Budowa chodnika i chodników z dopuszczeniem ruchu rowerowego z zielenią towarzyszącą drogom na terenie zabudowanym wraz z oświetleniem w postaci lamp solarnych oraz inteligentną ławką solarną na terenie Gminy Czempiń

Order Newsletter: 2018 Position: (oferta nr 3411487)

Client
Gmina Czempiń
State
wielkopolskie
Address
64-020 Czempiń, ul. 24 Stycznia 25
Phone
612 826 703
Fax
61 282 63 02
Created
2018-10-11

Gmina Czempiń

Section I - The contracting

I.1) Name and address: Gmina Czempiń ul. 24 Stycznia 25 64-020 Czempiń wielkopolskie tel. 612 826 703 fax. 61 282 63 02 REGON 631259287

I.2) Type of contracting: Administracja samorządowa

Section II - Object of the contract

II.1) Definition of contract object

II.1.1) Name of order: Budowa chodnika i chodników z dopuszczeniem ruchu rowerowego z zielenią towarzyszącą drogom na terenie zabudowanym wraz z oświetleniem w postaci lamp solarnych oraz inteligentną ławką solarną na terenie Gminy Czempiń

II.1.2) Type of contract: Construction works

II.1.3) Definition and size or range of contract: Zakres zamówienia obejmuje trzy strefy obszarów: Strefa A - Nowe Borówko ul. Wiosenna, Letnia, Jesienna, Zimowa (Dz. nr 332/88 obręb Borowo) Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie, dokonanie uzgodnień, uzyskanie pozwolenia na budowę oraz wybudowanie chodnika wraz z zielenią towarzyszącą drogom na terenie zabudowanym i lamp solarnych oraz inteligentnej ławki solarnej w m. Nowe Borówko ul. Wiosenna, Letnia, Jesienna Zimowa (Dz. nr 332/88 obręb Borowo). Zadaniem Wykonawcy jest także wykonanie regulacji zasuw sieci wodociągowej, gazowej i innych elementów infrastruktury podziemnej oraz usunięcie kolizji. Strefa B - Piotrkowice (Dz. nr 74/29, 74/52 obręb Piotrkowice), Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie z uwzględnieniem rozwiązań projektowych ul. Kwiatowej posiadanych przez Zamawiającego, dokonanie uzgodnień, uzyskanie pozwolenia na budowę oraz wybudowanie chodnika z dopuszczeniem ruchu rowerowego wraz z zielenią towarzyszącą drogom na terenie zabudowanym i lamp solarnych w m. Piotrkowice (Dz. nr 74/29, 74/52 obręb Piotrkowice). Zadaniem Wykonawcy jest także wykonanie regulacji wpustów i studni sieci kanalizacji sanitarnej, zaworów sieci wodociągowej, gazowej i studni teletechnicznych oraz usunięcia kolizji. Strefa C - Piechanin (Dz. nr 122/1, 124, 123/1, 140, 241, 187/3, 188/1, 189/3, 190/1, 191/1, 195/1, 196/1, 197/3, 197/5, 198/1 obręb Piechanin). Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie, dokonanie uzgodnień, uzyskanie pozwolenia na budowę oraz wybudowanie chodnika z dopuszczeniem ruchu rowerowego wraz z zielenią towarzyszącą drogom na terenie zabudowanym i lamp solarnych w m. Piechanin (Dz. nr 122/1, 124, 123/1, 140, 241, 187/3, 188/1, 189/3, 190/1, 191/1, 195/1, 196/1, 197/3, 197/5, 198/1 obręb Piechanin). Zadaniem Wykonawcy jest także wykonanie regulacji studni sieci kanalizacji sanitarnej, zaworów sieci wodociągowej, gazowej i studni teletechnicznych (w przypadku jeśli wystąpią) oraz usunięcie kolizji, a także budowa niezbędnych zjazdów wraz z przepustami w istniejącym rowie melioracyjnym.

II.1.4) Common Procurement Vocabulary (CPV): 45233000-9

II.1.5) Whether submitting a partial offer: no

II.1.6) Whether submitting a variant offer: no

II.1.7) Is expected to provide supplementary contracts: no

Section III - Information on legal, economic, financial and technical

III.1) Conditions relating to the contract:

Security deposit: Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości: 40 000,00 zł (słownie: czterdzieści tysięcy złotych 00/100) Wadium musi być wniesione przed upływem terminu składania ofert w jednej lub kilku następujących formach, w zależności od wyboru Wykon

Section IV - The tender procedure

IV.1) Contract awarding procedure: open tender

IV.2) Tender evaluation criteria:

IV.2.1) Tender evaluation criteria: No information

IV.2.2) An electronic auction will be used: no

IV.3) Administrative information:

IV.3.1) The website address, which is available terms of reference: No information

IV.3.4) Time limit for receipt of requests to participate or tenders: No information