Przetarg nieograniczony na roboty budowlane w zakresie przebudowy pomieszczeń w budynku 2-kondygnacyjnym realizowanej w ramach projektu pod nazwą: „Innowacyjne Centrum Symulacji Medycznej w Państwowej Medycznej Wyższej Szkoły Zawodowej w Opolu” współfina

Order Newsletter: 2018 Position: (oferta nr 3359071)

Client
Państwowa Medyczna Wyższa Szkoła Zawodowa w Opolu
State
opolskie
Address
45-060 Opole, ul. Katowicka 68 68
Phone
77 4423524, 4423520
Fax
77 4423517
E-Mail
komuszynskib@wsm.opole.pl
Created
2018-05-16

Państwowa Medyczna Wyższa Szkoła Zawodowa w Opolu

Section I - The contracting

I.1) Name and address: Państwowa Medyczna Wyższa Szkoła Zawodowa w Opolu ul. Katowicka 68 68 45-060 Opole opolskie tel. 77 4423524, 4423520 fax. 77 4423517 REGON 53239101700015

I.2) Type of contracting: Inny

Section II - Object of the contract

II.1) Definition of contract object

II.1.1) Name of order: Przetarg nieograniczony na roboty budowlane w zakresie przebudowy pomieszczeń w budynku 2-kondygnacyjnym realizowanej w ramach projektu pod nazwą: „Innowacyjne Centrum Symulacji Medycznej w Państwowej Medycznej Wyższej Szkoły Zawodowej w Opolu” współfina

II.1.2) Type of contract: Construction works

II.1.3) Definition and size or range of contract: 1. Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na wykonaniu przebudowy pomieszczeń w budynku 2-kondygnacyjnym realizowanej w ramach projektu pod nazwą: „Innowacyjne Centrum Symulacji Medycznej w Państwowej Medycznej Wyższej Szkoły Zawodowej w Opolu” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załączona do SIWZ dokumentacja składająca się z: - Projektu budowlanego i wykonawczego, - Przedmiarów robót, - Specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót, - Pozwolenia na wykonanie robót budowlanych nr 339/18, stanowiąca załączniki nr 1 i 2 do SIWZ; 2. Dodatkowe warunki dotyczące przedmiotu zamówienia: 2.1. Oferowane roboty budowlane muszą odpowiadać wymaganiom zamawiającego, opisanym w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót, zgodnie z wszelkimi obowiązującymi aktami prawnymi, właściwymi w przedmiocie zamówienia, i na warunkach zawartych we wzorze umowy, będącym w załączniku nr 9 do SIWZ. 2.2. Wykonawca zobowiązany będzie do: a) Przedłożenia do akceptacji przez Zamawiającego, przed rozpoczęciem robót, harmonogramu prowadzenia prac budowlanych, b) Prace należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową, c) Wykonawca zobowiązany będzie do dostarczenia przed podpisaniem umowy szczegółowego harmonogramu rzeczowo-finansowego prowadzenia robót budowlanych, który musi być uzgodniony i zaakceptowany przez zamawiającego przed podpisaniem umowy, d) Harmonogram będzie załącznikiem do umowy, a wszelkie zmiany wprowadzone w trakcie trwania umowy nie będą wymagały jej aneksowania tylko obustronnych uzgodnień, e) Prace budowlane będą realizowane w czynnym obiekcie, f) Prowadzenia ciężkich robót budowlanych (uciążliwe, głośne, brudne i pylące, montażowe) w trakcie trwania roku akademickiego możliwe będzie poza godzinami zajęć dydaktycznych w godzinach i pomieszczeniach uzgodnionych z zamawiającym, g) Wykonawca będzie zobowiązany strzec mienia znajdującego się na terenie prowadzonych prac budowlanych, a także zapewnić warunki bezpieczeństwa zarówno na terenie prowadzonych prac budowlanych, jak i w jego bezpośrednim otoczeniu, h) Wykonawca zobowiązany będzie do wyposażenia zaplecza budowy w zakresie koniecznym do prowadzenia robót wraz z niezbędnymi tablicami informacyjnymi, i) Zabezpieczenia pomieszczeń nie objętych robotami budowlanymi przed pyłem, j) Zabezpieczenia dróg i ciągów komunikacyjnych przed zniszczeniem, k) Przedstawienia do akceptacji przez Zamawiającego, przed wbudowaniem / zamontowaniem, zestawienia materiałów budowlanych (wraz z aktualnymi świadectwami) dopuszczonych do stosowania w budownictwie, l) Wykonawca zainstaluje licznik energii elektrycznej celem rozliczenie zużycia energii elektrycznej na potrzeby budowy; obciążenie nastąpi na podstawie faktycznego zużycia wskazań licznika oraz taryf: za energię i dystrybucję energii. 2.3. Zaleca się, aby wykonawca przed złożeniem oferty dokonał wizji lokalnej, zapoznał się z terenem prowadzenia robót budowlanych oraz na swoją odpowiedzialność i ryzyko uzyskał wszelkie istotne informacje, które mogą być konieczne do przygotowania oferty. W celu dokonania wizji lokalnej Wykonawca winien się skontaktować ze Specjalistą ds. technicznych i utrzymania infrastruktury PMWSZ w Opolu, w dni robocze od poniedziałku do piątku, pomiędzy godziną 8:00 a 14:00, telefonicznie pod numerem (077) 44 23 512 lub osobiście w pokoju nr 108, I piętro w siedzibie Zamawiającego, celem umówienia się na wizję lokalną. 2.4. Wymagany minimalny okres gwarancji jakości i rękojmi za wady na wykonane roboty i zabudowane materiały wynosi 24 miesiące licząc od dnia bezusterkowego odbioru przedmiotu umowy. 3. Na podstawie art. 29. ust. 3a. ustawy Zamawiający żąda zatrudnienia (przez Wykonawcę lub Podwykonawcę) na podstawie umowy o pracę co najmniej 2 osób, które będą wykonywać czynności bezpośrednio związane z realizacją przedmiotu zamówienia przez cały okres jego trwania. 3.1. Wykonawca zobowiązuje się, że pracownikami, o których mowa w pkt. 4.4. SIWZ będą w okresie realizacji umowy zatrudnieni na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2014 r., poz.1502 ze zm.). 3.2. Każdorazowo na żądanie Zamawiającego, w terminie wskazanym przez Zamawiającego nie krótszym niż 3 dni robocze, Wykonawca zobowiązuje się przedłożyć do wglądu kopie umów o pracę zawartych przez Wykonawcę z pracownikami, o których mowa w pkt. 4.4. SIWZ. W tym celu Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania od pracowników zgody na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych.

II.1.4) Common Procurement Vocabulary (CPV): 45000000-7

II.1.5) Whether submitting a partial offer: no

II.1.6) Whether submitting a variant offer: no

II.1.7) Is expected to provide supplementary contracts: no

Section III - Information on legal, economic, financial and technical

III.1) Conditions relating to the contract:

Security deposit: 1. Składając ofertę, Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości: 15.000,00 zł (słownie: piętnaście tysięcy złotych 00/100)

Section IV - The tender procedure

IV.1) Contract awarding procedure: open tender

IV.2) Tender evaluation criteria:

IV.2.1) Tender evaluation criteria: No information

IV.2.2) An electronic auction will be used: no

IV.3) Administrative information:

IV.3.1) The website address, which is available terms of reference: No information

IV.3.4) Time limit for receipt of requests to participate or tenders: No information