Wykonanie makiety osiedla WuWA, która składać się będzie z miniatur (modeli) budynków będących elementami osiedla.

Order Newsletter: 2018 Position: (oferta nr 3359086)

Client
Wrocławska Rewitalizacja Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
State
dolnośląskie
Address
50138 Wrocław, ul. Kuźnicza 56
Phone
71 342 20 59
Fax
71 341 04 50
Created
2018-05-16

Wrocławska Rewitalizacja Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Section I - The contracting

I.1) Name and address: Wrocławska Rewitalizacja Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ul. Kuźnicza 56 50138 Wrocław dolnośląskie tel. 71 342 20 59 fax. 71 341 04 50 REGON 2077088600000

I.2) Type of contracting: Podmiot prawa publicznego

Section II - Object of the contract

II.1) Definition of contract object

II.1.1) Name of order: Wykonanie makiety osiedla WuWA, która składać się będzie z miniatur (modeli) budynków będących elementami osiedla.

II.1.2) Type of contract: Services

II.1.3) Definition and size or range of contract: Makieta osiedla WuWA jest jednym z kluczowych elementów projektu zagospodarowania przestrzeni publicznych historycznego osiedla, który obecnie realizuje Gmina Wrocław, a którego celem jest ochrona i pielęgnacja wartości osiedla. Koncepcja zagospodarowania powstała w wyniku konkursu architektonicznego, a następnie poddana została szerokim dyskusjom z mieszkańcami i środowiskiem fachowców. WuWA to jedno z 6 modernistycznych osiedli Werkbundu wybudowanych w ramach tzw. Wystaw budowlanych. Osiedla te powstały w Europie w końcu lat 20. i na początku lat 30. jako efekt poszukiwania nowej formy mieszkania i symbolizują „architektoniczno-urbanistyczną rewolucję” pierwszej połowy XX wieku. Dzisiaj są one dziedzictwem kulturowym nadzwyczajnej rangi, odzwierciedleniem polityczno-społecznych ruchów w Europie i świadectwem rozpowszechniania architektury modernizmu. Obszar osiedla WuWA wynosi ok. 6 ha i objęty jest ochroną konserwatorską (wpis do rejestru zabytków w dniu 28.03.2007 r. pod pozycją A/1003). Jego zabudowa to budynki wielorodzinne, jednorodzinne, zabudowa szeregowa i dawne przedszkole (zrekonstruowane w 2012 r., obecnie siedziba Dolnośląskiej Okręgowej Izby Architektów). Po 1945 r. w centralnym miejscu wybudowano nowe przedszkole, które funkcjonuje do dzisiaj. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera SIWZ.

II.1.4) Common Procurement Vocabulary (CPV): 92312000-1

II.1.5) Whether submitting a partial offer: no

II.1.6) Whether submitting a variant offer: no

II.1.7) Is expected to provide supplementary contracts: no

Section III - Information on legal, economic, financial and technical

III.1) Conditions relating to the contract:

Security deposit: Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości: 1 000,00 zł (słownie: jeden tysiąc złotych 00/100) w formie zgodnej z art. 45 ust. 6 PZP

Section IV - The tender procedure

IV.1) Contract awarding procedure: open tender

IV.2) Tender evaluation criteria:

IV.2.1) Tender evaluation criteria: No information

IV.2.2) An electronic auction will be used: no

IV.3) Administrative information:

IV.3.1) The website address, which is available terms of reference: No information

IV.3.4) Time limit for receipt of requests to participate or tenders: No information