Budowa Akademickiego Centrum Sportowego z zapleczem szatniowo-sanitarnym, parkingiem i drogą dojazdową przy ul. Głębokiej w Lublinie w ramach Kampusu Zachodniego UMCS w systemie zaprojektuj i wybuduj.

Order Newsletter: 2018 Position: (oferta nr 3359081)

Client
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej
State
lubelskie
Address
20031 Lublin, Pl. M. Curie-Skłodowskiej 5
Phone
815 375 965
E-Mail
zampubl@umcs.lublin.pl
Created
2018-05-16

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej

Section I - The contracting

I.1) Name and address: Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej Pl. M. Curie-Skłodowskiej 5 20031 Lublin lubelskie tel. 815 375 965 REGON 135300000

I.2) Type of contracting: Inny

Section II - Object of the contract

II.1) Definition of contract object

II.1.1) Name of order: Budowa Akademickiego Centrum Sportowego z zapleczem szatniowo-sanitarnym, parkingiem i drogą dojazdową przy ul. Głębokiej w Lublinie w ramach Kampusu Zachodniego UMCS w systemie zaprojektuj i wybuduj.

II.1.2) Type of contract: Construction works

II.1.3) Definition and size or range of contract: Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i wykonanie/budowa hali sportowej Akademickiego Centrum Sportowego UMCS w Lublinie z zapleczem szatniowo-sanitarnym, parkingiem i drogą dojazdową przy ul. Głębokiej w Lublinie, w zakresie umożliwiającym uzyskanie, zgodnie z przepisami Prawa budowlanego, pozwolenia na użytkowanie, obejmujące etapy: 1) wykonanie ostatecznej koncepcji architektoniczno-budowlanej spełniającej wymagania zawarte w programie funkcjonalno-użytkowym (program funkcjonalno-użytkowy określa minimalne wymagania Zamawiającego w stosunku do rodzaju i wielkości pomieszczeń oraz rozwiązań technicznych i materiałowych); 2) wykonanie dokumentacji projektowej, poprzez uzyskanie geodezyjnych podkładów mapowych do celów projektowych, wszelkich uzgodnień i pozwoleń (w tym pozwolenia na budowę), sporządzenie niezbędnej dokumentacji projektowej obejmującej projekt budowlany, projekty wykonawcze dla poszczególnych branż, aranżację wnętrz i wyposażenia obiektu, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami; 3) wybudowanie obiektu, wraz z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie; 4) wyposażenie obiektu w elementy informacji wizualnej oraz meble i sprzęt sportowy, zamontowane na stałe (wbudowane w obiekt) zgodnie z opisem zawartym w programie funkcjonalno-użytkowym; 5) kompleksowe zagospodarowanie terenu wraz z projektowaną zielenią. Szczegółowy opis dotyczący przedmiotu zamówienia zawarty jest w załącznikach do SIWZ.

II.1.4) Common Procurement Vocabulary (CPV): 45000000-7

II.1.5) Whether submitting a partial offer: no

II.1.6) Whether submitting a variant offer: no

II.1.7) Is expected to provide supplementary contracts: no

Section III - Information on legal, economic, financial and technical

III.1) Conditions relating to the contract:

Security deposit: 1. Wykonawca przystępujący do przetargu, zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości 200 000,00 zł (słownie: dwieście tysięcy złotych 00/100), przed upływem terminu składania ofert. 2. Wykonawca wnosi wadium w jednej lub kilku formach określonych w art. 45

Section IV - The tender procedure

IV.1) Contract awarding procedure: open tender

IV.2) Tender evaluation criteria:

IV.2.1) Tender evaluation criteria: No information

IV.2.2) An electronic auction will be used: no

IV.3) Administrative information:

IV.3.1) The website address, which is available terms of reference: No information

IV.3.4) Time limit for receipt of requests to participate or tenders: No information