Robota budowlana – wykonanie instalacji 2 kpl. klimatyzatorów precyzyjnych w pomieszczeniu serwerowni na III kondygnacji w budynku A przy ul. Kossutha 13

Order Newsletter: 2018 Position: (oferta nr 3411450)

Client
Narodowy Fundusz Zdrowia, Śląski Oddział Wojewódzki
State
śląskie
Address
40844 Katowice, ul. Kossutha 13
Phone
(032) 7351547, 7351637
Fax
327 351 636
E-Mail
inwestycje@nfz-katowice.pl
Created
2018-10-11

Narodowy Fundusz Zdrowia, Śląski Oddział Wojewódzki

Section I - The contracting

I.1) Name and address: Narodowy Fundusz Zdrowia, Śląski Oddział Wojewódzki ul. Kossutha 13 40844 Katowice śląskie tel. (032) 7351547, 7351637 fax. 327 351 636 REGON 1544738200030

I.2) Type of contracting: Podmiot prawa publicznego

Section II - Object of the contract

II.1) Definition of contract object

II.1.1) Name of order: Robota budowlana – wykonanie instalacji 2 kpl. klimatyzatorów precyzyjnych w pomieszczeniu serwerowni na III kondygnacji w budynku A przy ul. Kossutha 13

II.1.2) Type of contract: Construction works

II.1.3) Definition and size or range of contract: Przedmiotem zamówienia jest robota budowlana polegająca na wykonaniu instalacji 2 kpl. klimatyzatorów precyzyjnych w pomieszczeniu serwerowni na III kondygnacji w budynku A przy ul. Kossutha 13 zgodnie z zasadami określonymi w SIWZ. Na opis przedmiotu zamówienia składa się: a) formularz opis przedmiotu zamówienia, b) dokumentacja projektowa: - Projekt budowlano–wykonawczy wykonany przez Zakład Usług Projektowych i Sporządzania Operatów Szacunkowych „Wolski”; - Przedmiar robót; c) Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych (STWiOR). Opis przedmiotu zamówienia określa standardy jakościowe, o których mowa w art.91 ust.2a pzp. Uwaga! ●W formularzu opis przedmiotu zamówienia Wykonawca jako treść oferty winien podać nazwę producenta oferowanych urządzeń klimatyzacji (agregaty wody lodowej i szafy klimatyzacji precyzyjnej), a także nazwę, w tym model oferowanych urządzeń klimatyzacji (agregaty wody lodowej i szafy klimatyzacji precyzyjnej). Normy równoważne Zgodnie z art.30 ust.4 pzp, w zakresie norm, jakimi opisano przedmiot zamówienia, dopuszczone zostają rozwiązania równoważne opisywanym, a odniesieniu takiemu towarzyszą wyrazy „lub równoważne”. Spełnienie warunku równoważności Wykonawca zobowiązany jest wykazać na wypełnionym, podpisanym i załączonym do oferty formularzu opis równoważności. Formularz opis równoważności należy wypełnić przy uwzględnieniu wskazówek zawartych w niniejszej SIWZ, a także w treści samego formularza. Przedmiot zamówienia obejmuje swym zakresem wykonanie kompletnych instalacji klimatyzacji dla pomieszczenia serwerowni i dla chłodnicy wodnej w centrali wentylacyjnej dla budynku NFZ w Katowicach.

II.1.4) Common Procurement Vocabulary (CPV): 45331220-4

II.1.5) Whether submitting a partial offer: no

II.1.6) Whether submitting a variant offer: no

II.1.7) Is expected to provide supplementary contracts: no

Section III - Information on legal, economic, financial and technical

III.1) Conditions relating to the contract:

Security deposit: 1. Na podstawie art. 45 ust.2 i ust.5 pzp Zamawiający żąda od Wykonawcy wniesienia wadium w wysokości: 3.000,00 złotych (słownie: trzy tysiące 00/100 złotych). 2. Wykonawca może wnieść wadium w jednej lub kilku następujących formach: 1) pieniądzu, 2)

Section IV - The tender procedure

IV.1) Contract awarding procedure: open tender

IV.2) Tender evaluation criteria:

IV.2.1) Tender evaluation criteria: No information

IV.2.2) An electronic auction will be used: no

IV.3) Administrative information:

IV.3.1) The website address, which is available terms of reference: No information

IV.3.4) Time limit for receipt of requests to participate or tenders: No information