Termomodernizacja oraz poprawa efektywność energetycznej budynków użyteczności publicznej w Gminie Miasto Raciąż

Order Newsletter: 2018 Position: (oferta nr 3359084)

Client
Urząd Miejski w Raciążu
State
mazowieckie
Address
09140 Raciąż, pl. A. Mickiewicza 17
Phone
236 791 163
Fax
236 791 865
Created
2018-05-16

Urząd Miejski w Raciążu

Section I - The contracting

I.1) Name and address: Urząd Miejski w Raciążu pl. A. Mickiewicza 17 09140 Raciąż mazowieckie tel. 236 791 163 fax. 236 791 865 REGON 52851100000

I.2) Type of contracting: Administracja samorządowa

Section II - Object of the contract

II.1) Definition of contract object

II.1.1) Name of order: Termomodernizacja oraz poprawa efektywność energetycznej budynków użyteczności publicznej w Gminie Miasto Raciąż

II.1.2) Type of contract: Construction works

II.1.3) Definition and size or range of contract: Projekt pn. „Termomodernizacja oraz poprawa efektowności energetycznej w Gminie Miasto Raciąż” realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 zakłada zwiększenie efektywności energetycznej w sektorze mieszkaniowym i budynkach użyteczności publicznej co umożliwi uzyskanie oszczędności zużycia energii, przyniosą optymalizację kosztów jej zużycia, prowadząc tym samym do zmniejszenia zjawiska ubóstwa energetycznego. Lokalizacja projektu: a) Urząd Miejski, Pl. Adama Mickiewicza 17 w Raciążu; b) Miejskie Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji im. Ryszarda Kaczorowskiego w Raciążu, ul. Parkowa 14; c) Biblioteka + Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej adres: ul. Kilińskiego 21, Raciąż; d) OSP adres: ul. Kilińskiego 23, Raciąż; e) Przedszkole Miejskie adres: ul. Nadrzeczna 3, Raciąż; f) Hala sportowa adres: ul. Sportowa 1, Raciąż; g) Miejski Zespół Szkół adres: ul. Kilińskiego 62B, Raciąż. Przedmiotem niniejszego projektu jest kompleksowa termomodernizacja w zakresie:a) ocieplenie obiektu: przegród zewnętrznych obiektu, w tym ścian zewnętrznych, dachów lub stropodachów; b) ocieplenie z wymianą podłóg; c) wymiana okien lub drzwi zewnętrznych; d) wymiana oświetlenia na energooszczędne; e) budowę i przebudowę systemów wentylacji i klimatyzacji wraz z rekuperacją; f) przebudowę systemów grzewczych (modernizacja węzła wraz wymianą instalacji c.o.) ; g) instalację indywidualnych (dla każdego budynku) liczników ciepła, chłodu oraz ciepłej wody użytkowej; h) zastosowanie automatyki pogodowej ; i) instalację zaworów podpionowych i termostatów.; j) modernizacja instalacji c.w.u.; k) przebudowę systemów chłodzących; (wentylowane okna); l) instalację OZE wykorzystywana w modernizowanych energetycznie budynkach; Szczegółowy opis zakresu przedmiotu zamówienia został zawarty w dokumentacji technicznej, znajdującej się w siedzibie zamawiającego (plac Adama Mickiewicza 17, 09-140 Raciąż, pokój numer 25.

II.1.4) Common Procurement Vocabulary (CPV): 45000000-7

II.1.5) Whether submitting a partial offer: no

II.1.6) Whether submitting a variant offer: no

II.1.7) Is expected to provide supplementary contracts: no

Section III - Information on legal, economic, financial and technical

III.1) Conditions relating to the contract:

Security deposit: Wykonawca jest zobowiązany wnieść wadium w wysokości 200 000,00 zł (słownie: dwieście tysięcy złotych 00/100). Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach: a) pieniądzu, b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy

Section IV - The tender procedure

IV.1) Contract awarding procedure: open tender

IV.2) Tender evaluation criteria:

IV.2.1) Tender evaluation criteria: No information

IV.2.2) An electronic auction will be used: no

IV.3) Administrative information:

IV.3.1) The website address, which is available terms of reference: No information

IV.3.4) Time limit for receipt of requests to participate or tenders: No information