„Nadzór inwestorski nad wykonaniem zadania pn.: Kompleksowe zagospodarowanie obszarów zielonych na terenie miasta Staszów”

Order Newsletter: 2018 Position: (oferta nr 3411486)

Client
Gmina Staszów
State
świętokrzyskie
Address
28-200 Staszów, ul. Opatowska 31 31
Phone
015 8642014
Fax
015 8643261
www
www.staszow.pl
E-Mail
bzp@staszow.pl
Created
2018-10-11

Gmina Staszów

Section I - The contracting

I.1) Name and address: Gmina Staszów ul. Opatowska 31 31 28-200 Staszów świętokrzyskie tel. 015 8642014 fax. 015 8643261 REGON 83040974900000 www.staszow.pl

I.2) Type of contracting: Administracja samorządowa

Section II - Object of the contract

II.1) Definition of contract object

II.1.1) Name of order: „Nadzór inwestorski nad wykonaniem zadania pn.: Kompleksowe zagospodarowanie obszarów zielonych na terenie miasta Staszów”

II.1.2) Type of contract: Services

II.1.3) Definition and size or range of contract: Przedmiotem zamówienia jest pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania obejmującego wykonanie zagospodarowania obszarów zielonych o łącznej powierzchni ok. 17,69 ha, zlokalizowanych na terenie miasta Staszów, obejmujących. 1) Obszar 1 – teren zlokalizowany w południowo – wschodniej części miasta Staszów pomiędzy ulicami Mickiewicza, Łącznik, R. Traugutta, Powstańców Styczniowych i Polną (tereny między os. Wschód a os. Ogrody w Staszowie) - działki oznaczone w ewidencji gruntów nr 2043/1; 2043/2; 2052/4; 2044; 2045; 2052/15; 2052/16; 2048; 2054; 2055; 2057; 2058; 2059; 2049/1; 2047; 2046/10; 2046/11; 2082; 5285/83; 2098/4; 2086/4; 2053/4; 2060/10; 2079/13; 5866/6; 6190; 5915/12 (pow. ok.12,56 ha). 2) Obszar 2 – teren zlokalizowany w południowo – wschodniej części miasta Staszów wzdłuż ul. Mickiewicza w Staszowie - działki oznaczone w ewidencji gruntów nr 5912/3; 5915/10; 5915/11; 2056/4; 5916/54; 5917/23; 5917/24; 5917/30; 5915/3; 6192/5; 2098/14; 5921/40; 6190 (pow. ok. 2,61 ha). 3) Obszar 3 – teren zlokalizowany w południowo – wschodniej części miasta Staszów wzdłuż ul. Kolejowej i wzdłuż Obwodnicy Południowej - działki oznaczone w ewidencji gruntów nr 5980/6; 5980/7; 5920/198; 5920/44; 5920/208; 5920/207; 5920/235; 5920/204; 5920/203; 5920/202; 5920/194; 5920/192; 5920/190; 5920/200; 5920/201; 5917/103; 5917/111; 5917/18; 5920/77; 5920/74; 5920/75; 5980/3 (pow. ok. 2,52 ha). Przedsięwzięcie objęte niniejszym nadzorem obejmuje w szczególności: 1) w stosunku do Obszaru 1 m.in.: a) remont istniejącego na terenie objętym opracowaniem zbiornika wodnego, b) przygotowanie elementów posadowienia toalety publicznej typu kontenerowego wraz z przyłączeniem do miejskich sieci wodociągowej i kanalizacyjnej oraz energii elektrycznej, c) budowę placu zabaw o nawierzchni bezpiecznej naturalnej wraz z instalacją urządzeń do zabawy, d) wykonanie zagospodarowania terenu z przeznaczeniem do gier zespołowych o nawierzchni z trawy naturalnej, e) instalację zespołu urządzeń siłowni zewnętrznej, f) instalację zespołu wybiegu , toru zabaw dla psów, g) instalację elementów małej architektury, h) budowę alei pieszych i pieszo-rowerowych o utwardzonej nawierzchni mineralnej, i) budowę utwardzonych alei z elementów drewnianych, aranżacja ścieżki edukacyjnej, j) ukształtowanie górki saneczkowej, k) prace pielęgnacyjne związane z istniejącą zielenią, wycinki sanitarne, l) nowe nasadzenia zieleni wysokiej i niskiej, nowe aranżacje zieleni, m) demontaż istniejących latarni, n) instalację nowych latarni parkowych wraz z budową sieci zasilającej. 2) w stosunku do Obszaru 2 m.in.: a) prace pielęgnacyjne związane z istniejącą zielenią, wycinki sanitarne, b) nowe nasadzenia zieleni wysokiej i niskiej, nowe aranżacje zieleni. 3) w stosunku do Obszaru 3 m.in.: a) prace pielęgnacyjne związane z istniejącą zielenią, wycinki sanitarne, b) nowe nasadzenia zieleni wysokiej i niskiej, nowe aranżacje zieleni, c) budowę nawierzchni utwardzonych alei, chodników pieszych, d) instalację drobnych form architektonicznych, małej architektury, zgodnie z dokumentami stanowiącymi załącznik do ogłoszenia o zamówieniu na wykonanie zadania pn: „Kompleksowe zagospodarowanie obszarów zielonych na terenie miasta Staszów” (dostępnym na stronie internetowej www.bip.staszow.pl w zakładce > zamówienia publiczne_2018 poz. 51), Przedmiot zamówienia obejmuje również nadzór nad: 1) obsługą geodezyjną, w tym wykonaniem inwentaryzacji powykonawczej, 2) pracami pielęgnacyjnymi roślin i trawników w pierwszym roku po zakończeniu zadania objętego niniejszym nadzorem, oraz innymi koniecznymi pracami gwarantującymi prawidłowe wykonanie przedmiotu zamówienia. Zamówienie będzie współfinansowane z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach działania 2.5 oś priorytetowa II Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. Opis przedmiotu zamówienia, stanowi załącznik Nr 9 SIWZ. Usługi objęte przedmiotem zamówienia muszą być wykonane zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz warunkami zawartymi w SIWZ. Uwaga: Zaleca się zapoznanie z terenem, objętym przedmiotowym zamówieniem

II.1.4) Common Procurement Vocabulary (CPV): 71520000-9

II.1.5) Whether submitting a partial offer: no

II.1.6) Whether submitting a variant offer: no

II.1.7) Is expected to provide supplementary contracts: no

Section III - Information on legal, economic, financial and technical

III.1) Conditions relating to the contract:

Security deposit: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

Section IV - The tender procedure

IV.1) Contract awarding procedure: open tender

IV.2) Tender evaluation criteria:

IV.2.1) Tender evaluation criteria: No information

IV.2.2) An electronic auction will be used: no

IV.3) Administrative information:

IV.3.1) The website address, which is available terms of reference: No information

IV.3.4) Time limit for receipt of requests to participate or tenders: No information