Przebudowa sieci wodociągowej z hydrantami zewnętrznymi i punktem poboru wody do tankowania cystern oraz remontem budynku nr 12 na terenie Oddziału Prewencji Policji w Warszawie zlokalizowanym przy ul. Puławskiej 44 w Piasecznie w systemie „zaprojektuj i

Order Newsletter: 2018 Position: (oferta nr 3359078)

Client
Komenda Stołeczna Policji
State
mazowieckie
Address
00-150 Warszawa, ul. Nowolipie 2
Phone
(22) 6038608
Fax
(22) 603 76 42
www
http/www.policja.waw.pl
E-Mail
zamowienia@ksp.policja.gov.pl
Created
2018-05-16

Komenda Stołeczna Policji

Section I - The contracting

I.1) Name and address: Komenda Stołeczna Policji ul. Nowolipie 2 00-150 Warszawa mazowieckie tel. (22) 6038608 fax. (22) 603 76 42 REGON 012126482 http/www.policja.waw.pl

I.2) Type of contracting: Administracja rządowa terenowa

Section II - Object of the contract

II.1) Definition of contract object

II.1.1) Name of order: Przebudowa sieci wodociągowej z hydrantami zewnętrznymi i punktem poboru wody do tankowania cystern oraz remontem budynku nr 12 na terenie Oddziału Prewencji Policji w Warszawie zlokalizowanym przy ul. Puławskiej 44 w Piasecznie w systemie „zaprojektuj i

II.1.2) Type of contract: Construction works

II.1.3) Definition and size or range of contract: 1. Przedmiotem zamówienia jest przebudowa sieci wodociągowej z hydrantami zewnętrznymi i punktem poboru wody do tankowania cystern oraz remontem budynku nr 12 na terenie Oddziału Prewencji Policji w Warszawie zlokalizowanym przy ul. Puławskiej 44 w Piasecznie w systemie „zaprojektuj i wybuduj” składająca się z: 1) etapu pierwszego: opracowania dokumentacji projektowej wielobranżowej, przeniesienie praw autorskich na Zamawiającego, wraz z uzyskaniem niezbędnych opinii, uzgodnień, pozwoleń, zgłoszeń, decyzji administracyjnych potrzebnych do wykonania robót budowlanych wynikających z przepisów prawa, w tym uzgodnienia przez rzeczoznawcę ds. p.poż, Państwowego Inspektora Sanitarnego MSWiA oraz gestora sieci wodociągowej, tj. Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. w Piasecznie; 2) etapu drugiego: wykonanie robót na podstawie opracowanej Dokumentacji, zwanych dalej robotami budowlanymi. 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty został w Programie Funkcjonalno-Użytkowym stanowiącym Załącznik nr 2 do dokumentacji zamówienia. 3. Jeżeli Zamawiający w opisie przedmiotu zamówienia wskazał znaki towarowe, patenty lub pochodzenia, a także normy, aprobaty techniczne oraz systemy odniesienia, to jednocześnie dopuszcza zaoferowanie rozwiązań równoważnych opisanym, pod warunkiem zachowania przez nie takich samych minimalnych parametrów technicznych, jakościowych oraz funkcjonalnych, itp. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązana równoważne opisanym przez Zamawiającego, jest obowiązany wskazać, że oferowany przez niego przedmiot zamówienia spełnia wymagania określone przez Zamawiającego. 4. Wykonawca zobowiązany będzie udzielić: 1) rękojmi na roboty budowlane na okres minimum 60 miesięcy, 2) gwarancji na roboty budowlane na okres minimum 60 miesięcy,- liczonych od dnia podpisania przez Strony protokołu odbioru końcowego robót budowlanych. 5. Termin wykonania przedmiotu zamówienia: 300 dni, licząc od dnia zawarcia umowy, w tym: 1) wykonanie etapu pierwszego w terminie 90 dni, licząc od daty zawarcia umowy; 2) wykonanie etapu drugiego w terminie 300 dni, licząc od daty zawarcia umowy. 6. Miejsce wykonania zamówienia: Oddział Prewencji Policji w Warszawie, ul. Puławska 44, Piaseczno.

II.1.4) Common Procurement Vocabulary (CPV): 71320000-7

II.1.5) Whether submitting a partial offer: no

II.1.6) Whether submitting a variant offer: no

II.1.7) Is expected to provide supplementary contracts: no

Section III - Information on legal, economic, financial and technical

III.1) Conditions relating to the contract:

Security deposit: 1. Zamawiający żąda od Wykonawców wniesienia zabezpieczenia wadialnego o wartości 50.000,00 PLN. 2. Zgodnie z art. 45 ust. 3 Ustawy Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia wadium przed upływem terminu składania ofert, o którym mowa w Rozdziale X dokument

Section IV - The tender procedure

IV.1) Contract awarding procedure: open tender

IV.2) Tender evaluation criteria:

IV.2.1) Tender evaluation criteria: No information

IV.2.2) An electronic auction will be used: no

IV.3) Administrative information:

IV.3.1) The website address, which is available terms of reference: No information

IV.3.4) Time limit for receipt of requests to participate or tenders: No information