Przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych w miejscowości Marianowo

Order Newsletter: 2018 Position: (oferta nr 3359093)

Client
Gmina Wieleń
State
wielkopolskie
Address
64-730 Wieleń, ul. Kościuszki 34 34
Phone
(067) 2561170 w. 47
Fax
(067) 2561021
E-Mail
Wielen_UM@wokiss.pl
Created
2018-05-16

Gmina Wieleń

Section I - The contracting

I.1) Name and address: Gmina Wieleń ul. Kościuszki 34 34 64-730 Wieleń wielkopolskie tel. (067) 2561170 w. 47 fax. (067) 2561021 REGON 57079115800000

I.2) Type of contracting: Administracja samorządowa

Section II - Object of the contract

II.1) Definition of contract object

II.1.1) Name of order: Przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych w miejscowości Marianowo

II.1.2) Type of contract: Construction works

II.1.3) Definition and size or range of contract: Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na przebudowie drogi w miejscowości Marianowo w ilości 4700 m2 w zakresie : robót przygotowawczych, korytowania, wykonanie podbudowy dolnej z kruszywa łamanego frakcji 0/63 o grubości po zagęszczeniu 15 cm, wykonanie podbudowy górnej z kruszywa łamanego frakcji 0/31,5 o grubości po zagęszczeniu 10 cm, powierzchniowe utrwalenie nawierzchni drogowych emulsją asfaltową z grysem kamiennym: - 13dcm3/m2 frakcji 8-11 mm, - 10dcm3/m2 frakcji 5-8 mm - 8 dcm3/m2 frakcji 2-5 mm Przebudowa drogi ma być dokonywana w ramach istniejącego pasa drogowego. Początek drogi (0 +000,00) przy krawędzi drogi wojewódzkiej nr 174. Droga posiadać będzie szerokość jezdni 4,00 m, oraz pobocze na szerokości 0,5 m utwardzone kruszywem łamanym. Przy skrzyżowaniu z drogą wojewódzką szerokość jezdni na odcinku 25,00 m posiadać będzie jezdnie o szerokości 5,00 m celem bezpiecznego wjazdu i wyjazdu ze skrzyżowania. Przejście do szerokości 4,00 m na odcinku o długości 15,00 mb. Promienie łuków na skrzyżowaniu R = 6,00 m i R= 9,00 m. Przebudowy drogi realizowana będzie w obrębie działki nr 166/2, w obrębie ewidencyjnym 0021 – Wieleń Północny (włączenie do drogi wojewódzkiej) oraz działka nr 22, w obrębie ewidencyjnym 0014 – Marianowo, jednostka ewidencyjna 300208_5, WIELEŃ – OBSZAR WIEJSKI. Odwodnienie z drogi realizowane będzie powierzchniowo poprzez odpowiednie spadki poprzeczne i podłużne zapewniające sprawne odprowadzenie retencyjne wody w przyległy przepuszczalny teren. Przyjęto spadek jezdni jednostronny o i =2%, spadek poboczy i= 4 %. Na odcinku poszerzonej jezdni w obrębie skrzyżowania spadek daszkowy o i = 2%. Podbudowę z kruszywa łamanego należy wykonać szerokości 5,00 m w celu uniknięcia obłamywania nawierzchni jezdni. Przyjęto wykonanie drogi o następującej konstrukcji i technologii: Jezdnia: - szerokość 4,0 m oraz poszerzenie przy włączeniu do drogi wojewódzkiej – 5,0 m - spadek i = 2% - 2 cm - potrójne powierzchniowe utrwalenie nawierzchni emulsją asfaltową i grysami 1 warstwa grysy frakcji 8/11 mm 2 warstwa grysy frakcji 5/8 mm 3 warstwa grysy frakcji 2/5 mm Podbudowa - szerokość 5,0 m raz poszerzenie przy włączeniu do drogi wojewódzkiej – 6,0 m - górna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego 0/31,5 o grubości po zagęszczeniu 10 cm stabilizowana mechanicznie - dolna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego frakcji 0/63 o grubości po zagęszczeniu 15 cm, stabilizowana mechanicznie Wymagania stawiane wykonawcom: a) Wykonawca odpowiedzialny jest za jakość oraz zgodność z ustaleniami technicznymi i jakościowymi określonymi dla przedmiotu zamówienia; b) Ustalenia i decyzje dotyczące wykonania zamówienia uzgadniane będą przez Zamawiającego z ustanowionym przedstawicielem Wykonawcy Wszystkie materiały stosowane przez Wykonawcę przy wykonywaniu robót winny: a) odpowiadać obowiązującym wymaganiom norm i przepisów b) wykonawca podczas fakturowania powinien udokumentować pochodzenie wbudowanego materiału.

II.1.4) Common Procurement Vocabulary (CPV): 45233252-0

II.1.5) Whether submitting a partial offer: no

II.1.6) Whether submitting a variant offer: no

II.1.7) Is expected to provide supplementary contracts: no

Section III - Information on legal, economic, financial and technical

III.1) Conditions relating to the contract:

Security deposit: No information

Section IV - The tender procedure

IV.1) Contract awarding procedure: open tender

IV.2) Tender evaluation criteria:

IV.2.1) Tender evaluation criteria: No information

IV.2.2) An electronic auction will be used: no

IV.3) Administrative information:

IV.3.1) The website address, which is available terms of reference: No information

IV.3.4) Time limit for receipt of requests to participate or tenders: No information