Zimowe utrzymanie dróg na terenie Gminy Istebna w sezonie zimowym 2018/2019

Order Newsletter: 2018 Position: (oferta nr 3411452)

Client
Urząd Gminy w Istebnej
State
śląskie
Address
43470 Istebna, Istebna 1000
Phone
033 8556500 w. 39
Created
2018-10-11

Urząd Gminy w Istebnej

Section I - The contracting

I.1) Name and address: Urząd Gminy w Istebnej Istebna 1000 43470 Istebna śląskie tel. 033 8556500 w. 39 REGON 54514200010

I.2) Type of contracting: Administracja samorządowa

Section II - Object of the contract

II.1) Definition of contract object

II.1.1) Name of order: Zimowe utrzymanie dróg na terenie Gminy Istebna w sezonie zimowym 2018/2019

II.1.2) Type of contract: Services

II.1.3) Definition and size or range of contract: 3.1. Przedmiotem zamówienia jest zimowe utrzymanie dróg na terenie Gminy Istebna o łącznej długości około – 196,93 km. Zamówienie będzie realizowane w poszczególnych sołectwach Gminy w podziale na zadnia, stanowiące jeden rejon odśnieżania. W poszczególnych zadaniach ustalono dwie kolejności odśnieżania, które wynikają ze znaczenia komunikacyjnego poszczególnych dróg. 3.2. Zamówienie obejmuje: a. odśnieżanie dróg na całej szerokości, b. usuwanie śliskości zimowej dróg przez posypywanie materiałami (piaskiem, mieszanką, solą drogową) w miejscach niebezpiecznych takich jak: skrzyżowania dróg, podjazdy, zjazdy, duże spadki dróg, w okolicach szkół, przystanków PKS, c. wywóz śniegu z parkingów oraz innych miejsc ustalonych przez wyznaczonego pracownika Urzędu Gminy, d. prace porządkowe po zakończeniu akcji zimowej, polegające na usunięciu z dróg i poboczy materiałów uszorstniających w terminie 30 dni po zakończeniu akcji zimowej. 3.3. Zamawiający nie ogranicza liczbę części do których może startować oferent. 3.4. W ramach prowadzonej akcji zimowego utrzymania dróg Wykonawca ma obowiązek zapewnić przejezdność dróg oraz zabezpieczyć drogi przed śliskością. Prace związane z zimowym utrzymaniem dróg wykonywane będą, gdy wymagają tego warunki atmosferyczne powodujące opady śniegu, zawiewanie śniegu na drogi, oblodzenie dróg. Przejezdność dróg należy zapewnić przed godziną 6 rano, to jest przed zwiększeniem natężenia ruchu na drogach. 3.5. W przypadku wystąpienia potrzeby uszorstnienia drogi kategorii pierwszej wynagrodzenie zostanie wyliczone jako 30 % stawki ofertowej z 1 km utrzymania drogi. 3.6. Natomiast w przypadku wystąpienia potrzeby uszorstnienia drogi kategorii drugiej wynagrodzenie zostanie wyliczone jako 30 % stawki ofertowej z 1 km utrzymania drogi – posypywanie wyłącznie na telefoniczną interwencję Zamawiającego. 3.7. Wywóz śniegu z parkingów oraz placów należy uwzględnić w cenach zaproponowanych przez Oferentów w przetargu. 3.8. Wykonawca realizujący poszczególne części zamówienia zapewnia gotowość do pracy, przez całą dobę. 3.9. Wykonawca we własnym zakresie zabezpieczy odpowiedni sprzęt, który powinien być sprawny technicznie i niezawodny, posiadający aktualne badanie techniczne i świadectwo o dopuszczeniu do ruch na drogach publicznych. i odpowiednio przystosowany do posypywania powierzchni środkami uszorstniającymi (piasek lub mieszanka piasku i soli) oraz do „płużenia” powierzchni drogi. 3.10. Wykonawca ubiegający się o zamówienie powinien dysponować minimalną ilością sprzętu dla każdego zadania osobno na które ma zamiar złożyć ofertę. Oferent nie może dysponować tym samym sprzętem na dwóch różnych zadaniach i w tym samym czasie w dwóch różnych miejscach. 3.11. Dla dróg drugiej kolejności zamawiający zastrzega sobie prawo wyłącznie jednego przejazdu na dzień. 3.12. Wykonawca we własnym zakresie zabezpieczy odpowiednią ilość środków uszorstaniających na cały okres prowadzenia zimowego utrzymania dróg. 3.13. O rozpoczęciu i zaprzestaniu zimowego utrzymania dróg decyduje drogą telefoniczną upoważniony pracownik Gminy Istebna. Każdorazowe powiadomienie telefoniczne, musi być odnotowane w comiesięcznym „Raporcie z zimowego utrzymania dróg”, 3.14. Wynagrodzenie będzie płatne przez Zamawiającego po zakończeniu danego miesiąca kalendarzowego według faktur lub rachunków Wykonawcy z załączonym „Raporcie z zimowego utrzymania dróg” sporządzonym jako zestawienie miesięczne obrazujące ilość przepracowanych w tzw. „akcji czynnej” dób ze wskazaniem jednostek sprzętowych, zużytego materiału uszorstniającego oraz ze wskazaniem panujących warunków atmosferycznych. Potwierdzona przez Zamawiającego ilość dób przemnożona zostanie przez zryczałtowaną i określoną w ofercie przetargowej stawkę 1 km/dobę zimowego utrzymania dróg. 3.15. Wykonawca po sezonie zimowym w terminie do 30 dni od zakończenia akcji zimowej zobowiązany będzie do oczyszczenia z piasku i innych zanieczyszczeń powstałych w trakcie zimowego utrzymania dróg. 3.16. Zamawiający zastrzega, że: - zakres robót przyjętych do realizacji oraz całkowita długość powierzonych do utrzymania dróg może ulec zmianie, zostać ograniczony lub Zamawiający może odstąpić od umowy w przypadku, gdy środki finansowe przeznaczone na ten cel zostaną zmienione, - natychmiast może zostać zerwana umowa, w przypadku stwierdzenia niewłaściwego wykonywania obowiązków. Wykonawcy nie przysługiwać będą żadne roszczenia z tego tytułu, za wyjątkiem wynagrodzenia należnego z wykonanej części umowy.

II.1.4) Common Procurement Vocabulary (CPV): 90620000-9

II.1.5) Whether submitting a partial offer: yes

II.1.6) Whether submitting a variant offer: no

II.1.7) Is expected to provide supplementary contracts: no

Section III - Information on legal, economic, financial and technical

III.1) Conditions relating to the contract:

Security deposit: No information

Section IV - The tender procedure

IV.1) Contract awarding procedure: open tender

IV.2) Tender evaluation criteria:

IV.2.1) Tender evaluation criteria: No information

IV.2.2) An electronic auction will be used: no

IV.3) Administrative information:

IV.3.1) The website address, which is available terms of reference: No information

IV.3.4) Time limit for receipt of requests to participate or tenders: No information