Dostawa fabrycznie nowego autobusu do przewozu osób niepełnosprawnych z terenu Miasta Darłowo z przeznaczeniem dla Szkoły Podstawowej Nr 3 im. Żołnierza WOP

Order Newsletter: 2018 Position: (oferta nr 3411466)

Client
Gmina Miasto Darłowo
State
zachodniopomorskie
Address
76-150 Darłowo, Plac Tadeusza Kościuszki 9 9
Phone
94 3142223 do 26
Fax
94 3142333
www
www.darlowo.pl
E-Mail
poczta@darlowo.pl
Created
2018-10-11

Gmina Miasto Darłowo

Section I - The contracting

I.1) Name and address: Gmina Miasto Darłowo Plac Tadeusza Kościuszki 9 9 76-150 Darłowo zachodniopomorskie tel. 94 3142223 do 26 fax. 94 3142333 REGON 33092093700000 www.darlowo.pl

I.2) Type of contracting: Administracja samorządowa

Section II - Object of the contract

II.1) Definition of contract object

II.1.1) Name of order: Dostawa fabrycznie nowego autobusu do przewozu osób niepełnosprawnych z terenu Miasta Darłowo z przeznaczeniem dla Szkoły Podstawowej Nr 3 im. Żołnierza WOP

II.1.2) Type of contract: Deliveries

II.1.3) Definition and size or range of contract: 1.2. Przedmiotem zamówienia jest dostawa 1 sztuki fabrycznie nowego, wyprodukowanego w 2018r. autobusu do przewozu osób niepełnosprawnych z terenu Miasta Darłowo z przeznaczeniem dla Szkoły Podstawowej nr 3, spełniającego normę emisji spalin Euro VI. Autobus musi posiadać aktualną homologację w dniu odbioru. 1.3. Wymagania dotyczące spełniania przepisów: a) oferowany autobus musi spełniać wymagania i warunki określone w Regulaminie nr 107 Europejskiej Komisji Gospodarczej Organizacji Narodów Zjednoczonych (EKG ONZ) – Jednolite przepisy dotyczące homologacji pojazdów kategorii M2 lub M3 w odniesieniu do ich budowy ogólnej [2015/922] (Dz. U. UE. L. 2015.153.1 z dnia 2015.06.18), zwanego dalej Regulaminem nr 107 EKG ONZ; b) oferowany autobus musi być wyposażony w silnik spalinowy o zapłonie samoczynnym (wysokoprężny), spełniający warunki graniczne w zakresie emisji zanieczyszczeń gazowych i pyłowych oraz zadymienia spalin wymagane przez normę EURO VI, określoną w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) Nr 595/2009; Zamawiający nie dopuszcza autobusu o napędzie hybrydowym oraz zasilanego innymi paliwami niż olej napędowy. c) oferowany autobus musi spełniać wymagania określone w przepisach zawartych w Dziale III ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. 2017 r., poz. 128) oraz odpowiadać warunkom technicznym określonym w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (Dz. U. z 2015 r., póz. 305 tekst jedn.); d) oferowany autobus musi spełniać wymagania i warunki określone w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 25 marca 2013 r., w sprawie homologacji typu pojazdów samochodowych i przyczep oraz ich przedmiotów wyposażenia lub części (Dz. U. z 2015 poz. 1475 z późn. zm.), zwanego dalej Rozporządzeniem w sprawie homologacji typu - w zakresie wymagań dotyczących pojazdów kategorii M3; e) oferowany typ autobusu musi bezwzględnie posiadać aktualne Świadectwa Homologacji Typu Pojazdu, lub Świadectwo Homologacji Typu WE Pojazdu - w rozumieniu ustawy z dnia 20 czerwca 1997 roku Prawo o ruchu drogowym (tekst jednolity Dz.U. z 28 marca 2013r., poz. 407), stanowiące podstawę do jego zarejestrowania na terenie Polski. Homologację polską lub jednego z krajów UE należy dostarczyć najpóźniej w dniu realizacji dostawy. W przypadku homologacji wystawionej w języku innym niż polski, należy załączyć jej tłumaczenie na język polski dokonane przez tłumacza przysięgłego (kserokopia potwierdzona za zgodność z oryginałem); f) dostarczony autobus w dniu podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego musi odpowiadać aktualnym przepisom rejestracji pojazdów i musi posiadać niezbędne dokumenty dopuszczające do sprzedaży i rejestracji pojazdów w Wydziale Komunikacji Starostwa Powiatowego w Sławnie. Autobus ma być dostarczony do siedziby Zamawiającego wraz z dokumentacją naprawczą i obsługową tj.: - karta pojazdu, - karta gwarancji pojazdu, - książki gwarancyjne, - książki serwisowe (przeglądów). g) w sytuacji, gdy w okresie między złożeniem przez Wykonawcę oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia, a realizacją umowy nastąpi zmiana przepisów prawa w zakresie rejestracji, homologacji, sprzedaży lub wprowadzenia do użytku nowego autobusu (a także zespołów, podzespołów do tego autobusu), Wykonawca zobowiązany jest zrealizować przedmiot zamówienia z uwzględnieniem tychże zmian. h) oferowany autobus nie może być prototypem oraz musi być fabrycznie nowy, to znaczy wyprodukowany nie później niż w roku 2018. Autobus stanowiący przedmiot zamówienia musi: - spełniać wymagania czystości spalin normy EURO VI, - być identyczny, pod względem parametrów technicznych i kompletacji, - zapewnić eksploatację autobusu, bez konieczności wykonania napraw nadwozia i podstawowych zespołów autobusu. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji na Autobus w następujących okresach: a) na cały Autobus (z uwzględnieniem wszystkich zamontowanych w nim komponentów) – na okres 24 m-cy, b) na uszkodzenia zewnętrznych powłok lakierniczych - na okres 12 m-cy, na perforację nadwozia i trwałość konstrukcji nośnej - na okres 12 m-cy; i) dla oferowanego typu autobusu Wykonawca musi zagwarantować dostęp do w pełni autoryzowanej stacji serwisowej producenta, do 100 km od siedziby Zamawiającego. Szczegółowy opis parametrów i wymagań dot. zakupu fabrycznie nowego autobusu do przewozu osób niepełnosprawnych z terenu Miasta Darłowo z przeznaczeniem dla Szkoły Podstawowej nr 3 zawarty został w załączniku Nr 1 do SIWZ „Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia”.

II.1.4) Common Procurement Vocabulary (CPV): 34121000-1

II.1.5) Whether submitting a partial offer: no

II.1.6) Whether submitting a variant offer: no

II.1.7) Is expected to provide supplementary contracts: no

Section III - Information on legal, economic, financial and technical

III.1) Conditions relating to the contract:

Security deposit: No information

Section IV - The tender procedure

IV.1) Contract awarding procedure: open tender

IV.2) Tender evaluation criteria:

IV.2.1) Tender evaluation criteria: No information

IV.2.2) An electronic auction will be used: no

IV.3) Administrative information:

IV.3.1) The website address, which is available terms of reference: No information

IV.3.4) Time limit for receipt of requests to participate or tenders: No information