„Rewitalizacja przestrzeni publicznej w Środzie Śląskiej”

Order Newsletter: 2018 Position: (oferta nr 3359072)

Client
Gmina i Miasto Środa Śląska
State
dolnośląskie
Address
55-300 Środa Śląska, Plac Wolności 5 5
Phone
71 3960724
Fax
71 3173405
E-Mail
izp_zap@srodaslaska.pl
Created
2018-05-16

Gmina i Miasto Środa Śląska

Section I - The contracting

I.1) Name and address: Gmina i Miasto Środa Śląska Plac Wolności 5 5 55-300 Środa Śląska dolnośląskie tel. 71 3960724 fax. 71 3173405 REGON 69291493227000

I.2) Type of contracting: Administracja samorządowa

Section II - Object of the contract

II.1) Definition of contract object

II.1.1) Name of order: „Rewitalizacja przestrzeni publicznej w Środzie Śląskiej”

II.1.2) Type of contract: Construction works

II.1.3) Definition and size or range of contract: „Rewitalizacja przestrzeni publicznej w Środzie Śląskiej” w ramach której zostaną wykonane następujące zadania: Część 1 - „Zagospodarowanie Podwórka przy ul. Kościuszki 49 w miejscowości Środa Śląska” Część 2 - „Zagospodarowanie Podwórka przy ul. Legnickiej 5 w miejscowości Środa Śląska” OPIS PRAC DLA CZĘŚCI 1 i 2 Przedmiotem inwestycji jest rewitalizacja przestrzeni publicznej w Środzie Śląskiej – zagospodarowanie podwórka przy ul. Kościuszki 49 (dz. nr 35 AM-22) oraz ul. Legnickiej 5 (dz. nr 27/3 AM-23) w Środzie Śląskiej W ramach inwestycji przewiduje się wykonanie następujących prac: I. Prace przygotowawcze i roboty ziemne II. Roboty w zakresie nawierzchni dróg III. Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych IV. Roboty budowlane V. Roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych VI. Porządkowanie terenu Przed zakupem i montażem wymienionych powyżej elementów, należy uzgodnić z Inwestorem wszelkie szczegóły tj. wzór , kolorystykę, rozwiązania materiałowe itp. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załącznikach: Szczegółowy opis zamówienia znajduje się w dokumentacji projektowo – kosztorysowej stanowiącej załącznik do SIWZ, w skład której wchodzi: projekt budowlany, projekt wykonawczy, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych, decyzja pozwolenia na budowę, inne decyzje i uzgodnienia zawarte w dokumentacji projektowej i przetargowej oraz decyzje i wytyczne Dolnośląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, przedmiar robót oraz wzór umowy. Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość prac i ich zgodność z dokumentacją kosztorysową, opisem przedmiotu zamówienia umową, specyfikacjami technicznymi, wyjaśnieniami do SIWZ i instrukcjami Zamawiającego, w tym polecenia Inspektora Nadzoru. Załączony do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia – kosztorysowa i wszystkie dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy stanowią część umowy, a wymagania określone w choćby jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak jakby były zawarte w całej dokumentacji. W przypadku rozbieżności w ustaleniach w poszczególnych dokumentach obowiązuje następująca kolejność ich ważności: 1. dokumentacja projektowa, 2. specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych (STWiORB), 3. SIWZ wraz z wyjaśnieniami i wprowadzonymi modyfikacjami, 4. oferta Wykonawcy, 5. harmonogram rzeczowo-finansowy. Podane w Opisie przedmiotu zamówienia oraz przedmiarach robót nazwy własne materiałów należy traktować jako przykładowe. Zamawiający dopuszcza w ofercie, a następnie zastosowanie podczas wykonywania robót innych równoważnych materiałów i urządzeń niż podane w dokumentacji projektowej, pod warunkiem zapewnienia parametrów technicznych technologicznych, jakościowych i estetycznych nie gorszych niż określone w tej dokumentacji. W takiej sytuacji Zamawiający wymagać będzie na etapie realizacji robót złożenia stosownych dokumentów, które uwiarygodnią proponowane przez Wykonawcę materiały i urządzenia. Wykonawca proponujący urządzenia i materiały równoważne musi udowodnić, że proponowany element zamienny spełnia wymienione wymagania zarówno pod względem technicznym i jakościowym wraz z oświadczeniem, że proponowane urządzenie jest równoważne do zaproponowanego w dokumentacji, co do jego przeznaczenia. Przez pojęcie urządzeń i materiałów równoważnych należy rozumieć urządzenia i materiały gwarantujące realizację robót zgodnie z wydanym pozwoleniem na budowę oraz zapewniające uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od założonych w dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych. Koniecznym jest podanie nazwy producenta, precyzyjnego i jednoznacznego typu urządzenia lub materiału oraz załączenie niezbędnych dokumentów, takich jak: zdjęcie produktu, atest PZH, deklaracja zgodności producenta/aprobata techniczna, karta katalogowa producenta zawierająca wszystkie parametry techniczno-eksploatacyjne wraz z charakterystyką pracy urządzeń ujętych w dokumentacji projektowej. Wykonawca przedstawiając rozwiązania równoważne nie może naruszyć praw osób trzecich z tytułu patentów, znaków towarowych, praw autorskich i innych oraz oświadczyć, że wymagana dla realizacji przedmiotu umowy produkcja i sprzedaż nie jest prowadzona z naruszeniem zasad uczciwej konkurencji. Informacje dodatkowe Zaleca się przed złożeniem oferty dokonanie oględzin terenu, na którym wykonywane będą prace stanowiące przedmiot złożonej oferty. Zamawiający nie będzie uwzględniał roszczeń Wykonawcy z tytułu błędnego kalkulowania ceny lub pominięcia elementów niezbędnych do wykonania przedmiotu umowy, zakres robót oraz odpowiedzialność Wykonawcy w zakresie objętym proponowaną ceną ofertową obejmuje oprócz robót wskazanych w przedmiarze robót także prace, świadczenia oraz obowiązki wymienione w umowie, a nieujęte w przedmiarze robót, tj. w szczególności: - organizację i zagospodarowanie terenu realizacji robót i jego zaplecza (w tym wywieszenie tablicy informacyjnej n/t robót w widocznym miejscu), - koszt zajęcia i zabezpieczenia chodnika wraz ze sporządzeniem i uzgodnieniem projektu organizacji ruchu (w celu zajęcia chodnika), jeśli jest to wymagane, - zabezpieczenie terenu realizacji robót zgodnie z przepisami BHP, - pokrycie wszelkich kosztów i opłat związanych z realizacją robót (m.in. za energię i wodę, wszelkie próby, badania, pomiary), - po zakończeniu robót doprowadzenie miejsca ich realizacji do stanu zgodnego z dokumentacją projektową, demontaż obiektów tymczasowych oraz uporządkowanie terenu (w tym wywiezienie gruzu, śmieci i odpadów z terenu budowy), - wykonanie wszelkich innych prac, których konieczność wykonania wynika z dokumentacji projektowej, zaleceń konserwatorskich i obowiązujących przepisów oraz pokrycie wszelkich ewentualnych kosztów i opłat koniecznych do wykonania nin. przedmiotu zamówienia, Wykonanie: - czynności wynikające z Decyzji Starosty Średzkiego nr 709/2016 z dnia 12.10.2016 w sprawie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę (załącznik do SIWZ), - czynności wynikające z Decyzji Starosty Średzkiego nr 710/2016 z dnia 12.10.2016 w sprawie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę (załącznik do SIWZ), - czynności wynikające z Decyzji Dolnośląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków nr 2149/2016 z dnia 30.09.2016 r. - pozwolenie na prowadzenie badań archeologicznych (koszty nadzoru archeologicznego pokrywa Wykonawca). (załącznik do SIWZ). - czynności wynikające z Decyzji Dolnośląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków nr 2150/2016 z dnia 30.09.2016 r. - pozwolenie na prowadzenie badań archeologicznych (koszty nadzoru archeologicznego pokrywa Wykonawca). (załącznik do SIWZ). - czynności wynikające z Decyzji Dolnośląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków nr 2148/2016 z dnia 30.09.2016 r. - pozwolenie na prowadzenie robót budowlanych na terenie układu urbanistycznego (koszty nadzoru archeologicznego pokrywa Wykonawca). (załącznik do SIWZ). - czynności wynikające z Decyzji Dolnośląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków nr 2147/2016 z dnia 30.09.2016 r. - pozwolenie na prowadzenie robót budowlanych na terenie układu urbanistycznego (koszty nadzoru archeologicznego pokrywa Wykonawca). (załącznik do SIWZ). - wykonawca jest zobowiązany opracować i dostarczyć Zamawiającemu w trakcie odbioru końcowego robót dokumentacji powykonawczej (2 egzemplarze w wersji papierowej i 1 egzemplarz w wersji elektronicznej) obrazującej przebieg prac i zawierającej opracowanie ich wyników w sposób umożliwiający identyfikację i dokładną analizę przestrzenną wszystkich czynności, użytych materiałów oraz dokonanych odkryć, w celu przekazania jej Dolnośląskiemu Wojewódzkiemu Konserwatorowi Zabytków do celów archiwalnych wraz z pisemnym oświadczeniem jej autorów o przekazaniu na rzecz Dolnośląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków we Wrocławiu prawa do nieodpłatnego przetwarzania i rozpowszechniania całości lub części dokumentacji na wszystkich polach eksploatacji przez pełny okres ochrony autorskich praw majątkowych. 1. Obowiązki dotyczące zatrudnienia dla części 1 i 2: 1. Wykonawca w całym okresie obowiązywania umowy na realizacje projektu pod nazwą „Rewitalizacja przestrzeni publicznej w Środzie Śląskiej – Zagospodarowanie Podwórka przy ul. Kościuszki 49 oraz przy ul. Legnickiej 5 w Środzie Śląskiej” . 2. musi posiadać minimalne zatrudnienie pracowników na podstawie umowy o pracę tj: co najmniej 3 osób na podstawie umowy o pracę w wymiarze 1/1 etat w tym: 1) co najmniej 2 pracowników do robót budowlanych - okres wymaganego zatrudnienia - czas realizacji przedmiotu zamówienia. 1) co najmniej 1 pracowników do robót brukarskich - okres wymaganego zatrudnienia - czas realizacji przedmiotu zamówienia. 2. Sposób dokumentowania zatrudnienia: a)wykaz pracowników zatrudnionych przy realizacji zamówienia na podstawie umowy o pracę, który stanowił będzie załącznik …. do umowy zawartej na podstawie dokonanego przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w przedmiotowym postępowaniu, b)oświadczenie osób, o których mowa w ppkt 1, że są zatrudnione na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy, przez cały okres realizacji zmówienia przedstawiane przez Wykonawcę w terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy na podstawie dokonanego przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w przedmiotowym postępowaniu. c) W przypadku rozwiązania stosunku o pracę przed upływem okresu wykonania zamówienia, Wykonawca zobowiązany będzie do zatrudnienia innej osoby, z zachowaniem wszystkich wymagań określonych w pkt 1. Celem kontroli spełniania przez Wykonawcę wymagań wskazanych w pkt 1 i 2 raz na kwartał, w terminie wskazanym przez Zamawiającego, Wykonawca jest zobowiązany do złożenia oświadczenia o liczbie osób zatrudnianych na podstawie umowy o pracę, w zakresie wskazanym przez Zamawiającego powyżej wraz z deklaracjami przekazywanymi do ZUS celem potwierdzenia odprowadzenia stosownych składek (do wglądu dla Zamawiającego). Rozliczenie ryczałtowe . Oferent w ofercie określi wykorzystane do wykonania kosztorysu zadania podstawowego składniki cenotwórcze R- robocizna, Z – zysk, Kp – koszty pośrednie, M – materiał. Wskazane poziomy narzutów kosztorysu zostaną wykorzystane do kalkulacji cen na roboty dodatkowe i zamienne i nie ulegną zmianie w całym okresie trwania umowy. Rozliczenie robót dodatkowych lub zamiennych odbywać się będzie na podstawie kosztorysów wykonanych według cen z oferty z obowiązującego na dzień uzgodnień.

II.1.4) Common Procurement Vocabulary (CPV): 45000000-7

II.1.5) Whether submitting a partial offer: yes

II.1.6) Whether submitting a variant offer: no

II.1.7) Is expected to provide supplementary contracts: no

Section III - Information on legal, economic, financial and technical

III.1) Conditions relating to the contract:

Security deposit: No information

Section IV - The tender procedure

IV.1) Contract awarding procedure: open tender

IV.2) Tender evaluation criteria:

IV.2.1) Tender evaluation criteria: No information

IV.2.2) An electronic auction will be used: no

IV.3) Administrative information:

IV.3.1) The website address, which is available terms of reference: No information

IV.3.4) Time limit for receipt of requests to participate or tenders: No information