Świadczenie usług medycznych na rzecz kandydatów do pracy, pracowników i stażystów dla Zespołu terenowego Zakładu Emerytalno-Rentowego MSWiA w Poznaniu oraz dla komisji lekarskich podległych ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych w Poznaniu

Order Newsletter: 2018 Position: (oferta nr 3411481)

Client
Zakład Emerytalno-Rentowy Ministerstwa Spraw Wewnętrznych
State
mazowieckie
Address
02-106 Warszawa, Pawińskiego 17
Phone
+48(22)6028645
E-Mail
a.strojek@zer.msw.gov.pl
Created
2018-10-11

Zakład Emerytalno-Rentowy Ministerstwa Spraw Wewnętrznych

Section I - The contracting

I.1) Name and address: Zakład Emerytalno-Rentowy Ministerstwa Spraw Wewnętrznych Pawińskiego 17 02-106 Warszawa mazowieckie tel. +48(22)6028645 REGON 011320130

I.2) Type of contracting: Inny

Section II - Object of the contract

II.1) Definition of contract object

II.1.1) Name of order: Świadczenie usług medycznych na rzecz kandydatów do pracy, pracowników i stażystów dla Zespołu terenowego Zakładu Emerytalno-Rentowego MSWiA w Poznaniu oraz dla komisji lekarskich podległych ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych w Poznaniu

II.1.2) Type of contract: Services

II.1.3) Definition and size or range of contract: Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług medycznych na rzecz kandydatów do pracy, pracowników i stażystów dla Zespołu terenowego Zakładu Emerytalno-Rentowego MSWiA w Poznaniu oraz dla komisji lekarskich podległych ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych w Poznaniu, w zakresie: 1. profilaktycznych badań lekarskich (wstępnych, okresowych i kontrolnych), 2. wydawania orzeczeń w formie zaświadczeń do celów przewidzianych w kodeksie pracy i przepisach wykonawczych, 3. zapewnienia udziału lekarza medycyny pracy w zakładowej komisji BHP, 4. zapewnienia udziału lekarza medycyny pracy w opracowywaniu oceny ryzyka zawodowego, 5. zapewnienia udziału lekarza medycyny pracy w opiniowaniu spraw związanych z wypadkami przy pracy, 6. badań konsultacyjnych - okulistycznych zlecanych przez Zamawiającego w każdym czasie, poza badaniami profilaktycznymi, 7. innych usług medycznych świadczonych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa pracy.

II.1.4) Common Procurement Vocabulary (CPV): 85147000-1

II.1.5) Whether submitting a partial offer: no

II.1.6) Whether submitting a variant offer: no

II.1.7) Is expected to provide supplementary contracts: no

Section III - Information on legal, economic, financial and technical

III.1) Conditions relating to the contract:

Security deposit: Wykonawca składający ofertę zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości: 500,00 zł (słownie: pięćset złotych 00/100). Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: a) pieniądzu, b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej

Section IV - The tender procedure

IV.1) Contract awarding procedure: open tender

IV.2) Tender evaluation criteria:

IV.2.1) Tender evaluation criteria: No information

IV.2.2) An electronic auction will be used: no

IV.3) Administrative information:

IV.3.1) The website address, which is available terms of reference: No information

IV.3.4) Time limit for receipt of requests to participate or tenders: No information