„Zadanie Nr 1: „Renowacja Pałacu w Wiśniowej”, Zadanie Nr 2: „Renowacja Pałacu w Wiśniowej – II etap”

Order Newsletter: 2018 Position: (oferta nr 3411502)

Client
Gmina Staszów
State
świętokrzyskie
Address
28-200 Staszów, ul. Opatowska 31 31
Phone
015 8642014
Fax
015 8643261
www
www.staszow.pl
E-Mail
bzp@staszow.pl
Created
2018-10-11

Gmina Staszów

Section I - The contracting

I.1) Name and address: Gmina Staszów ul. Opatowska 31 31 28-200 Staszów świętokrzyskie tel. 015 8642014 fax. 015 8643261 REGON 83040974900000 www.staszow.pl

I.2) Type of contracting: Administracja samorządowa

Section II - Object of the contract

II.1) Definition of contract object

II.1.1) Name of order: „Zadanie Nr 1: „Renowacja Pałacu w Wiśniowej”, Zadanie Nr 2: „Renowacja Pałacu w Wiśniowej – II etap”

II.1.2) Type of contract: Construction works

II.1.3) Definition and size or range of contract: 1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych w ramach dwóch zadań na które składa się następujący zakres: Zadanie Nr 1: „Renowacja Pałacu w Wiśniowej” Przedmiotem zamówienia, objętym zadaniem Nr 1 są roboty budowlane polegające na renowacji Pałacu w Wiśniowej, zlokalizowanego na działce oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków nr 592 w miejscowości Wiśniowa w zakresie obejmującym m.in.: 1) wykonanie izolacji pionowej i poziomej ścian fundamentowych, 2) wykonanie drenażu wraz z odwodnieniem, 3) wymianę pokrycia dachowego wraz z orynnowaniem i remontem kominów, 4) remont elewacji, 5) renowację i wymianę zewnętrznej stolarki okienno-drzwiowej, 6) remont pomieszczenia istniejącej Izby Pamięci H. Kołłątaja, 7) remont sal spotkań i ekspozycji wraz z ciągami komunikacyjnymi, 8) inne konieczne roboty gwarantujące prawidłowe wykonanie przedmiotu umowy. zgodnie z dokumentami w załączeniu do opisu przedmiotu zamówienia, stanowiącego załącznik Nr 9 SIWZ, Zakres przedmiotowego zamówienia obejmuje również: • obsługę geodezyjną, w tym wykonanie inwentaryzacji powykonawczej, • wykonanie i umieszczenie tablicy o źródłach finansowania zadania zgodnie z wytycznymi dotyczącymi obowiązków informacyjnych przy zadaniach inwestycyjnych dofinansowanych ze środków Unii Europejskiej (dostępnymi na stronie internetowej: www.rpo-swietokrzyskie.pl). Zamówienie będzie objęte współfinansowaniem z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, Działanie 4.4 „Zachowanie dziedzictwa kulturowego i naturalnego”. Osi 4 „Dziedzictwo naturalne i kulturowe” oraz z budżetu Państwa. Zadanie Nr 2: „Renowacja Pałacu w Wiśniowej – II etap” Przedmiotem zamówienia, objętym zadaniem Nr 2 są roboty budowlane polegające na renowacji części kondygnacji Pałacu w Wiśniowej, zlokalizowanego na działce oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków nr 592 w miejscowości Wiśniowa, w zakresie obejmującym między innymi: 1) wykonanie renowacji i wymiany stolarki wewnętrznej, 2) wykonanie remontu sali, korytarza, 3) wymianę instalacji elektrycznej, 4) inne konieczne roboty gwarantujące prawidłowe wykonanie przedmiotu umowy. zgodnie z dokumentami (w załączeniu do opisu przedmiotu zamówienia, stanowiącego załącznik Nr 9 SIWZ). Zakres przedmiotowego zamówienia obejmuje również: wykonanie tablicy informacyjnej. Tablica musi być wykonana na trwałym podłożu (np. metal, szkło, pleksi), a logotyp umieszczony na białym tle (instrukcja określająca wygląd logotypu dostępna jest na stronie www.mkidn.gov.pl w odnośniku dziennikarze-materiały prasowe-księga znaku MKiDN). Zamówienie pn.: „Renowacja Pałacu w Wiśniowej – II etap” realizowane w ramach zadania pn.: Wiśniowa, Zespół Pałacowo – Parkowy (XVIII w.): wykonanie dokumentacji konserwatorskiej oraz projektu budowlanego, roboty modernizacyjne, modernizacja instalacji elektrycznej, naprawa muru będzie dofinansowane z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Opis przedmiotu zamówienia, stanowiący załącznik Nr 9 SIWZ, wraz z załączonymi dokumentami, odrębnie dla zadania Nr 1 i zadania Nr 2,tj.: 1) dokumentacja projektowa 2) przedmiar robót, 3) specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych, 4) decyzja o pozwoleniu na budowę, określa pełny zakres przedmiotowego zamówienia. Szczegółowe wymagania, dotyczące realizacji przedmiotowego zamówienia określono również w projekcie umowy, odrębnym dla każdego zadania, stanowiącym załącznik Nr 8 SIWZ. 3. Wykonawca udzieli gwarancji i rękojmi na przedmiot umowy na okres minimum 36 miesięcy od daty odbioru końcowego niniejszego zamówienia. Uwaga: Okres gwarancji i rękojmi stanowi kryterium oceny ofert. Szczegółowe informacje dotyczące sposobu oceny ofert, zawarto w pkt 21 SIWZ. 4. Przedmiotowe zamówienie musi być wykonane zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz warunkami zawartymi w SIWZ. Uwaga: Zaleca się zapoznanie z terenem, objętym przedmiotowym zamówieniem. Termin wykonania zamówienia: - Zadanie nr 1- do dnia 30.08.2019r. - Zadanie nr 2 - do dnia 28.11.2018r.

II.1.4) Common Procurement Vocabulary (CPV): 45453000-7

II.1.5) Whether submitting a partial offer: yes

II.1.6) Whether submitting a variant offer: no

II.1.7) Is expected to provide supplementary contracts: no

Section III - Information on legal, economic, financial and technical

III.1) Conditions relating to the contract:

Security deposit: Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości: • 16 000,00 zł (słownie złotych: szesnaście tysięcy 00/100), w tym: na Zadanie Nr 1 - 12 000,00 zł (słownie złotych: dwanaście tysięcy 00/100), na Zadanie Nr 2 – 4 000,00 zł (słownie złotych: cztery

Section IV - The tender procedure

IV.1) Contract awarding procedure: open tender

IV.2) Tender evaluation criteria:

IV.2.1) Tender evaluation criteria: No information

IV.2.2) An electronic auction will be used: no

IV.3) Administrative information:

IV.3.1) The website address, which is available terms of reference: No information

IV.3.4) Time limit for receipt of requests to participate or tenders: No information