Dostawa akcesoriów komputerowych dla Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia z siedzibą w Warszawie przy ul. Stanisława Dubois 5A

Order Newsletter: 2018 Position: (oferta nr 3359077)

Client
Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia
State
mazowieckie
Address
00-184 Warszawa, ul. St. Dubois 5A 5
Phone
022 5970927
Fax
022 5970937
www
www.csioz.gov.pl
E-Mail
biuro@csioz.gov.pl; t.banas@csioz.gov.pl
Created
2018-05-16

Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia

Section I - The contracting

I.1) Name and address: Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia ul. St. Dubois 5A 5 00-184 Warszawa mazowieckie tel. 022 5970927 fax. 022 5970937 REGON 00137770600000 www.csioz.gov.pl

I.2) Type of contracting: Inny

Section II - Object of the contract

II.1) Definition of contract object

II.1.1) Name of order: Dostawa akcesoriów komputerowych dla Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia z siedzibą w Warszawie przy ul. Stanisława Dubois 5A

II.1.2) Type of contract: Deliveries

II.1.3) Definition and size or range of contract: 1. Przedmiot zamówienia: Dostawa akcesoriów komputerowych dla Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia z siedzibą w Warszawie przy ul. Stanisława Dubois 5A. 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi Załącznik nr 1 do SIWZ. 3. Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych we wzorze umowy stanowiącym Załącznik nr 2 do SIWZ.

II.1.4) Common Procurement Vocabulary (CPV): 30236000-2

II.1.5) Whether submitting a partial offer: no

II.1.6) Whether submitting a variant offer: no

II.1.7) Is expected to provide supplementary contracts: no

Section III - Information on legal, economic, financial and technical

III.1) Conditions relating to the contract:

Security deposit: 1. Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości 1 000,00 zł (słownie złotych: jeden tysiąc i 00/100) przed upływem terminu składania ofert. 2. Wadium może być wniesione w: 1) pieniądzu; 2) poręczeniach bankowych, lub poręczeniach spółdzielczej ka

Section IV - The tender procedure

IV.1) Contract awarding procedure: open tender

IV.2) Tender evaluation criteria:

IV.2.1) Tender evaluation criteria: No information

IV.2.2) An electronic auction will be used: no

IV.3) Administrative information:

IV.3.1) The website address, which is available terms of reference: No information

IV.3.4) Time limit for receipt of requests to participate or tenders: No information