Zakup wraz z dostawą kruszywa naturalnego łamanego na ulepszenie dróg gruntowych w Gminie Pobiedziska w roku 2018-II

Order Newsletter: 2018 Position: (oferta nr 3411447)

Client
Gmina Pobiedziska
State
wielkopolskie
Address
62010 Pobiedziska, ul. Tadeusza Kościuszki 4
Phone
618 977 100
Fax
618 977 124
Created
2018-10-11

Gmina Pobiedziska

Section I - The contracting

I.1) Name and address: Gmina Pobiedziska ul. Tadeusza Kościuszki 4 62010 Pobiedziska wielkopolskie tel. 618 977 100 fax. 618 977 124 REGON 53044200000

I.2) Type of contracting: Administracja samorządowa

Section II - Object of the contract

II.1) Definition of contract object

II.1.1) Name of order: Zakup wraz z dostawą kruszywa naturalnego łamanego na ulepszenie dróg gruntowych w Gminie Pobiedziska w roku 2018-II

II.1.2) Type of contract: Deliveries

II.1.3) Definition and size or range of contract: 1. Przedmiotem zamówienia jest zakup wraz z dostawą kruszywa naturalnego łamanego o uziarnieniu ciągłym frakcji 0-31,5 mm w ilości 950 ton w roku 2018. 2. Opis przedmiotu zamówienia wg kodów CPV: • 1 4212300-3 Kamień pokruszony lub rozłupany • 1 4212320-9 Granit kruszony • 1 4212330-2 Bazalt kruszony 3. Dostawa będzie realizowane partiami, zgodnie z zamówieniami Zamawiającego. W ramach każdej zamawianej partii dostawa będzie odbywała się w sposób ciągły, do dostarczenia całego zakresu zamówienia. 4. Całkowitą realizację przedmiotu zamówienia należy wykonać do 14.12.2018 r. 5. Kruszywo będzie należało ważyć na wadze posiadającej legalizację, a do każdej faktury należy dostarczać kwity wagowe potwierdzające tonaż dostarczonego kruszywa. 6. Miejsce rozładunku kruszywa zostanie wskazane przez Zamawiającego każdorazowo przed złożeniem zamówienia. 7. Dostarczony materiał musi być wolny od materiałów niebezpiecznych (np. azbest), a także od materiałów zanieczyszczających (np. metale, szkło, styropian itp.). 8. Kruszywo łamane powinno spełniać wymogi norm: • PN-EN 13242+A1:2010 „Kruszywa do niezwiązanych i hydraulicznie związanych materiałów stosowanych w obiektach budowlanych i budownictwie drogowym” – w zakresie określonym przez „Wymagania Techniczne WT-4 2010 Mieszanki niezwiązane do dróg krajowych” Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad dla podbudowy zasadniczej nawierzchni drogi obciążonej ruchem KR1-KR2. • Wymagana wartość odporności na rozdrabnianie wg PN-EN 1097-2:2010 – kategoria nie wyższa, niż LA35 . • Wymagana wartość nasiąkliwości wg PN-EN 1097-6:2013-11 nie więcej, niż WA242.; oraz posiadać orzeczenie jakości. 9. Warunki dostarczenia kruszywa zostały określone we wzorze umowy, który jest załącznikiem do specyfikacji. 10. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia - określa załącznik nr 1 do SIWZ (OPZ) oraz wzór umowy.

II.1.4) Common Procurement Vocabulary (CPV): 14212300-3

II.1.5) Whether submitting a partial offer: no

II.1.6) Whether submitting a variant offer: no

II.1.7) Is expected to provide supplementary contracts: no

Section III - Information on legal, economic, financial and technical

III.1) Conditions relating to the contract:

Security deposit: No information

Section IV - The tender procedure

IV.1) Contract awarding procedure: open tender

IV.2) Tender evaluation criteria:

IV.2.1) Tender evaluation criteria: No information

IV.2.2) An electronic auction will be used: no

IV.3) Administrative information:

IV.3.1) The website address, which is available terms of reference: No information

IV.3.4) Time limit for receipt of requests to participate or tenders: No information