Dostawa aparatury i drobnego sprzętu laboratoryjnego dla Instytutu Chemii Ogólnej i Ekologicznej oraz Katedry Fizyki Molekularnej Wydziału Chemicznego Politechniki Łódzkiej

Order Newsletter: 2018 Position: (oferta nr 3411483)

Client
Wydział Technologii Materiałowych i Wzornictwa Tekstyliów Politechniki Łódzkiej
State
łódzkie
Address
90924 Łódź, ul. Żeromskiego 116
Phone
042 631 33 00
E-Mail
ignasiak@p.lodz.pl
Created
2018-10-11

Wydział Technologii Materiałowych i Wzornictwa Tekstyliów Politechniki Łódzkiej

Section I - The contracting

I.1) Name and address: Wydział Technologii Materiałowych i Wzornictwa Tekstyliów Politechniki Łódzkiej ul. Żeromskiego 116 90924 Łódź łódzkie tel. 042 631 33 00 REGON 158300000

I.2) Type of contracting: Inny

Section II - Object of the contract

II.1) Definition of contract object

II.1.1) Name of order: Dostawa aparatury i drobnego sprzętu laboratoryjnego dla Instytutu Chemii Ogólnej i Ekologicznej oraz Katedry Fizyki Molekularnej Wydziału Chemicznego Politechniki Łódzkiej

II.1.2) Type of contract: Deliveries

II.1.3) Definition and size or range of contract: 1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa aparatury i drobnego sprzętu laboratoryjnego dla Instytutu Chemii Ogólnej i Ekologicznej oraz Katedry Fizyki Molekularnej Wydziału Chemicznego Politechniki Łódzkiej. 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera „Specyfikacja techniczna” stanowiąca załącznik nr 3 do SIWZ. Szczegółowe warunki i zasady realizacji umowy określa projekt umowy stanowiący załącznik nr 5 do SIWZ. 3. Przedmiot zamówienia musi być fabrycznie nowy, kompletny, wolny od wszelkich wad fizycznych i prawnych oraz uszkodzeń, bez wcześniejszej eksploatacji. Nie może być przedmiotem ekspozycji, prototypem. Nie może być przedmiotem praw osób trzecich. 4. Przedmiot zamówienia musi odpowiadać co do jakości wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i posiadać odpowiednie pozwolenia dopuszczające do obrotu na terenie UE. 5. Przedmiot zamówienia powinien być wyposażony we wszystkie niezbędne elementy (przyłącza, kable, itp.) niezbędne do uruchomienia i pracy u Zamawiającego do celu, dla którego przedmiot zamówienia jest zakupiony, bez konieczności zakupu dodatkowych elementów przez Zamawiającego. 6. Przedmiot postępowania obejmuje także: 1) zakup i dostawę przedmiotu zamówienia do siedziby Zamawiającego, 2) załadunek, transport i rozładunek we wskazanym przez Zamawiającego miejscu w jego siedzibie, 3) instalację, uruchomienie przedmiotu zamówienia w siedzibie Zamawiającego we wskazanym miejscu, 4) przeprowadzenie szkolenia, na wniosek Zamawiającego, po uruchomieniu przedmiotu zamówienia dla jego użytkowników, w siedzibie Zamawiającego w zakresie prawidłowej obsługi przedmiotu zamówienia i oprogramowania, rozpoznawania awarii, konserwacji oraz innych zagadnień zleconych przez producenta. 5) świadczenie usług serwisowych i pomoc techniczną przez cały okres gwarancji. Wykonawca zapewni także serwis gwarancyjny. Okres gwarancji wynosi: - część nr 1 - dostawa reaktora ciśnieniowego co najmniej 12 miesięcy od dnia podpisania bez uwag protokołu odbioru, - część nr 2 - dostawa goniometru optycznego do pomiarów kąta zwilżenia oraz energii powierzchniowej / napięcia powierzchniowego co najmniej 12 miesięcy od dnia podpisania bez uwag protokołu odbioru, - część nr 3 – dostawa wymiennika ciepła typu woda-woda do lasera 90C-6 Coherent posiadanego przez Zamawiającego co najmniej 12 miesięcy od dnia podpisania bez uwag protokołu odbioru, - część nr 4 – dostawa przystawki z kontrolą temperatury z dopasowaną kuwetą cieczową do pomiarów transmisyjnych w podczerwieni co najmniej 12 miesięcy od dnia podpisania bez uwag protokołu odbioru, - część nr 5 – dostawa myjki ultradźwiękowej co najmniej 24 miesiące od dnia podpisania bez uwag protokołu odbioru. W przypadku zaoferowania dłuższego okresu gwarancji Wykonawca otrzyma dodatkowe punkty (Kryteria oceny ofert opisane w Rozdziale XVIII SIWZ). W przypadku zaoferowania świadczenia serwisu gwarancyjnego przez autoryzowany serwis Producenta na ternie Polski w części nr 2 (dostawa goniometru optycznego do pomiarów kąta zwilżenia oraz energii powierzchniowej / napięcia powierzchniowego), Wykonawca otrzyma dodatkowe punkty (Kryteria oceny ofert opisane w Rozdział XVIII SIWZ). Miejscem wykonywania napraw gwarancyjnych jest siedziba Zamawiającego, a jeżeli jest to technicznie niemożliwe to inne miejsce. W przypadku naprawy gwarancyjnej poza siedzibą Zamawiającego, wszelkie koszty z tym związane ponosi Wykonawca. Niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia przedmiotu zamówienia od dnia jego wydania Wykonawcy do dnia jego odebrania przez Zamawiającego ponosi Wykonawca. 7. Wszystkie znaki towarowe lub pochodzenie oraz wskazanie norm jakie ma spełniać urządzenie, o ile zostały użyte w opisie przedmiotu zamówienia, zostały użyte w celu określenia typu norm i parametrów. Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych w rozumieniu art. 29 ust 3 ustawy Prawo zamówień publicznych. Każdy Wykonawca składający ofertę równoważną, zgodnie z postanowieniami w/w ustawy, jest obwiązany wykazać w treści przedkładanej przez siebie oferty, że oferowany przez niego przedmiot zamówienia spełnia wymagania i parametry techniczne określone w SIWZ, bądź też przewiduje rozwiązania lepsze niż opisane. Zgodnie z art. 30 ust 5 w/w ustawy obowiązek wykazania równoważności złożonej oferty spoczywa na Wykonawcy. Wykonawca do oferty winien dołączyć szczegółową specyfikację techniczną oferowanych równoważnych urządzeń.

II.1.4) Common Procurement Vocabulary (CPV): 38000000-5

II.1.5) Whether submitting a partial offer: yes

II.1.6) Whether submitting a variant offer: no

II.1.7) Is expected to provide supplementary contracts: no

Section III - Information on legal, economic, financial and technical

III.1) Conditions relating to the contract:

Security deposit: No information

Section IV - The tender procedure

IV.1) Contract awarding procedure: open tender

IV.2) Tender evaluation criteria:

IV.2.1) Tender evaluation criteria: No information

IV.2.2) An electronic auction will be used: no

IV.3) Administrative information:

IV.3.1) The website address, which is available terms of reference: No information

IV.3.4) Time limit for receipt of requests to participate or tenders: No information