Usługa w zakresie transportu uczestników projektu "Słoneczna jesień życia".

Order Newsletter: 2018 Position: (oferta nr 3411488)

Client
Gmina Tuszów Narodowy
State
podkarpackie
Address
39-332 Tuszów Narodowy, Tuszów Narodowy 225 225
Phone
017 7743725
Fax
017 7743721
www
www.tuszownarodowy.pl
E-Mail
inwestycje@tuszownarodowy.pl
Created
2018-10-11

Gmina Tuszów Narodowy

Section I - The contracting

I.1) Name and address: Gmina Tuszów Narodowy Tuszów Narodowy 225 225 39-332 Tuszów Narodowy podkarpackie tel. 017 7743725 fax. 017 7743721 REGON 65058193300000 www.tuszownarodowy.pl

I.2) Type of contracting: Administracja samorządowa

Section II - Object of the contract

II.1) Definition of contract object

II.1.1) Name of order: Usługa w zakresie transportu uczestników projektu "Słoneczna jesień życia".

II.1.2) Type of contract: Services

II.1.3) Definition and size or range of contract: Przedmiotem zamówienia jest realizacja usługi polegającej na dowozie, przywozie do dziennego domu pomocy nie wcześniej niż 7:00, a nie później 8:00 (nie więcej niż 25 osób) z miejsca zamieszkania (teren gminy Tuszów Narodowy — dokładna lokalizacja będzie podawana z tygodniowym wyprzedzeniem) do dziennego domu pomocy mającego lokalizacje: Dębiaki 46, 39-332 Tuszów Narodowy oraz odwozie tychże osób między godziną nie wcześniej niż 16:00, a nie później niż 17:00 z dziennego domu pomocy do miejsca zamieszkania. Przewidywana łączna ilość kilometrów: nie więcej niż 83 160 km w okresie realizacji usługi, średnia ilość kilometrów wynosi nie więcej 180 km dziennie, przez maksymalnie 18 miesięcy. Rozliczenie nastąpi na podstawie zapisów w protokole odbioru usługi transportowej zatwierdzonej przez Usługodawcę. Usługa będzie realizowana w dni funkcjonowania dziennego domu pomocy, w dni robocze. W związku z faktem, iż transport będzie odbywał się z różnych miejsc położonych na terenie gminy, Wykonawca zapewnia odpowiednią ilość pojazdów wskazanych do obsługi tras przewozowych (tak, aby nie wydłużać czasu przejazdu ponad weryfikowalny czas i trasę przejazdu). W przypadku awarii pojazdu Wykonawca zapewnia podstawienie pojazdu zastępczego w ciągu max 30 minut pozwalającego na wykonanie usługi zgodnie z umową. Środki transportu wykorzystywane do wykonania usługi muszą być przystosowane do przewozu osób niepełnosprawnych lub mających problem z samodzielnym poruszaniem się. Nie dopuszcza się do świadczenia usługi pojazdów nieprzystosowanych do osób starszych i niepełnosprawnych, np. z wysokimi stopniami, wąskimi przejściami. W związku z faktem, iż transport będzie odbywał się różnych miejsc położonych na terenie gminy, Wykonawca zapewnia odpowiednią ilość pojazdów i kierowców wykazanych do obsługi minimum 2 tras przewozowych. Wykonawca nie może przewozić większej liczby osób niż liczba miejsc siedzących w używanych do przewozu środkach transportu. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zwiększenia liczby osób niepełnosprawnych na wózkach inwalidzkich w trakcie realizacji zadania, o czym będzie informował Wykonawcę każdorazowo z tygodniowym wyprzedzeniem. Wykonawca pokrywa wszelkie koszty ubezpieczenia pojazdów i przewożonych osób od następstw nieszczęśliwych wypadków mogących wystąpić w trakcie wykonywania usługi.

II.1.4) Common Procurement Vocabulary (CPV): 60100000-9

II.1.5) Whether submitting a partial offer: no

II.1.6) Whether submitting a variant offer: no

II.1.7) Is expected to provide supplementary contracts: no

Section III - Information on legal, economic, financial and technical

III.1) Conditions relating to the contract:

Security deposit: Wykonawca przystępując do przetargu jest zobowiązany wnieść wadium w wysokości 2 000,00 zł (słownie: dwa tysiące złotych 00/100), do upływu składania ofert.

Section IV - The tender procedure

IV.1) Contract awarding procedure: open tender

IV.2) Tender evaluation criteria:

IV.2.1) Tender evaluation criteria: No information

IV.2.2) An electronic auction will be used: no

IV.3) Administrative information:

IV.3.1) The website address, which is available terms of reference: No information

IV.3.4) Time limit for receipt of requests to participate or tenders: No information