Udzielenie długoterminowego kredytu złotowego dla Gminy Sabnie do wysokości 2.281.631,34 zł

Order Newsletter: 2018 Position: (oferta nr 3411471)

Client
Gmina Sabnie
State
mazowieckie
Address
08-331 Sabnie, ul. Główna 73 73
Phone
025 787 41 90
Fax
025 787 42 49
www
www.sabnie.pl
E-Mail
sabnie@pro.onet.pl
Created
2018-10-11

Gmina Sabnie

Section I - The contracting

I.1) Name and address: Gmina Sabnie ul. Główna 73 73 08-331 Sabnie mazowieckie tel. 025 787 41 90 fax. 025 787 42 49 REGON 71158206100000 www.sabnie.pl

I.2) Type of contracting: Administracja samorządowa

Section II - Object of the contract

II.1) Definition of contract object

II.1.1) Name of order: Udzielenie długoterminowego kredytu złotowego dla Gminy Sabnie do wysokości 2.281.631,34 zł

II.1.2) Type of contract: Services

II.1.3) Definition and size or range of contract: 1. Przedmiotem zamówienia jest udzielenie długoterminowego kredytu złotowego dla Gminy Sabnie do wysokości 2.281.631,34 zł. 2. Nazwy i kody dotyczące przedmiotu zamówienia określone we Wspólnym Słowniku Zamówień Publicznych (CPV): 66.11.30.00-5 – Usługi udzielenia kredytu 3. Terminem udzielenia kredytu jest dzień wpłaty środków pieniężnych na rachunek bankowy Zamawiającego. 4. Planowany termin uruchomienia przez Wykonawcę linii kredytowej: IV kwartał 2018 r. 5. Wykorzystanie kredytu następować będzie na podstawie dyspozycji podpisanych przez Zamawiającego, bądź osoby upoważnionej, za pośrednictwem rachunku bieżącego w Powiatowym Banku Spółdzielczym w Sokołowie Podlaskim oddział w Sabniach. Ostateczny termin wypłaty kredytu – do 7 dni po podpisaniu umowy. 6. Spłata kapitału nastąpi w 33 ratach, spłacanych kolejno: L.p. Termin spłaty Kwota raty (zł) L.p. Termin spłaty Kwota raty (zł) 1 31.03.2019 80.000,00 23 30.06.2028 65.050,00 2 31.03.2020 80.000,00 24 30.09.2028 65.050,00 3 31.03.2021 80.000,00 25 31.12.2028 65.050,00 4 31.03.2022 80.000,00 26 31.03.2029 116.350,00 5 31.03.2023 60.000,00 27 30.06.2029 116.350,00 6 31.03.2024 42.500,00 28 30.09.2029 116.350,00 7 30.06.2024 42.500,00 29 31.12.2029 116.350,00 8 30.09.2024 42.500,00 30 31.03.2030 55.850,00 9 31.12.2024 42.500,00 31 30.06.2030 55.850,00 10 31.03.2025 65.600,00 32 30.09.2030 55.850,00 11 30.06.2025 65.600,00 33 31.12.2030 55.681,34 12 30.09.2025 65.600,00 34 13 31.12.2025 65.600,00 35 14 31.03.2026 65.050,00 36 15 30.06.2026 65.050,00 37 16 30.09.2026 65.050,00 38 17 31.12.2026 65.050,00 39 18 31.03.2027 65.050,00 40 19 30.06.2027 65.050,00 41 20 30.09.2027 65.050,00 42 21 31.12.2027 65.050,00 43 22 31.03.2028 65.050,00 RAZEM 2.281.631,34 7. Gmina zastrzega sobie możliwość zmiany harmonogramu spłat w trakcie trwania umowy kredytowej. 8. Koszt obsługi kredytu: - oprocentowanie oparte o stawkę ustaloną na okres 1 miesiąca w wysokości stawki WIBOR 1M jako średnią arytmetyczną ze wszystkich dni miesiąca (tj. razem z dniami wolnymi, gdzie obowiązuje stawka z dnia poprzedniego) i mającą zastosowanie do określenia wysokości oprocentowania począwszy od 1 –go dnia następnego miesiąca - stała marża banku dla całego okresu kredytowania. 9. Bank nie pobierze żadnych dodatkowych opłat i prowizji bankowych związanych z udzieleniem i obsługą kredytu. 10. Spłata odsetek w złotych polskich na podstawie zawiadomienia przesłanego przez bank, od kwoty faktycznie uruchomionego kredytu. Termin spłaty raty odsetkowej nastąpi w ostatnim dniu miesiąca kończącego kwartał kalendarzowy na podstawie powiadomienia o wysokości naliczonych odsetek. 11. Dla celu porównania ofert należy przyjąć: - wypłatę kredytu w dwóch transzach: pierwsza transza do 1.500.000,00 zł do dnia 02.11.2018 r., druga transza do 781.631,34 zł do dnia 20.12.2018 r. - oprocentowanie oparte o stawkę ustaloną na okres 1 miesiąca w wysokości stawki WIBOR 1M jako średnią arytmetyczną ze wszystkich dni miesiąca (tj. razem z dniami wolnymi, gdzie obowiązuje stawka z dnia poprzedniego) i mającą zastosowanie do określenia wysokości oprocentowania począwszy od 1 –go dnia następnego miesiąca, w wysokości 1,64 %. 12. Szczegółowy opis dotyczący zakresu i sposobu realizacji zamówienia zawiera Załącznik nr 3 do SIWZ – Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy

II.1.4) Common Procurement Vocabulary (CPV): 66113000-5

II.1.5) Whether submitting a partial offer: no

II.1.6) Whether submitting a variant offer: no

II.1.7) Is expected to provide supplementary contracts: no

Section III - Information on legal, economic, financial and technical

III.1) Conditions relating to the contract:

Security deposit: No information

Section IV - The tender procedure

IV.1) Contract awarding procedure: open tender

IV.2) Tender evaluation criteria:

IV.2.1) Tender evaluation criteria: No information

IV.2.2) An electronic auction will be used: no

IV.3) Administrative information:

IV.3.1) The website address, which is available terms of reference: No information

IV.3.4) Time limit for receipt of requests to participate or tenders: No information