Budowa zatoki parkingowej na drodze powiatowej Nr 2107L relacji Lublin – Głusk – Wilczopole – Kliny – Wierzchowiska w m. Wilczopole Kolonia, gm. Głusk

Order Newsletter: 2018 Position: (oferta nr 3411462)

Client
Zarząd Dróg Powiatowych w Lublinie z/s w Bełżycach
State
lubelskie
Address
24-200 Bełżyce, ul. Żeromskiego 3 3
Phone
081 5162475, 5162885
Fax
081 5162478
E-Mail
planowanie_zdp@op.pl
Created
2018-10-11

Zarząd Dróg Powiatowych w Lublinie z/s w Bełżycach

Section I - The contracting

I.1) Name and address: Zarząd Dróg Powiatowych w Lublinie z/s w Bełżycach ul. Żeromskiego 3 3 24-200 Bełżyce lubelskie tel. 081 5162475, 5162885 fax. 081 5162478 REGON 43102926300000

I.2) Type of contracting: Jednostki organizacyjne administracji samorządowej

Section II - Object of the contract

II.1) Definition of contract object

II.1.1) Name of order: Budowa zatoki parkingowej na drodze powiatowej Nr 2107L relacji Lublin – Głusk – Wilczopole – Kliny – Wierzchowiska w m. Wilczopole Kolonia, gm. Głusk

II.1.2) Type of contract: Construction works

II.1.3) Definition and size or range of contract: 1. Przedmiotem zamówienia jest budowa zatoki parkingowej na drodze powiatowej Nr 2107L relacji Lublin – Głusk – Wilczopole – Kliny – Wierzchowiska w m. Wilczopole Kolonia, gm. Głusk. Przedmiotowa inwestycja zawiera następujące elementy: 1)Roboty przygotowawcze 2) Roboty rozbiókowe 3)Roboty ziemne 4) Elementy odwodnienia 5) Umocnienie skarp i dna rowu 6) Podbudowa 7) Krawężniki i obrzeża 8) Nawierzchnia na poszerzeniach 2. Przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia zwaną w dalszej treści „SIWZ”, danymi technicznymi, Szczegółową Specyfikacją Techniczną, zwaną dalej „SST”, z obowiązującymi przepisami i normami. Wymagany minimalny okres gwarancji – 36 miesięcy, licząc od daty odbioru końcowego przedmiotu umowy. 3. Jeżeli dokumentacja przetargowa lub SST wskazywałyby w odniesieniu do niektórych materiałów lub urządzeń znaki towarowe, patenty lub pochodzenie – Zamawiający, zgodnie z art. 29 ust. 3 ustawy Pzp, dopuszcza oferowanie materiałów lub urządzeń równoważnych. Materiały lub urządzenia pochodzące od konkretnych producentów określają minimalne parametry jakościowe, cechy użytkowe, jakim muszą odpowiadać materiały lub urządzenia oferowane przez wykonawcę, aby zostały spełnione wymagania stawiane przez Zamawiającego. Materiały lub urządzenia pochodzące od konkretnych producentów stanowią wyłącznie wzorzec jakościowy przedmiotu zamówienia. Pod pojęciem minimalne parametry jakościowe i cechy użytkowe, Zamawiający rozumie wymagania dotyczące materiałów lub urządzeń zawarte w ogólnie dostępnych źródłach, katalogach, stronach internetowych producentów. Operowanie przykładowymi nazwami producenta ma jedynie na celu doprecyzowanie poziomu oczekiwań zamawiającego w stosunku do określonego rozwiązania. Posługiwanie się nazwami producentów/produktów ma wyłącznie charakter przykładowy. Zamawiający wskazując oznaczenie konkretnego producenta (dostawcy) lub konkretny produkt przy opisie przedmiotu zamówienia, dopuszcza jednocześnie produkty równoważne o parametrach jakościowych i cechach użytkowych, co najmniej na poziomie parametrów wskazanego produktu, uznając tym samym każdy produkt o wskazanych lub lepszych parametrach. W takiej sytuacji Zamawiający wymaga złożenia stosownych dokumentów uwiarygodniających te materiały lub urządzenia. 4. Wykonawca, któremu zostanie udzielone zamówienia, udzieli zamawiającemu gwarancji zgodnie z oświadczeniem stanowiącym załącznik do umowy (załącznik Nr 6). Minimalny wymagany okres gwarancji na roboty wynosi 36 miesięcy, licząc od daty wskazanej w protokole odbioru końcowego. Wykonawca może zaproponować dłuższy okres, maksymalnie przedłużając okres minimalny o dodatkowe 24 miesiące, co będzie uwzględnione podczas oceny i badania ofert na zasadach określonych w rozdziale KRYTERIA OCENY OFERT (sekcja 14 SIWZ). Wykonawca składając ofertę, akceptuje oświadczenie gwarancyjne, stanowiące załącznik do umowy (załącznik Nr, 6) w którym określono zakres gwarancji i uprawnienia zamawiającego oraz obowiązki gwaranta. UWAGA: Udzielając gwarancji wykonawca zapewnia bezpłatne czynności przeglądów gwarancyjnych w okresie udzielonej gwarancji na cały przedmiot zamówienia, więc powinien ten koszty uwzględnić w wynagrodzeniu. Przeglądy będą odbywały się minimum raz w roku, chyba, że gwarancja producenta danego materiału wymaga częstszych przeglądów gwarancyjnych.

II.1.4) Common Procurement Vocabulary (CPV): 45233140-6

II.1.5) Whether submitting a partial offer: no

II.1.6) Whether submitting a variant offer: no

II.1.7) Is expected to provide supplementary contracts: no

Section III - Information on legal, economic, financial and technical

III.1) Conditions relating to the contract:

Security deposit: Składający ofertę winien wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert w wysokości: 5 000,00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych i 00/100).

Section IV - The tender procedure

IV.1) Contract awarding procedure: open tender

IV.2) Tender evaluation criteria:

IV.2.1) Tender evaluation criteria: No information

IV.2.2) An electronic auction will be used: no

IV.3) Administrative information:

IV.3.1) The website address, which is available terms of reference: No information

IV.3.4) Time limit for receipt of requests to participate or tenders: No information