Kompleksowa obsługa bankowa budżetu Gminy Lubomia, w tym jej jednostek organizacyjnych w okresie od 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2022 r

Order Newsletter: 2018 Position: (oferta nr 3411461)

Client
Gmina Lubomia
State
śląskie
Address
44360 Lubomia, ul. Szkolna 1
Phone
032 4516614/ 4516128
E-Mail
Ibizon@lubomia.pl
Created
2018-10-11

Gmina Lubomia

Section I - The contracting

I.1) Name and address: Gmina Lubomia ul. Szkolna 1 44360 Lubomia śląskie tel. 032 4516614/ 4516128 REGON 53737800000

I.2) Type of contracting: Administracja samorządowa

Section II - Object of the contract

II.1) Definition of contract object

II.1.1) Name of order: Kompleksowa obsługa bankowa budżetu Gminy Lubomia, w tym jej jednostek organizacyjnych w okresie od 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2022 r

II.1.2) Type of contract: Services

II.1.3) Definition and size or range of contract: 1. Zakres zamówienia obejmuje obsługę bankowa budżetu Gminy Lubomia, w tym jej jednostek organizacyjnych w okresie od 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2022 r.: 1) otwarcie i prowadzenie rachunku podstawowego dla budżetu Gminy, którego właścicielem będzie Gmina Lubomia, a dysponentem – Urząd Gminy Lubomia; 2) otwarcie, prowadzenie i likwidację rachunków bieżących oraz rachunków pomocniczych (zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, rachunków na środki z UE, rachunku na wpłaty wadium) dla jednostek organizacyjnych Gminy, których właścicielem będzie Gmina Lubomia, a dysponentami poszczególne jednostki, czyli: - Urząd Gminy Lubomia, - Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubomi, - Szkoła Podstawowa w Lubomi, - Szkoła Podstawowa w Syryni, - Przedszkole w Lubomi, - Przedszkole w Syryni, - Przedszkole w Nieboczowach, - Zakład Wodociągowo-Kanalizacyjny w Lubomi; 3) otwarcie, prowadzenie i likwidację rachunków bieżących oraz rachunków pomocniczych (zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, rachunków na środki z UE, rachunku na wpłaty wadium) dla jednostek organizacyjnych Gminy, których właścicielem i dysponentem będą jednostki organizacyjne posiadające osobowość prawną, czyli: - Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Lubomi, - Gminna Biblioteka Publiczna w Lubomi; 4) otwarcie i prowadzenie rachunków Pracowniczych Kas Zapomogowo-Pożyczkowych funkcjonujących przy jednostkach organizacyjnych Gminy; 5) otwarcie, prowadzenie i likwidacja rachunków bieżących i pomocniczych dla jednostek organizacyjnych Gminy, nowopowstałych w trakcie realizacji zamówienia; 6) ewidencja wpływu środków oraz wpłat gotówkowych na rachunki Zamawiającego, zarówno wpłaty własne jak i wpłaty innych podmiotów (np. podatników); 7) realizacja przelewów środków z rachunków Zamawiającego na rachunki Zamawiającego (tzw. przelewy własne), na rachunki innych podmiotów prowadzone w ramach obsługującego banku oraz na rachunki w innych bankach, 8) wypłaty gotówkowe na podstawie dyspozycji ustnej osób upoważnionych do dysponowania rachunkiem lub realizacja czeków podpisanych przez osoby upoważnione do dysponowania rachunkiem; 9) lokowanie wolnych środków i obsługę bankową rachunków lokat terminowych (w ramach potrzeb), z tym że, Zamawiający zastrzega sobie prawo do lokowania wolnych środków również w innych instytucjach finansowych; 10) oprocentowanie środków pieniężnych na wszystkich obsługiwanych rachunkach (chyba, że Zleceniodawca wskaże, iż dany rachunek nie powinien być oprocentowany); 11) kapitalizację odsetek na wskazanych rachunkach bankowych; 12) pobieranie prowizji i opłat za prowadzenie i obsługę rachunków, z rachunków wskazanych przez Zamawiającego; 13) zainstalowanie na koszt banku programu komputerowego umożliwiającego obsługę rachunków bankowych (dotyczy także lokat), w tym realizację zleceń płatniczych (tzw. systemu bakowości elektronicznej) dla wszystkich jednostek (min. 32 stanowiska, z tego: 30 stanowisk dla Gminy i jej jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, a 2 dla jednostek organizacyjnych Gminy posiadających osobowość prawną); 14) dostęp do rachunków bankowych (również poprzez system bankowości elektronicznej) dla poszczególnych dysponentów rachunków (osób upoważnionych); 15) realizację w tym samym dniu roboczym, zleceń płatniczych składanych do godziny 12.00 za pomocą systemu bankowości elektronicznej, z wyłączeniem sobót, niedziel i dni wolnych od pracy; 16) przyjmowanie i wykonywanie zleceń płatniczych składanych na zewnętrznych nośnikach danych lub w formie papierowej w przypadku awarii systemu lub braku łączności z bankiem do godziny 15.00 w dni robocze z wyłączeniem sobót, niedziel i dni wolnych od pracy; 17) realizacja zleceń płatniczych Zamawiającego (uznanie rachunku innego podmiotu) nie dłużej niż 2 dni robocze, nie wliczając sobót, niedziel i dni wolnych od pracy; 18) możliwość generowania wyciągów bankowych z ustaleniem salda i dokładnego opisu dokonanej operacji na każdy dzień, w którym operacje te miały miejsce; 19) możliwość odtwarzania historii rachunku (również w systemie bankowości elektronicznej) wszystkich rachunków (również rachunków już zamkniętych); 20) bezpłatne przeszkolenie pracowników w zakresie zainstalowanego systemu bankowości elektronicznej w każdej jednostce; 21) świadczenie usługi Identyfikacji Przychodzących Płatności Masowych; 22) bezpłatne sporządzanie codziennych wyciągów bankowych; 23 bezpłatne udostępnienie blankietów czekowych; 24) sporządzanie opinii lub zaświadczeń bankowych (w ramach potrzeb); 25) udzielenie kredytu krótkoterminowego w rachunku podstawowym budżetu Gminy na sfinansowanie przejściowego deficytu: a) który będzie miał charakter odnawialny i uruchamiany będzie na każdy rok budżetowy po podpisaniu umowy (aneksu do umowy) przez Wójta Gminy Lubomia, który będzie posiadał stosowne upoważnienie, b) spłacany będzie z bieżących wpływów, a całkowita spłata kredytu nastąpi nie później niż 31 grudnia każdego roku budżetowego, czyli w ostatnim dniu umowy, c) kwota kredytu będzie wynikała z uchwały budżetowej podejmowanej corocznie przez Radę Gminy Lubomia (obecnie jest to kwota: 2 000 000,00 zł), d) oprocentowanie kredytu będzie opierało się o zmienną stopę procentową opartą na stawce WIBOR 1M powiększoną/pomniejszoną o marżę zaoferowaną przez Wykonawcę i będzie naliczane od faktycznie wykorzystanej kwoty kredytu oraz pobierane ostatniego dnia każdego miesiąca z rachunku wskazanego przez Zamawiającego; e) limit kredytu wynikający z umowy będzie do dyspozycji Zamawiającego przez cały okres obowiązywania umowy w danym roku budżetowym i będzie uruchamiany w dowolnej wysokości, bez wcześniejszej konieczności zawiadamiania o zamiarze jego uruchomienia, f) każdy wpływ na rachunek podstawowy budżetu Gminy będzie powodował zmniejszenie salda kredytu i możliwość zaciągnięcia kolejnej jego transzy do wysokości limitu określonego w umowie, g) dopuszczalnym zabezpieczeniem kredytu w rachunku bieżącym będzie weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową opatrzoną kontrasygnatą Skarbnika Gminy (w ramach zabezpieczenia spłaty kredytu nie dopuszcza się stosowania w umowie o kredyt zapisów niezgodnych z treścią art. 264 ust. 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2077 z poźn. zm). 2. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za szkody powstałe z jego winy, wskutek nieterminowej lub nieprawidłowej realizacji zlecenia płatniczego dysponenta rachunku. 3. Wykonawca pokryje straty Zamawiającego z tytułu dopuszczenia przez system bankowości elektronicznej do zrealizowania transakcji nieautoryzowanych (np. przez nieuprawnionego użytkownika). 4. Wykonawca zobowiązuje się do zapłacenia odszkodowania za zawinione przez siebie opóźnienie w realizacji zlecenia płatniczego dysponenta rachunku, w wysokości stanowiącej równowartość odsetek naliczonych za każdy dzień opóźnienia, według aktualnej stopy oprocentowania środków na rachunku, obliczonej w stosunku do kwoty objętej dyspozycją. 4. Wykonawca zobowiązuje się do przeniesienia bazy danych z obecnie wykorzystywanego systemu bankowości elektronicznej do systemu proponowanego przez bank. 5. Wykonawca zapewni realizację nie uwzględnionych w specyfikacji czynności i zleceń wynikających z działalności Zamawiającego, z zastosowaniem cen obowiązujących w ogólnej taryfie prowizji i opłat bankowych.

II.1.4) Common Procurement Vocabulary (CPV): 66100000-1

II.1.5) Whether submitting a partial offer: yes

II.1.6) Whether submitting a variant offer: no

II.1.7) Is expected to provide supplementary contracts: no

Section III - Information on legal, economic, financial and technical

III.1) Conditions relating to the contract:

Security deposit: No information

Section IV - The tender procedure

IV.1) Contract awarding procedure: open tender

IV.2) Tender evaluation criteria:

IV.2.1) Tender evaluation criteria: No information

IV.2.2) An electronic auction will be used: no

IV.3) Administrative information:

IV.3.1) The website address, which is available terms of reference: No information

IV.3.4) Time limit for receipt of requests to participate or tenders: No information