Dostawa sprzętu komputerowego, multimedialnego i oprogramowania dla Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Elblągu

Order Newsletter: 2018 Position: (oferta nr 3411485)

Client
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Elblągu
State
warmińsko-mazurskie
Address
82-300 Elbląg, ul. Wojska Polskiego 1 1
Phone
55 629 0 505
Fax
55 629 0 510
www
www.pwsz.elblag.pl
E-Mail
zp@pwsz.elblag.pl
Created
2018-10-11

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Elblągu

Section I - The contracting

I.1) Name and address: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Elblągu ul. Wojska Polskiego 1 1 82-300 Elbląg warmińsko-mazurskie tel. 55 629 0 505 fax. 55 629 0 510 REGON 17071162800000 www.pwsz.elblag.pl

I.2) Type of contracting: Inny

Section II - Object of the contract

II.1) Definition of contract object

II.1.1) Name of order: Dostawa sprzętu komputerowego, multimedialnego i oprogramowania dla Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Elblągu

II.1.2) Type of contract: Deliveries

II.1.3) Definition and size or range of contract: 1) Zakres zamówienia obejmuje dostawę sprzętu komputerowego, multimedialnego i oprogramowania w podziale na 3 części, w tym: a) Część I zamówienia: Dostawa sprzętu komputerowego dla Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Elblągu b) Część II zamówienia: Dostawa sprzętu audiowizualnego i multimedialnego dla Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Elblągu c) Część III zamówienia: Dostawa oprogramowania dla Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Elblągu 2) Szczegółowo zakres zamówienia, w tym parametry urządzeń, produktów i oprogramowania określony został w Opisie przedmiotu zamówienia, stanowiącym ZAŁĄCZNIK Nr 1 do SIWZ. Urządzenia i oprogramowanie stanowiące przedmiot zamówienia muszą spełniać co najmniej parametry wyszczególnione przez Zamawiającego w Opisie Przedmiotu Zamówienia. 3) Oferowany przedmiot zamówienia musi odpowiadać normom/certyfikatom określonym w Opisie przedmiotu zamówienia lub normom/certyfikatom równoważnym. Za równoważne Zamawiający uzna normy utworzone przez niezależny ośrodek normalizacyjny o zasięgu europejskim obdarzony zaufaniem publicznym, które u podstaw oparte są na przejrzystości, dobrowolności, bezstronności, efektywności, wiarygodności, spójności i uzgadnianiu na poziomie krajowym i europejskim. 4) Zgodnie z treścią art. 29 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2017.1579 z późn. zm), jeżeli Opis przedmiotu zamówienia zawiera przywołania znaków towarowych, patentów lub pochodzenia urządzeń, produktów, oprogramowania należy uznać, iż wskazaniu temu towarzyszą wyrazy lub równoważny. Wszystkie nazwy firmowe urządzeń, produktów użyte w Opisie przedmiotu zamówienia powinny być traktowane jako definicje standardowe, a nie konkretne nazwy firmowe urządzeń, produktów i oprogramowania zastosowanych w SIWZ. 5) Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych, obejmujących urządzenia, produkty i oprogramowanie o parametrach i funkcjach technicznych nie gorszych niż wymienione w Opisie Przedmiotu Zmówienia, których zastosowanie prowadzić będzie do zakładanego efektu. Zgodnie z art. 30 ust 5 ustawy PZP Wykonawca powołujący się na rozwiązania równoważne jest zobowiązany wykazać, że oferowane dostawy spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. Parametry równoważności zostały określone w Opisie przedmiotu zamówienia. 6) W przypadku zaoferowania urządzeń i oprogramowania równoważnych Wykonawca załączy odpowiednie dokumenty potwierdzające, że oferowane urządzenia i produkty odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego. 7) Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot zamówienia zgodnie z zasadami współczesnej wiedzy technicznej, obowiązującymi przepisami, normami i normatywami oraz wytycznymi zawartymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz w ofercie Wykonawcy. 8) Zamawiający na podstawie art. 34 ust. 5 ustawy PZP przewiduje prawo opcji polegające na dodatkowym zamówieniu sprzętu, produktów, oprogramowania określonych w Opisie przedmiotu zamówienia lub innych w zależności od bieżących potrzeb Zamawiającego w zakresie każdej części zamówienia.

II.1.4) Common Procurement Vocabulary (CPV): 30200000-1

II.1.5) Whether submitting a partial offer: yes

II.1.6) Whether submitting a variant offer: no

II.1.7) Is expected to provide supplementary contracts: no

Section III - Information on legal, economic, financial and technical

III.1) Conditions relating to the contract:

Security deposit: 1. Zamawiający żąda wniesienia wadium w zakresie I i II części zamówienia. 2. Kwota wadium wymagana do wzięcia udziału w postępowaniu wynosi: a) Część I zamówienia: Dostawa sprzętu komputerowego dla Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Elblągu: 4.000,00

Section IV - The tender procedure

IV.1) Contract awarding procedure: open tender

IV.2) Tender evaluation criteria:

IV.2.1) Tender evaluation criteria: No information

IV.2.2) An electronic auction will be used: no

IV.3) Administrative information:

IV.3.1) The website address, which is available terms of reference: No information

IV.3.4) Time limit for receipt of requests to participate or tenders: No information