„Budowa budynku z przeznaczeniem na funkcje służące administracji samorządowej, publicznej ochrony zdrowia oraz opieki społecznej wraz z infrastrukturą techniczną oraz parkingiem w Czerwonaku”

Order Newsletter: 2018 Position: (oferta nr 3411498)

Client
Gmina Czerwonak
State
wielkopolskie
Address
62-004 Czerwonak, ul. Źródlana 39 39
Phone
61 6544204
Fax
61 8120270
www
www.czerwonak.pl
E-Mail
bz@czerwonak.pl
Created
2018-10-11

Gmina Czerwonak

Section I - The contracting

I.1) Name and address: Gmina Czerwonak ul. Źródlana 39 39 62-004 Czerwonak wielkopolskie tel. 61 6544204 fax. 61 8120270 REGON 63125874400000 www.czerwonak.pl

I.2) Type of contracting: Administracja samorządowa

Section II - Object of the contract

II.1) Definition of contract object

II.1.1) Name of order: „Budowa budynku z przeznaczeniem na funkcje służące administracji samorządowej, publicznej ochrony zdrowia oraz opieki społecznej wraz z infrastrukturą techniczną oraz parkingiem w Czerwonaku”

II.1.2) Type of contract: Construction works

II.1.3) Definition and size or range of contract: 1. Przedmiot zamówienia w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Budowa budynku z przeznaczeniem na funkcje służące administracji samorządowej, publicznej ochrony zdrowia oraz opieki społecznej wraz z infrastrukturą techniczną oraz parkingiem w Czerwonaku”, obejmuje wykonanie, w szczególności, następujących robót: 1) Rozbiórki. 2) Roboty ziemne. 3) Fundamenty, ściany fundamentowe, izolacje. 4) Ściany murowane. 5) Konstrukcje żelbetowe. 6) Ścianki działowe murowane. 7) Roboty wykończeniowe. 8) Stolarka okienna i drzwiowa. 9) Ślusarka. 10) Wyposażenie. 11) Winda. 12) Elewacja. 13) Nawierzchnie utwardzone. 14) Mała architektura. 15) Ogrodzenie. 16) Tereny zielone. 17) Instalacje sanitarne, w tym budowa kotłowni gazowej wraz z jej uruchomieniem. 18) Instalacje elektryczne. 19) Instalacje niskoprądowe. 20) Przyłącze wodociągowe. 2. Zakres przedmiotu zamówienia został określony w dokumentacji „Budynek z przeznaczeniem na funkcje służące administracji samorządowej, publicznej ochrony zdrowia oraz opieki społecznej wraz z infrastrukturą techniczną oraz parkingiem” opracowanej w marcu 2018 r. Z przedmiotowej dokumentacji wyłączone z zakresu postępowania przetargowego zostało: - wykończenie pomieszczeń 18, 18.1, 19, 20, 21, 22, 23, 24 obejmujące wykończenie posadzek, sufity, stolarkę drzwiową, okładziny ścienne, malowanie ścian i sufitów oraz biały montaż; - rozprowadzenie kanałów wentylacyjnych nad pomieszczeniami 18, 18.1, 19, 20, 21, 22, 23, 24; - montaż opraw oświetleniowych w pomieszczeniach 18, 18.1, 19, 20, 21, 22, 23, 24; - dostawa i montaż mebli kuchennych wraz z urządzeniami w nich zabudowanymi (pom. 16 i 130); - dostawa i montaż dozowników do mydła, pojemników na ręczniki papierowe, uchwytów na papier toaletowy, szczotek do toalety i koszów na śmieci w toaletach. UWAGA: Przedmiar robót obejmuje cały zakres dokumentacji projektowej, w tym również zakres nieobjęty przedmiotem zamówienia. 3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowią następujące załączniki do niniejszej SIWZ: 1) Dokumentacja projektowa. 2) Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych. 3) Przedmiar robót. 4. Na całość wykonanych robót objętych przedmiotem zamówienia Wykonawca udzieli minimum 36 miesięcznej gwarancji i rękojmi, licząc od dnia bezusterkowego protokołu odbioru końcowego przedmiotu zamówienia. 5. Wykonawca lub podwykonawca winien dysponować minimum trzema (3) osobami zatrudnionymi w wymiarze pełnego etatu na podstawie umowy o pracę, które będą wykonywać pracę w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2018 r. poz. 917 z późn. zm.), wykonujących roboty ogólnobudowlane. Wykonawca lub podwykonawca w niniejszym przedmiocie winien złożyć stosownej treści oświadczenie o zatrudnieniu pracowników, według wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do formularza oferty.

II.1.4) Common Procurement Vocabulary (CPV): 45000000-7

II.1.5) Whether submitting a partial offer: no

II.1.6) Whether submitting a variant offer: no

II.1.7) Is expected to provide supplementary contracts: no

Section III - Information on legal, economic, financial and technical

III.1) Conditions relating to the contract:

Security deposit: Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości 80 000,00 zł (słownie zł: osiemdziesiąt tysięcy 00/100.

Section IV - The tender procedure

IV.1) Contract awarding procedure: open tender

IV.2) Tender evaluation criteria:

IV.2.1) Tender evaluation criteria: No information

IV.2.2) An electronic auction will be used: no

IV.3) Administrative information:

IV.3.1) The website address, which is available terms of reference: No information

IV.3.4) Time limit for receipt of requests to participate or tenders: No information