Dostawa energii elektrycznej do obiektów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Elblągu

Order Newsletter: 2018 Position: (oferta nr 3411494)

Client
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Elblągu
State
warmińsko-mazurskie
Address
82-300 Elbląg, ul. Wojska Polskiego 1 1
Phone
55 629 0 505
Fax
55 629 0 510
www
www.pwsz.elblag.pl
E-Mail
zp@pwsz.elblag.pl
Created
2018-10-11

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Elblągu

Section I - The contracting

I.1) Name and address: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Elblągu ul. Wojska Polskiego 1 1 82-300 Elbląg warmińsko-mazurskie tel. 55 629 0 505 fax. 55 629 0 510 REGON 17071162800000 www.pwsz.elblag.pl

I.2) Type of contracting: Inny

Section II - Object of the contract

II.1) Definition of contract object

II.1.1) Name of order: Dostawa energii elektrycznej do obiektów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Elblągu

II.1.2) Type of contract: Deliveries

II.1.3) Definition and size or range of contract: Zakres zamówienia obejmuje dostawę energii elektrycznej na potrzeby obiektów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Elblągu, tj. : a) budynku dydaktycznego B1 przy al. Grunwaldzkiej 137, b) budynku dydaktycznego B2 przy ul. Czerniakowskiej 22, c) budynku dydaktycznego B3 przy ul. Wojska Polskiego 1, d) budynku przy ul. Zacisze 12, e) Domu Studenta DS2 przy ul. Wspólnej 11-13. 1) Wykaz punktów poboru energii elektrycznej, ich podstawowych parametrów technicznych oraz szacunkowe zużycie energii elektrycznej stanowi ZAŁĄCZNIK Nr 1 do SIWZ. 2) Zamówienie nie obejmuje świadczenia usług dystrybucji energii elektrycznej. Zamawiający informuje Wykonawców, że zawarł odrębne umowy na świadczenie usług dystrybucyjnych z Operatorem Systemu Dystrybucyjnego (OSD) tj. ENERGA Operator S.A. z siedzibą w Gdańsku. Wykaz aktualnych umów świadczenia usług dystrybucji energii elektrycznej zawiera ZAŁĄCZNIK Nr 1 do SIWZ. Sprzedaż energii elektrycznej odbywać się będzie za pośrednictwem sieci dystrybucyjnej należącej do OSD. 3) Wykonawca musi posiadać stosowną umowę umożliwiającą sprzedaż energii elektrycznej do obiektów Zamawiającego za pośrednictwem sieci dystrybucyjnej Operatora Systemu Dystrybucyjnego ENERGA Operator S.A. z siedzibą w Gdańsku, na okres obowiązywania przedmiotowego zamówienia. 4) Zamawiający informuje, iż po wyborze najkorzystniejszej oferty upoważni i zobowiąże Wykonawcę, którego oferta została wybrana do złożenia w imieniu Zamawiającego, zgłoszenia o wyborze Sprzedawcy energii elektrycznej Operatorowi Systemu Dystrybucyjnego oraz do dopełnienia wszelkich formalności związanych z przeprowadzeniem procedury zmiany sprzedawcy. 5) W ramach zamówienia Wykonawca zobowiązany jest zapewnić sprzedaż energii elektrycznej do punktów poboru energii elektrycznej wskazanych w ZAŁĄCZNIKU Nr 1 do SIWZ. Sprzedaż rozpocznie się po skutecznym zgłoszeniu umowy do Operatora Sieci Dystrybucyjnej w zakresie każdego punktu poboru energii elektrycznej. Planowane rozpoczęcie sprzedaży: 1 stycznia 2019r.

II.1.4) Common Procurement Vocabulary (CPV): 09310000-5

II.1.5) Whether submitting a partial offer: no

II.1.6) Whether submitting a variant offer: no

II.1.7) Is expected to provide supplementary contracts: no

Section III - Information on legal, economic, financial and technical

III.1) Conditions relating to the contract:

Security deposit: 1. Zamawiający żąda wniesienia wadium. 2. Kwota wadium wymagana do wzięcia udziału w postępowaniu wynosi: 6.000,00 PLN (słownie: sześć tysięcy złotych 00/100). 3. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: a) pieniądzu, b) poręczen

Section IV - The tender procedure

IV.1) Contract awarding procedure: open tender

IV.2) Tender evaluation criteria:

IV.2.1) Tender evaluation criteria: No information

IV.2.2) An electronic auction will be used: no

IV.3) Administrative information:

IV.3.1) The website address, which is available terms of reference: No information

IV.3.4) Time limit for receipt of requests to participate or tenders: No information