Dzierżawa kontenera medycznego na potrzeby Szpitala Specjalistycznego Chorób Płuc „Odrodzenie” w Zakopanem

Order Newsletter: 2018 Position: (oferta nr 3359075)

Client
Samodzielny Publiczny Szpital Specjalistyczny Chorób Płuc im. dr O. Sokołowskiego
State
małopolskie
Address
34500 Zakopane, ul. Gładkie 1
Phone
182 015 045
Fax
182 014 632
E-Mail
s.kolasa@szpitalsokolowski.pl
Created
2018-05-16

Samodzielny Publiczny Szpital Specjalistyczny Chorób Płuc im. dr O. Sokołowskiego

Section I - The contracting

I.1) Name and address: Samodzielny Publiczny Szpital Specjalistyczny Chorób Płuc im. dr O. Sokołowskiego ul. Gładkie 1 34500 Zakopane małopolskie tel. 182 015 045 fax. 182 014 632 REGON 29517100000

I.2) Type of contracting: Inny

Section II - Object of the contract

II.1) Definition of contract object

II.1.1) Name of order: Dzierżawa kontenera medycznego na potrzeby Szpitala Specjalistycznego Chorób Płuc „Odrodzenie” w Zakopanem

II.1.2) Type of contract: Deliveries

II.1.3) Definition and size or range of contract: 1. Przedmiotem zamówienia jest dzierżawa obejmująca dostawę i montaż zabudowy kontenerowej dla potrzeb pracowni RTG i tomografu komputerowego Samodzielnego Publicznego Szpitala Chorób Płuc „Odrodzenie” w Zakopanem. 1.1 Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje: 1) Sporządzenie dokumentacji projektowej na podstawie koncepcji załączonej przez Zamawiającego i dostarczenie jej w terminie do 4 tygodni od podpisania umowy; 2) Uzgodninienie zatwierdzonej przez Zamawiającego dokumentacji projektowej w Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej pod względem radiologicznym i sanitarnym. Wykonawca dostarczy Zamawiającemu zatwierdzoną dokumentację projektową w wersji papierowej – 5 szt. i elektronicznej-1 szt.; 3) Dostawę i montaż zabudowy kontenerowej wg. zatwierdzonej dokumentacji projektowej, w tym pełne szkolenie personelu Zamawiającego z obsługi technicznej dostarczonych modułów; 4) Wykonanie przyłączy wod-kan, energetycznego z budynku szpitala (WLZ) wraz ze sporządzeniem protokołów badań i odbioru; 5) Współpracę przy montażu aparatów RTG i tomografu komputerowego z firmą(ami) wskazanymi przez Zamawiającego (po posadowieniu kontenerów, w trakcie montażu i po montażu (roboty polegające na zaślepieniu kanałów technologicznych w podłodze i na ścianach, podpięcie do sieci komputerowej szpitalnej, itp.); 6) Uzyskanie odbioru końcowego po montażu przez WSSE w Krakowie; 7) Demontaż i transport kontenerów po zakończeniu dzierżawy; 8) Uporządkowanie terenu wokół zabudowy kontenerowej w związku z wykonywaniem usługi ich montażu i demontażu. 1.2 Po stronie Zamawiającego są: 1) Przygotowanie terenu pod montaż kontenerów (ułożenie płyt betonowych i ich późniejszy demontaż); 2) Przeniesienie, montaż i demontaż urządzeń radiologicznych RTG oraz tomografu komputerowego wraz z uruchomieniem w/w urządzeń; 3) Uzyskanie i utrzymanie zezwoleń wymaganych w celu lokalizacji, uruchomienia i eksploatacji Kontenera w czasie obowiązywania umowy (zgłoszenie w Starostwie Powiatowym obiektu tymczasowego/uzyskanie pozwolenia) 1.3 Założenia funkcjonalne. 1) W zabudowie kontenerowej zostaną zamontowane aparaty tomografu komputerowego Optima CT660 (GE HEaLTHCARE) i RTG Flexavision HB ze statywem do zdjęć Płuc BR-120 m ( Shimadzu Corporation) będące własnością Zamawiającego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną. 2) Dostarczona zabudowa kontenerowa stanowić ma zespół kontenerów składający się z: a) Pomieszczenia pracowni RTG wraz z kabiną sterowniczą; b) Pomieszczenia pracowni TK wraz z kabina sterowniczą; c) Przebieralni pacjentów 2 kabiny po jednej na każde pomieszczenie; d) Śluzy komunikacyjnej. Uwaga: 3) Pomieszczenia pracowni muszą być oddzielone osłonami radiologicznymi od pozostałych pomieszczeń; 4) Pomieszczenia pracowni RTG i TK muszą być wentylowane i klimatyzowane mechanicznie; 5) Ogrzewanie elektryczne - przyłącz energetyczny z rozdzielni elektrycznej w budynku szpitala; 6) Przyłącz wodny z budynku szpitala; 7) Przyłącz kanalizacyjny do istniejącej studzienki kanalizacyjnej obok budynku. Przedmiot zamówienia szczegółowo określony jest w dokumentacji technicznej stanowiącej integralną część SIWZ tj: Załącznik nr 1 - Opis przedmiotu dzierżawy (arkusz informacji technicznej o wyposażeniu technologicznym); Załącznik nr 1a - projekt koncepcyjny zabudowy kontenerowej; Załącznik nr 1b - dokumentacja projektowa montażu aparatu RTG i TK wraz z obliczeniami radiologicznymi;

II.1.4) Common Procurement Vocabulary (CPV): 70310000-7

II.1.5) Whether submitting a partial offer: no

II.1.6) Whether submitting a variant offer: no

II.1.7) Is expected to provide supplementary contracts: no

Section III - Information on legal, economic, financial and technical

III.1) Conditions relating to the contract:

Security deposit: No information

Section IV - The tender procedure

IV.1) Contract awarding procedure: open tender

IV.2) Tender evaluation criteria:

IV.2.1) Tender evaluation criteria: No information

IV.2.2) An electronic auction will be used: no

IV.3) Administrative information:

IV.3.1) The website address, which is available terms of reference: No information

IV.3.4) Time limit for receipt of requests to participate or tenders: No information