Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 1518N Kokoszki – Faryny – Karwica – Krzyże od km 3+455,54 do km 3+920 – str. P. w m. Karwica wraz z budową 2 zatok autobusowych.

Order Newsletter: 2018 Position: (oferta nr 3411442)

Client
Starostwo Powiatowe - Powiatowy Zarząd Dróg w Piszu
State
warmińsko-mazurskie
Address
12-200 Pisz, ul. Czerniewskiego 6 6
Phone
087 4232807
Fax
0-87 4232422
www
http://www.bip.powiat.pisz.pl/index.php?k=145
E-Mail
parkwaypzd@hot.pl
Created
2018-10-11

Starostwo Powiatowe - Powiatowy Zarząd Dróg w Piszu

Section I - The contracting

I.1) Name and address: Starostwo Powiatowe - Powiatowy Zarząd Dróg w Piszu ul. Czerniewskiego 6 6 12-200 Pisz warmińsko-mazurskie tel. 087 4232807 fax. 0-87 4232422 REGON 79067601000000 http://www.bip.powiat.pisz.pl/index.php?k=145

I.2) Type of contracting: Jednostki organizacyjne administracji samorządowej

Section II - Object of the contract

II.1) Definition of contract object

II.1.1) Name of order: Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 1518N Kokoszki – Faryny – Karwica – Krzyże od km 3+455,54 do km 3+920 – str. P. w m. Karwica wraz z budową 2 zatok autobusowych.

II.1.2) Type of contract: Construction works

II.1.3) Definition and size or range of contract: Przedmiotem zamówienia jest: Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 1518N Kokoszki – Faryny – Karwica – Krzyże od km 3+455,54 do km 3+920 – str. P. w m. Karwica wraz z budową 2 zatok autobusowych. Szczegółowo przedmiot zamówienia określony został w Rozdziałach IV - VI Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Realizacja zamówienia podlega prawu polskiemu, w tym w szczególności ustawie z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2017r. poz. 1332), ustawie z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tekst jednolity Dz. U. z 2017r. poz. 459) i ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz.1579 z późn. zm.). Wykonawca robót musi zapewnić wykonanie robót budowlanych zgodnie z prawem polskim, a w szczególności z przepisami techniczno budowlanymi, przepisami dotyczącymi samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie oraz przepisami dotyczącymi wyrobów i materiałów stosowanych w budownictwie.

II.1.4) Common Procurement Vocabulary (CPV): 45233140-2

II.1.5) Whether submitting a partial offer: no

II.1.6) Whether submitting a variant offer: no

II.1.7) Is expected to provide supplementary contracts: no

Section III - Information on legal, economic, financial and technical

III.1) Conditions relating to the contract:

Security deposit: Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości: 5 000,00 PLN (słownie: pięć tysięcy złotych 00/100);

Section IV - The tender procedure

IV.1) Contract awarding procedure: open tender

IV.2) Tender evaluation criteria:

IV.2.1) Tender evaluation criteria: No information

IV.2.2) An electronic auction will be used: no

IV.3) Administrative information:

IV.3.1) The website address, which is available terms of reference: No information

IV.3.4) Time limit for receipt of requests to participate or tenders: No information