Przebudowa drogi gminnej 184009G Lipusz – Konitop

Order Newsletter: 2018 Position: (oferta nr 3411463)

Client
Gmina Lipusz
State
pomorskie
Address
83-424 Lipusz, ul. Wybickiego 27 27
Phone
58 6874515, 6874530
Fax
58 6874591
www
www.lipusz.pl
E-Mail
ug@lipusz.pl; krzysztof.drozdowski@lipusz.pl
Created
2018-10-11

Gmina Lipusz

Section I - The contracting

I.1) Name and address: Gmina Lipusz ul. Wybickiego 27 27 83-424 Lipusz pomorskie tel. 58 6874515, 6874530 fax. 58 6874591 REGON 19167522100000 www.lipusz.pl

I.2) Type of contracting: Administracja samorządowa

Section II - Object of the contract

II.1) Definition of contract object

II.1.1) Name of order: Przebudowa drogi gminnej 184009G Lipusz – Konitop

II.1.2) Type of contract: Construction works

II.1.3) Definition and size or range of contract: 4 . OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. 4.1. Przedmiotem zamówienia jest przebudowa drogi gminnej – 4.2. Klasyfikacja wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): 45.00.00.00-7 Roboty budowlane 45.23.31.40-2 Roboty drogowe 45.23.32.00-1 Roboty w zakresie różnych nawierzchni 4.3. 4.3. Przedmiot zamówienia obejmuje: W pasie drogi gminnej nr 184009G zaplanowano przebudowę drogi gminnej 184009G Lipusz - Konitop o nawierzchni gruntowej na nawierzchnię z kruszywa łamanego na długości 942,21 oraz na nawierzchnię z płyt betonowych typu YOMB na długości 226,66 m.b. Szerokość projektowanej drogi wynosi od 3,75 do 4,0 m. - Klasa drogi – D - Kategoria drogi - Gminna - spadek poprzeczny 2-3% - długość odcinka 942,21 m.b. + 226,66 m.b. Konstrukcja nawierzchni: Przyjęto następującą konstrukcję nawierzchni drogi: Dla kategorii ruchu KR1, na podłożu G1 przyjęto następującą konstrukcję nawierzchni jezdni drogi gminnej 184009G z kruszywa: - 8 cm warstwa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0-31,5 mm Dla kategorii ruchu KR1, na podłożu G1 przyjęto następującą konstrukcję nawierzchni jezdni drogi gminnej 184017G z płyt betonowych: - 12,5 cm płyta batonowa typu YOMB - 10 cm warstwa podsypki piaskowej Jezdnia drogi ograniczona z obu stron poboczami gruntowymi o szerokości 0,75 m.b. Spadek poprzeczny poboczy wynosi 6%.

II.1.4) Common Procurement Vocabulary (CPV): 45000000-7

II.1.5) Whether submitting a partial offer: no

II.1.6) Whether submitting a variant offer: no

II.1.7) Is expected to provide supplementary contracts: no

Section III - Information on legal, economic, financial and technical

III.1) Conditions relating to the contract:

Security deposit: 11.1. Zamawiający żąda wniesienia wadium w wysokości: 4 000,00 złotych (słownie: cztery tysiące złotych i 00/100) 11.2. Wadium należy wnieść w nieprzekraczalnym terminie do 26.10.2018 r. do godz. 09:00. 11.3. Wadium może być wniesione w następujących f

Section IV - The tender procedure

IV.1) Contract awarding procedure: open tender

IV.2) Tender evaluation criteria:

IV.2.1) Tender evaluation criteria: No information

IV.2.2) An electronic auction will be used: no

IV.3) Administrative information:

IV.3.1) The website address, which is available terms of reference: No information

IV.3.4) Time limit for receipt of requests to participate or tenders: No information