakresie realizacji przedmiotu niniejszej umowy, określonego w §2 ust.3; k) prowadzenie rejestru kontaktów z Zamawiającym, obejmującego wizyty serwisowe i wykonane czynności, w tym zmiany konfiguracji oprogramowania w ramach pakietu; l) wykonywanie wstępnej analizy zgłoszeń, które Zamawiający zamierza zarejestrować, sprawdzanie ich zasadności, kompletności i prawidłowej kwalifikacji podczas konsultacji telefonicznej lub drogą mailową lub za pomocą HelpDesku; m) zapewnienie prawidłowego funkcjonowania oprogramowania w ramach pakietu; n) usługi opieki serwisowej i nadzoru autorskiego oprogramowania w ramach pakietu, świadczone będą w każdy dzień z wyłączeniem sobót i dni ustawowo wolnych od pracy od godziny 08:00 do godziny 16:00; o) udostępnianie i aktualizowanie dokumentacji w zakresie instalacji, konfiguracji oraz użytkowania oprogramowania w ramach pakietu w formie elektronicznej za pomocą serwera FTP/SFTP lub drogą mailową; p) zagwarantowanie indywidualnych prac programistycznych w ilości ok. 60 godz. w okresie trwania Umowy. Podane godziny są szacunkowe i nie mogą stanowić podstawy do żądania przez Wykonawcę ich realizacji oraz zgłaszania związanych z tym roszczeń. 2) objęcie nadzorem autorskim i opieką serwisową oprogramowanie Alteris w ramach pakietu nr 2, którego moduły objęte Umową wyszczególnione są w Załączniku nr 1 do Umowy, które obejmuje: a) wprowadzanie zmian w oprogramowania w ramach pakietu w zakresie dotyczącym istniejącej funkcjonalności objętych Umową, w zakresie wymaganym zmianami powszechnie obowiązujących przepisów prawa lub przepisów prawa wewnętrznie obowiązujących, wydanych na podstawie delegacji ustawowej, z zastrzeżeniem, że Wykonawca zobowiązany jest do: - przekazania Zamawiającemu informacji o nowych wersjach oprogramowania w ramach pakietu, opublikowanie odpowiedniego komunikatu drogą mailową; - instalacja Updatów oraz Upgradów oprogramowania w ramach pakietu poprzez Szyfrowane Łącze Teleinformatyczne (VPN) dokonywane przez personel Wykonawcy certyfikowany w zakresie realizacji przedmiotu niniejszej umowy; b) możliwość zgłoszenia Awarii, Awarii Krytycznych i propozycji Modyfikacji Standardowych oprogramowania w ramach pakietu; zgłoszenia takie wynikają z zobowiązania Wykonawcy do dokonywania rozwoju oprogramowania w ramach pakietu, o którym mowa w punkcie poprzedzającym, będą one rozpatrywane w czasie prac analitycznych przy rozwoju oprogramowania w ramach pakietu; c) podjęcie starań w celu usunięcia Awarii lub Awarii Krytycznej oprogramowania w ramach pakietu objętego Umową, powstałej z winy Zamawiającego lub wskutek wypadków losowych. Przy czym Czas Naprawy Awarii Krytycznej nie może być dłuższy niż 72 godziny od momentu zgłoszenia – kryterium pozacenowe – rozdział XIII; d) gotowość przyjmowania i rozpatrywania indywidualnych żądań zmian tj. Modyfikacji Niestandardowych Systemu objętego niniejszą Umową (propozycji jego udoskonaleń, modyfikacji i rozwoju) oraz zmian w Systemu w odniesieniu do dodania nowej funkcjonalności, z zastrzeżeniem, że zasady realizacji zgłoszonych żądań będą każdorazowo uzgadniane pomiędzy Wykonawcą i Zamawiającym; e) zainstalowanie i wdrożenie wersji Systemu otrzymanych w ramach świadczeń z tytułu nadzoru autorskiego (w tym w szczególnych przypadkach dodatkowe szkolenie użytkowników) objętego Umową; f) bieżące optymalizowanie konfiguracji oprogramowania w ramach pakietu, uwzględniające potrzeby Zamawiającego; g) pomoc w awaryjnym odtwarzaniu, na wniosek Zamawiającego, stanu Systemu i zgromadzonych danych archiwalnych; h) pomoc w przygotowaniu danych przekazywanych przez Zamawiającego do jednostek nadrzędnych i współpracujących (np. do Narodowego Funduszu Zdrowia, Wydziału Zdrowia odpowiedniego Urzędu, banków itp.) w formie elektronicznej (np. łącza telekomunikacyjne, nośniki optyczne, nośniki magnetyczne itp); i) doradztwo w zakresie rozbudowy środków informatycznych, dokonywanie ponownych instalacji oprogramowania w ramach pakietu objętego Umową w przypadkach rozbudowy infrastruktury informatycznej Zamawiającego; j) korzystanie z konsultacji telefonicznych, dysponującego pracownikami certyfikowanymi w zakresie realizacji przedmiotu Umowy; k) prowadzenie rejestru kontaktów z Zamawiającym, obejmującego wizyty serwisowe i wykonane czynności, w tym zmiany konfiguracji oprogramowania w ramach pakietu; l) wykonywanie wstępnej analizy zgłoszeń, które Zamawiający zamierza zarejestrować, sprawdzanie ich zasadności, kompletności i prawidłowej kwalifikacji podczas konsultacji telefonicznej lub drogą mailową lub za pomocą HelpDesku; m) zapewnienie prawidłowego funkcjonowania oprogramowania w ramach pakietu; n) usługi opieki serwisowej i nadzoru autorskiego oprogramowania w ramach pakietu, świadczone będą w każdy dzień z wyłączeniem sobót i dni ustawowo wolnych od pracy od godziny 08:00 do godziny 16:00; o) udostępnianie i aktualizowanie dokumentacji w zakresie instalacji, konfiguracji oraz użytkowania oprogramowania w ramach pakietu w formie elektronicznej za pomocą serwera FTP/SFTP lub drogą mailową; p) zagwarantowanie indywidualnych prac programistycznych w ilości ok. 60 godz. w okresie trwania Umowy. Podane godziny są szacunkowe i nie mogą stanowić podstawy do żądania przez Wykonawcę ich realizacji oraz zgłaszania związanych z tym roszczeń. 3) Objęcie nadzorem autorskim i opieką serwisową oprogramowanie Mediqus w ramach pakietu nr 3, którego moduły objęte Umową wyszczególnione są w Załączniku nr 1 do Umowy, które obejmuje: a) wprowadzanie zmian w oprogramowania w zakresie dotyczącym istniejącej funkcjonalności objętych Umową, w zakresie wymaganym zmianami powszechnie obowiązujących przepisów prawa lub przepisów prawa wewnętrznie obowiązujących, wydanych na podstawie delegacji ustawowej, z zastrzeżeniem, że Wykonawca zobowiązany jest do: - przekazania Zamawiającemu informacji o nowych wersjach oprogramowania, opublikowanie odpowiedniego komunikatu drogą mailową; - dostarczenie Updatów oraz Upgradów Systemu poprzez Szyfrowane Łącze Teleinformatyczne (VPN), a Zamawiający dokona ich samodzielnej instalacji; b) możliwość zgłoszenia Awarii, Awarii Krytycznych i propozycji Modyfikacji Standardowych oprogramowania w ramach pakietu; zgłoszenia takie wynikają z zobowiązania Wykonawcy do dokonywania rozwoju oprogramowania, o którym mowa w punkcie poprzedzającym, będą one rozpatrywane w czasie prac analitycznych przy rozwoju oprogramowania w ramach pakietu; c) podjęcie starań w celu usunięcia Awarii lub Awarii Krytycznej oprogramowania w ramach pakietu objętego Umową, powstałej z winy Zamawiającego lub wskutek wypadków losowych. Przy czym Czas Naprawy Awarii Krytycznej nie może być dłuższy niż 72 godziny od momentu zgłoszenia – kryterium pozacenowe – rozdział XIII; d) gotowość przyjmowania i rozpatrywania indywidualnych żądań zmian tj. Modyfikacji Niestandardowych oprogramowania objętego Umową (propozycji jego udoskonaleń, modyfikacji i rozwoju) oraz zmian w oprogramowania w odniesieniu do dodania nowej funkcjonalności, z zastrzeżeniem, że zasady realizacji zgłoszonych żądań będą każdorazowo uzgadniane pomiędzy Wykonawcą i Zamawiającym; e) zainstalowanie i wdrożenie oprogramowania otrzymanego w ramach świadczeń z tytułu nadzoru autorskiego (w tym w szczególnych przypadkach dodatkowe szkolenie użytkowników, w sytuacjach koniecznych, potwierdzonych obustronnie) objętego Umową; f) pomoc w awaryjnym odtwarzaniu, na wniosek Zamawiającego, stanu Systemu i zgromadzonych danych archiwalnych. W przypadku niepoprawnie zabezpieczonych nośników danych, błędów w tworzeniu kopii zapasowych leżących po stronie Zamawiającego, pomoc w awaryjnym odtworzeniu stanu Systemu i zgromadzonych danych archiwalnych będzie wykonywana przez Wykonawcę za dodatkowym wynagrodzeniem; g) pomoc w weryfikacji / korygowaniu zebranych danych przez Zamawiającego przekazywanych przez Zamawiającego do jednostek nadrzędnych i współpracujących (np. do Narodowego Funduszu Zdrowia, Wydziału Zdrowia odpowiedniego Urzędu, banków itp.) w formie elektronicznej (np. łącza telekomunikacyjne, nośniki optyczne, nośniki magnetyczne itp) wyłącznie w przypadku ich błędnego wygenerowania; h) doradztwo w zakresie rozbudowy środków informatycznych w przypadkach rozbudowy infrastruktury informatycznej Zamawiającego; i) korzystanie z konsultacji telefonicznych, dysponującego pracownikami certyfikowanymi w zakresie realizacji przedmiotu Umowy; j) prowadzenie rejestru kontaktów z Zamawiającym, obejmującego wizyty serwisowe i wykonane czynności, w tym zmiany konfiguracji oprogramowania; k) wykonywanie wstępnej analizy zgłoszeń, które Zamawiający zamierza zarejestrować , sprawdzanie ich zasadności, kompletności i prawidłowej kwalifikacji podczas konsultacji telefonicznej lub drogą mailową lub za pomocą HelpDesku. l) zapewnienie prawidłowego funkcjonowania oprogramowania; m) usługi opieki serwisowej i nadzoru autorskiego oprogramowania, świadczone będą w każdy dzień z wyłączeniem sobót i dni ustawowo wolnych od pracy od godziny 08:00 do godziny 16:00 n) udostępnianie i aktualizowanie dokumentacji w zakresie instalacji, konfiguracji oraz użytkowania oprogramowania w formie elektronicznej za pomocą serwera FTP/SFTP lub drogą mailową. o) zagwarantowanie indywidualnych prac programistycznych w ilości ok. 60 godz. w okresie trwania Umowy. Podane godziny są szacunkowe i nie mogą stanowić podstawy do żądania przez Wykonawcę ich realizacji oraz zgłaszania związanych z tym roszczeń. Zamawiający, na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy Pzp wymaga zatrudnienia wszystkich pracowników bezpośrednio biorących udział przy świadczeniu usługi będącej przedmiotem zamówienia na umowę o pracę przez cały okres realizacji zamówienia na podstawie ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2014 r. poz. 1502 z późn. zm.). Na podstawie art. 36 ust. 2 lit. 8a ustawy Pzp, w trakcie realizacji zamówienia Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych wobec Wykonawcy odnośnie spełniania przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę pracowników bezpośrednio biorących udział przy świadczeniu usługi będącej przedmiotem zamówienia. Z tytułu niespełnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę pracowników bezpośrednio biorących udział przy świadczeniu usługi będącej przedmiotem zamówienia, Zamawiający przewiduje sankcję w postaci obowiązku zapłaty przez Wykonawcę kary umownej w wysokości określonej w istotnych postanowieniach umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełny i szczegółowy zakres świadczonych usług wchodzących w zakres przedmiotu zamówienia określają wzory umów dla poszczególnych pakietów. Wykonawca jest zobowiązany do dołożenia należytej staranności w realizacji wszystkich punktów umowy stanowiącej załącznik nr 11A / 11B / 11C do SIWZ zgodnie ze swoją aktualną wiedzą, uprawnieniami oraz doświadczeniem w dostawie przedmiotu zamówienia. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych na dowolne pakiety, lecz nie dopuszcza składania ofert częściowych na wybrane pozycje w pakietach. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. Zamawiający nie przewiduje dokonania wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu. Zamawiający nie wyraża zgody na składanie ofert w postaci elektronicznej.

II.1.4) Common Procurement Vocabulary (CPV): 72611000-6

II.1.5) Whether submitting a partial offer: yes

II.1.6) Whether submitting a variant offer: no

II.1.7) Is expected to provide supplementary contracts: no

Section III - Information on legal, economic, financial and technical

III.1) Conditions relating to the contract:

Security deposit: No information

Section IV - The tender procedure

IV.1) Contract awarding procedure: open tender

IV.2) Tender evaluation criteria:

IV.2.1) Tender evaluation criteria: No information

IV.2.2) An electronic auction will be used: no

IV.3) Administrative information:

IV.3.1) The website address, which is available terms of reference: No information

IV.3.4) Time limit for receipt of requests to participate or tenders: No information