Remont lokalu użytkowego nr 2 w budynku przy ul. Pocztowej 8 oraz wykonanie instalacji gazu i centralnego ogrzewania w lokalu mieszkalnym nr 15 w budynku przy ul. Pocztowej 8 w Świętochłowicach

Order Newsletter: 2018 Position: (oferta nr 3411458)

Client
Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Lokalowej w Świętochłowicach spółka z o.o.
State
śląskie
Address
41-600 Świętochłowice, ul. Tunelowa 2 2
Fax
(32) 245 48 44
www
www.mpglswietochlowice.pl
E-Mail
sekretariat@mpglswietochlowice.pl
Created
2018-10-11

Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Lokalowej w Świętochłowicach spółka z o.o.

Section I - The contracting

I.1) Name and address: Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Lokalowej w Świętochłowicach spółka z o.o. ul. Tunelowa 2 2 41-600 Świętochłowice śląskie fax. (32) 245 48 44 REGON 24327193700000 www.mpglswietochlowice.pl

I.2) Type of contracting: Podmiot prawa publicznego

Section II - Object of the contract

II.1) Definition of contract object

II.1.1) Name of order: Remont lokalu użytkowego nr 2 w budynku przy ul. Pocztowej 8 oraz wykonanie instalacji gazu i centralnego ogrzewania w lokalu mieszkalnym nr 15 w budynku przy ul. Pocztowej 8 w Świętochłowicach

II.1.2) Type of contract: Construction works

II.1.3) Definition and size or range of contract: 1. Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na remoncie lokalu użytkowego nr 2 w budynku przy ul. Pocztowej 8 oraz wykonaniu instalacji gazu i centralnego ogrzewania w lokalu mieszkalnym nr 15 w budynku przy ul. Pocztowej 8 w Świętochłowicach. 2. Szczegółowy opis (zakres) przedmiotu zamówienia zawiera dokumentacja projektowa – załącznik nr 5 do SIWZ, Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (STWiORB) – załącznik nr 6 do SIWZ oraz przedmiary robót – załącznik nr 7 do SIWZ. 3. Wymagany przez Zamawiającego okres gwarancji wynosi: a) na zamontowaną stolarkę okienną i drzwiową – 60 miesięcy; b) na dostarczone i zamontowane urządzenia i elementy wyposażenia – 24 miesiące; c) na wykonane roboty budowlane minimalny wymagany przez Zamawiającego okres gwarancji wynosi 36 miesięcy. Maksymalny okres gwarancji uwzględniany do oceny ofert wynosi 60 miesięcy (zgodnie z pkt XVI SIWZ). 4. Pozostałe warunki realizacji przedmiotu zamówienia reguluje wzór umowy (załącznik nr 4 do SIWZ). 5. Zamawiający wymaga, aby w ramach realizacji umowy czynności bezpośrednio związane z wykonywaniem robót (wchodzące w tzw. koszty bezpośrednie wynikające z przedmiaru robót, stanowiącego załącznik do SIWZ) były wykonywane przez osoby zatrudnione na umowę o pracę niezależnie od tego, czy prace te będzie wykonywał Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy podwykonawca (tzw. Pracownicy fizyczni) – nie obejmuje to zatem takich czynności jak kierowanie budową lub robotami, dostawy materiałów czy usług transportowych. 6. Jeżeli dokumentacja projektowa, STWiORB lub przedmiary robót wskazywałyby w odniesieniu do niektórych materiałów i urządzeń patenty lub pochodzenie, źródła lub szczególny proces, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego Wykonawcę, znaki towarowe lub pochodzenie lub nastąpiło wskazanie norm, europejskich ocen technicznych, wspólnych specyfikacji technicznych lub innych odniesień, o których mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 lub ust. 3 ustawy Zamawiający zgodnie z art. 29 ust. 3 ustawy dopuszcza składanie „produktów” równoważnych lub zgodnie z art. 30 ust. 4 ustawy zaoferowanie rozwiązań „równoważnych” w stosunku do wskazanych w dokumentacji pod warunkiem, że zapewnią uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od założonych w dokumentacji oraz będą zgodne pod względem: a) gabarytów i konstrukcji (wielkość, rodzaj, właściwości fizyczne, liczba elementów składowych), b) charakteru użytkowego (tożsamość funkcji), c) charakterystyki materiałowej (rodzaj i jakość materiałów), d) parametrów technicznych (wytrzymałość, trwałość, dane techniczne, dane hydrauliczne, charakterystyki liniowe, konstrukcja), e) parametrów bezpieczeństwa użytkowania. Wszelkie „produkty” pochodzące od konkretnych producentów określają minimalne parametry jakościowe i cechy użytkowe, jakim muszą odpowiadać towary, by spełnić wymagania stawiane przez zamawiającego i stanowią wyłącznie wzorzec jakościowy przedmiotu zamówienia. Poprzez zapis minimalnych wymagań parametrów jakościowych zamawiający rozumie wymagania towarów zawarte w ogólnie dostępnych źródłach, katalogach, stronach internetowych producentów. Operowanie przykładowymi nazwami producenta ma jedynie na celu doprecyzowanie poziomu oczekiwań zamawiającego w stosunku do określonego rozwiązania. Tak, więc posługiwanie się nazwami producentów/produktów/ ma wyłącznie charakter przykładowy. W takiej sytuacji zamawiający wymaga złożenia stosownych dokumentów, uwiarygodniających te materiały lub urządzenia. Będą one podlegały ocenie w trakcie badania oferty. 7. Tam, gdzie w projekcie budowlanym wraz z rysunkami wykonawczymi, STWiORB lub przedmiarach robót przedmiot zamówienia został opisany za pomocą wymagań dotyczących wydajności lub funkcjonalności, norm, aprobat, specyfikacji technicznej i systemów referencji, o których mowa w art. 30 ust. 1 i 3 ustawy zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym. W takiej sytuacji zamawiający wymaga złożenia stosownych dokumentów, uwiarygodniających te materiały lub urządzenia. Będą one podlegały ocenie w trakcie badania oferty.

II.1.4) Common Procurement Vocabulary (CPV): 45000000-7

II.1.5) Whether submitting a partial offer: no

II.1.6) Whether submitting a variant offer: no

II.1.7) Is expected to provide supplementary contracts: no

Section III - Information on legal, economic, financial and technical

III.1) Conditions relating to the contract:

Security deposit: No information

Section IV - The tender procedure

IV.1) Contract awarding procedure: open tender

IV.2) Tender evaluation criteria:

IV.2.1) Tender evaluation criteria: No information

IV.2.2) An electronic auction will be used: no

IV.3) Administrative information:

IV.3.1) The website address, which is available terms of reference: No information

IV.3.4) Time limit for receipt of requests to participate or tenders: No information