Pełnienie wielobranżowego nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi prowadzonymi na podstawie posiadanej przez Zamawiającego dokumentacji projektowej w trakcie realizacji prac polegających na MODERNIZACJI I NOWEJ ARANŻACJI TRZECH KAMERALNYCH SAL WID

Order Newsletter: 2018 Position: (oferta nr 3359090)

Client
Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina
State
mazowieckie
Address
00368 Warszawa, ul. Okólnik 2
Phone
228 278 309
Fax
228 278 309
Created
2018-05-16

Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina

Section I - The contracting

I.1) Name and address: Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina ul. Okólnik 2 00368 Warszawa mazowieckie tel. 228 278 309 fax. 228 278 309 REGON 27570200000

I.2) Type of contracting: Inny

Section II - Object of the contract

II.1) Definition of contract object

II.1.1) Name of order: Pełnienie wielobranżowego nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi prowadzonymi na podstawie posiadanej przez Zamawiającego dokumentacji projektowej w trakcie realizacji prac polegających na MODERNIZACJI I NOWEJ ARANŻACJI TRZECH KAMERALNYCH SAL WID

II.1.2) Type of contract: Services

II.1.3) Definition and size or range of contract: Zamówienie obejmuje wykonanie wielobranżowego nadzoru inwestorskiego w trakcie realizacji prac budowlanych w branży architektonicznej, konstrukcyjno-budowlanej, instalacyjnej w zakresie sieci wodno-kanalizacyjnych, ciepłowniczych i wentylacyjnych, sieci w zakresie sieci elektroenergetycznej, teletechnicznej oraz nadzoru inwestorskiego w branży akustycznej dla MODERNIZACJI I NOWEJ ARANŻACJI TRZECH KAMERALNYCH SAL WIDOWISKOWYCH WRAZ Z ICH ZAPLECZEM W BUDYNKU UNIWERSYTETU MUZYCZNEGO FRYDERYKA CHOPINA W WARSZAWIE PRZY ULICY OKÓLNIK 2 finansowanego w ramach VIII osi priorytetowej Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera: Załącznik nr 2 do SIWZ oraz istotne postanowienia umowy będące załącznikiem nr 5 do SIWZ. Dokumentacja techniczna zawarta jest w załączniku 6 do SIWZ.

II.1.4) Common Procurement Vocabulary (CPV): 71247000-1

II.1.5) Whether submitting a partial offer: no

II.1.6) Whether submitting a variant offer: no

II.1.7) Is expected to provide supplementary contracts: no

Section III - Information on legal, economic, financial and technical

III.1) Conditions relating to the contract:

Security deposit: 1. Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości: - 1 000,00 zł (słownie: tysiąc złotych). przed upływem terminu składania ofert określonego w niniejszej SIWZ. 2. Wadium może być wnoszone w jednej lub w kilku następujących formach: 1) pieniądzu; 2) por

Section IV - The tender procedure

IV.1) Contract awarding procedure: open tender

IV.2) Tender evaluation criteria:

IV.2.1) Tender evaluation criteria: No information

IV.2.2) An electronic auction will be used: no

IV.3) Administrative information:

IV.3.1) The website address, which is available terms of reference: No information

IV.3.4) Time limit for receipt of requests to participate or tenders: No information