„Odbudowa drogi gminnej nr 109066L od km 1+000 do km 2+050 w miejscowości Antolin uszkodzonej w wyniku gwałtownego spływu wód opadowych w 2017 r.”

Order Newsletter: 2018 Position: (oferta nr 3411441)

Client
Gmina Modliborzyce
State
lubelskie
Address
23-310 Modliborzyce, ul. Piłsudskiego 63 63
Phone
015 8715079
Fax
015 8717102
E-Mail
modliborzyce@wp.pl
Created
2018-10-11

Gmina Modliborzyce

Section I - The contracting

I.1) Name and address: Gmina Modliborzyce ul. Piłsudskiego 63 63 23-310 Modliborzyce lubelskie tel. 015 8715079 fax. 015 8717102 REGON 83040960800000

I.2) Type of contracting: Administracja samorządowa

Section II - Object of the contract

II.1) Definition of contract object

II.1.1) Name of order: „Odbudowa drogi gminnej nr 109066L od km 1+000 do km 2+050 w miejscowości Antolin uszkodzonej w wyniku gwałtownego spływu wód opadowych w 2017 r.”

II.1.2) Type of contract: Construction works

II.1.3) Definition and size or range of contract: 2.1.Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na wykonaniu zadania pn.: „Odbudowa drogi gminnej nr 109066L od km 1+000 do km 2+050 w miejscowości Antolin uszkodzonej w wyniku gwałtownego spływu wód opadowych w 2017 r.” Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje wykonanie: przygotowanie terenu pod budowę, wykonanie przepustu, podbudowy, ułożenie warstwy odsączającej z jej zagęszczeniem ze wzmocnieniem podłoża geotkaniną, wykonanie dolnej i górnej warstwy podbudowy, wykonanie nawierzchni z mas bitumicznych, wyprofilowanie poboczy i ich zagęszczenie, oraz roboty wykończeniowe. Szczegółowe ilości i zakres poszczególnych pozycji robót do wykonania przedmiotu zamówienia określa Załącznik Nr 7 do SIWZ - przedmiar robót, dokumentacja projektowa stanowiące integralną część SIWZ. 2.2. Jeżeli w dokumentacji użyte są znaki towarowe, patenty lub pochodzenie, źródło lub szczególny proces, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę - zamawiający dopuszcza składanie ofert z rozwiązaniami równoważnymi, o ile zapewnią one zgodność realizacji przedmiotu zamówienia z dokumentacją stanowiącą Załącznik Nr 7 do SIWZ. Roboty budowlane należy prowadzić w takim zakresie, aby w miarę możliwości udostępnić mieszkańcom dojazdy, do posesji oraz do pól uprawnych. 2.3. Wykonawca, któremu zostanie udzielone zamówienie udzieli Zamawiającemu okresu gwarancji na całość prac objętych, które wchodzą w skład realizacji inwestycji. Minimalny wymagany okres gwarancji na roboty wynosi 36 miesięcy licząc od daty wskazanej w protokole odbioru końcowego. Wykonawca może zaproponować dłuższy okres, maksymalnie przedłużając okres minimalny o dodatkowe 24 miesięcy co będzie uwzględnione podczas oceny i badania ofert na zasadach określonych w rozdziale 12 do SIWZ - kryteria oceny ofert. Okres rękojmi za wady jest równy okresowi gwarancji. 2.6.Zamawiający dopuszcza korzystanie z podwykonawców. Wykonawca: 1) jest zobowiązany wskazać w formularzu ofertowym Załącznik Nr 1 do SIWZ części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom i podać firmy (oznaczenie przedsiębiorstwa) podwykonawców; 2) w przypadku podpisania umowy wykonawca będzie zobowiązany, aby przed przystąpieniem do wykonania zamówienia podał - o ile są już znane - nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawców i osób do kontaktu z nimi, zaangażowanych w roboty budowlane. Wykonawca będzie zawiadamiał podczas realizacji umowy zamawiającego o wszelkich zmianach danych dotyczących podwykonawców, a także przekazywał informacje na temat nowych podwykonawców, którym w późniejszym okresie zamierza powierzyć realizację robót budowlanych lub usług. Wykonawca będzie zobowiązany zgłosić podwykonawców na zasadach określonych w przepisach art. 143 b ustawy Prawo zamówień publicznych. 3) jeżeli późniejsza zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp, w celu wskazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu Wykonawca jest zobowiązany wskazać Zamawiającemu, iż proponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełniają je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia. Kary umowne za nieprawidłowe zgłaszanie podwykonawców oraz realizowanie na ich rzecz płatności określone są we wzorze umowy. 2.7. Zamawiający na podstawie art. 29 ust.3a ustawy Pzp, wymaga zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób w rozumieniu przepisów art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2016 r. poz.1666 z późn. zm.) osób wykonujących czynności wchodzące w tzw. koszty pośrednie. Zatem wymóg ten dotyczy osób, które wykonywać będą bezpośrednio czynności związane z wykonaniem robót, prac objętych zakresem zamówienia wskazanym w pkt 2.1. SIWZ w tym prac fizycznych oraz operatorów sprzętu (z wyjątkiem obsługi geodezyjnej). 2.8. W trakcie realizacji zamówienia zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych wobec wykonawcy odnośnie spełniania przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w pkt 2.7. czynności. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do: żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów i dokonywania ich oceny, żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów, przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia. 2.9. W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie Zamawiającego w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie Wykonawca przedłoży zamawiającemu − Oświadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie zamawiającego. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy; Z tytułu niespełnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w punkcie 2.7. czynności zamawiający przewiduje sankcje przewidziane w projekcie umowy. 2.10. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez wykonawcę lub podwykonawcę, zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy.

II.1.4) Common Procurement Vocabulary (CPV): 45100000-8

II.1.5) Whether submitting a partial offer: no

II.1.6) Whether submitting a variant offer: no

II.1.7) Is expected to provide supplementary contracts: no

Section III - Information on legal, economic, financial and technical

III.1) Conditions relating to the contract:

Security deposit: 6.1.Składający ofertę Wykonawca winien wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert w wysokości: 14 000,00 zł (słownie: czternaście tysięcy złotych 00/100). 6.2. Wadium może być wnoszone w następujących formach:  pieniądzu,  poręczeniach bankowyc

Section IV - The tender procedure

IV.1) Contract awarding procedure: open tender

IV.2) Tender evaluation criteria:

IV.2.1) Tender evaluation criteria: No information

IV.2.2) An electronic auction will be used: no

IV.3) Administrative information:

IV.3.1) The website address, which is available terms of reference: No information

IV.3.4) Time limit for receipt of requests to participate or tenders: No information