Wykonanie instalacji klimatyzacji w budynku Diagnostyczno-Zabiegowym Centrum Onkologii-Instytutu im. Marii Skłodowskiej-Curie Oddziału w Gliwicach

Order Newsletter: 2018 Position: (oferta nr 3411503)

Client
Centrum Onkologii-Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie Oddział w Gliwicach
State
śląskie
Address
44101 Gliwice, ul. Wybrzeże Armii Krajowej 15
Phone
032 2789171, 2789172, 2789193,
Fax
032 2789197, 2789198
Created
2018-10-11

Centrum Onkologii-Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie Oddział w Gliwicach

Section I - The contracting

I.1) Name and address: Centrum Onkologii-Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie Oddział w Gliwicach ul. Wybrzeże Armii Krajowej 15 44101 Gliwice śląskie tel. 032 2789171, 2789172, 2789193, fax. 032 2789197, 2789198 REGON 28836600028

I.2) Type of contracting: Inny

Section II - Object of the contract

II.1) Definition of contract object

II.1.1) Name of order: Wykonanie instalacji klimatyzacji w budynku Diagnostyczno-Zabiegowym Centrum Onkologii-Instytutu im. Marii Skłodowskiej-Curie Oddziału w Gliwicach

II.1.2) Type of contract: Construction works

II.1.3) Definition and size or range of contract: 1. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest wykonanie instalacji klimatyzacji w budynku Diagnostyczno-Zabiegowym Centrum Onkologii-Instytutu im. Marii Skłodowskiej-Curie Oddziału w Gliwicach, zwanego dalej Zamawiającym. 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowią: - Opis przedmiotu zamówienia - załącznik nr 1 do SIWZ, - Projekt wykonawczo-budowlany instalacji klimatyzacji – załącznik nr 2 do SIWZ, - Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót – załącznik nr 3 do SIWZ, - Przedmiary Robót – załącznik nr 4 do SIWZ. 3. Zamawiający wymaga rękojmi za wady dla przedmiotu zamówienia na okres 60 miesięcy od daty odbioru końcowego robót oraz gwarancji jakości na wykonane roboty budowlane oraz na zainstalowane urządzenia na okres 60 miesięcy licząc od daty odbioru końcowego robót. 4. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. 5. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 6. Informacja o możliwości złożenia oferty równoważnej: 1) Przedmiot zamówienia został w niektórych elementach wskazany przez Zamawiającego poprzez podanie standardu (marki handlowej lub jej odpowiednika). Dopuszcza się zatem zastosowanie (zaproponowanie w ofercie) wszelkich równoważnych odpowiedników rynkowych o właściwościach nie gorszych niż wskazane. Wskazane parametry zastosowanego standardu określają istotne minimalne warunki techniczne, eksploatacyjne, użytkowe i funkcjonalne, jakie ma spełniać przedmiot zamówienia. Wskazanie marki lub nazwy producenta określa klasę produktu. W ofercie można przyjąć wyroby innych marek i producentów o parametrach technicznych i właściwościach użytkowych odpowiadających wyrobom opisanym w projekcie wykonawczym. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność względem Zamawiającego za zastosowane materiały. 2) Zgodnie z art. 30 ust. 5 ustawy Pzp – Wykonawca, który będzie się powoływał w swojej ofercie na rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego w dokumentacji projektowej, specyfikacji wykonania i odbioru robót budowlanych i przedmiarze robót opisujących niniejsze zamówienie jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego rozwiązania spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. Jako takie należy rozumieć rozwiązania o parametrach nie gorszych niż podane przykładowo w dokumentacji. W takim przypadku Wykonawca jest obowiązany uwzględnić w kosztorysie ofertowym rozwiązania równoważne i w danej pozycji kosztorysowej oznaczyć je słowem „RÓWNOWAŻNE” i załączyć do oferty dokumenty uwiarygodniające zgodność cech technicznych, jakościowych lub funkcjonalnych zawartych w rozwiązaniach równoważnych wymaganiom Zamawiającego, zaoferowanych w złożonej ofercie. 3) Niezłożenie przez Wykonawcę w ofercie dokumentów o zastosowaniu rozwiązań równoważnych będzie rozumiane jako ujęcie w kalkulacji ceny oferty materiałów i urządzeń zaproponowanych w dokumentacji projektowej. 7. Zamawiający nie ogranicza możliwości powierzenia jakiejkolwiek części zamówienia podwykonawcom. W takim przypadku, Wykonawca zobowiązany jest do wskazania w ofercie (Formularz Oferty) części zamówienia, której wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcy oraz do podania nazwy podwykonawcy. Zlecanie części zamówienia podwykonawcom winno odbywać się na zasadach określonych w ustawie Prawo zamówień publicznych. Szczegółowe warunki dotyczące podwykonawstwa robót budowlanych, dostaw i usług w niniejszym postępowaniu Zamawiający określił we Wzorze umowy stanowiącym załącznik do SIWZ. 8. Personel Wykonawcy – wymagania, o których mowa w art. 29 ust. 3a ustawy Pzp: 1) Na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę osób wykonujących wszelkie czynności wchodzące w tzw. koszty bezpośrednie, na podstawie umowy o pracę. Wymóg ten dotyczy osób, które wykonują czynności bezpośrednio związane z wykonywaniem prac remontowych, czyli tzw. pracowników fizycznych. Wymóg nie dotyczy więc, między innymi osób: kierujących pracami, dostawców materiałów budowlanych. 2) Każdorazowo na żądanie Zamawiającego, w terminie wskazanym przez niego nie krótszym jednak niż 5 dni roboczych licząc od dnia żądania, Wykonawca przedłoży Zamawiającemu do wglądu kopie umów o pracę zawartych przez Wykonawcę z pracownikami, o których mowa w ust. 1 powyżej. W tym celu Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania od pracowników zgody na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych. 3) Nieprzedłożenie przez Wykonawcę kopii umów zawartych przez Wykonawcę z pracownikami w terminie wskazanym przez Zamawiającego zgodnie z ust. 2 powyżej będzie traktowane jako niewypełnienie obowiązku zatrudnienia pracowników świadczących usługi na podstawie umowy o pracę. 4) Jeżeli pomimo powyższych wymogów na budowie będzie przebywać osoba nie zatrudniona na podstawie umowy o pracę, co zostanie ustalone przez inspektora nadzoru, Zamawiającego lub jego przedstawicieli, osoba taka będzie musiała opuścić plac budowy, a Wykonawca zapłaci Zamawiającemu tytułem kary umownej 1.000,00 zł brutto za każdy taki przypadek. Fakt przebywania takiej osoby na budowie musi zostać potwierdzony pisemną notatką sporządzoną przez inspektora nadzoru lub przedstawicieli Zamawiającego. Notatka nie musi być podpisana przez Wykonawcę lub jego przedstawicieli. 9. Ubezpieczenie. 1) Wykonawca jest zobowiązany zawrzeć na własny koszt umowę ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej (delikt, kontrakt, produkt) w zakresie prac objętych przedmiotem zamówienia z sumą gwarancyjną nie niższą 1 000 000,00 zł obejmującą zakresem ochrony:  szkody w mieniu stanowiącym własność Zamawiającego powstałe w związku z wykonywaniem przedmiotu umowy, w tym szkody w rzeczach stanowiących przedmiot obróbki, naprawy lub innych czynności oraz w mieniu powierzonym (do wysokości sumy gwarancyjnej),  szkody wyrządzone przez podwykonawców Wykonawcy (do wysokości sumy gwarancyjnej),  szkody osobowe – w tym ochrona pracowników Wykonawcy (do wysokości sumy gwarancyjnej),  szkody powstałe w następstwie awarii urządzeń wodociągowych, kanalizacyjnych, centralnego ogrzewania, instalacji gazowych, elektrycznych oraz szkody powstałe na skutek cofnięcia się cieczy z rur systemu Kanalizacji (do wysokości sumy gwarancyjnej);  zakres ubezpieczenia powinien obejmować także szkody w mieniu otaczającym plac prowadzonych robót powstałe wskutek realizacji przedmiotu zamówienia (do wysokości sumy gwarancyjnej). 2) Umowa ubezpieczenia powinna gwarantować wypłatę odszkodowania płatnego w walucie polskiej, w kwotach koniecznych dla naprawienia poniesionej szkody. 3) Szczegóły dotyczące terminu ważności ubezpieczenia określono we Wzorze umowy stanowiącym załącznik do niniejszej SIWZ. 10. Zamawiający ustala, że w dniu 17.10.2018 r. o godz. 13.30 na terenie siedziby Zamawiającego odbędzie się wizja lokalna, której celem będzie sprawdzenie przez wykonawców miejsca oraz warunków związanych z realizacją przedmiotu zamówienia. Spotkanie uczestników wizji lokalnej rozpocznie się w Dziale Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia – w sali narad pok. 103 (Budynek Główny, parter). Uwagi: • Zamawiający sugeruje Wykonawcom zasadność uczestniczenia w wizji lokalnej, jednak nie nakłada na nich takiego obowiązku (uczestnictwo w wizji jest prawem, a nie obowiązkiem Wykonawców); • Brak rozpoznania przedmiotu zamówienia w ramach wizji lokalnej nie będzie skutkował dyskwalifikacją oferty; • Ryzyko związane np. z błędnym skalkulowaniem ceny lub niedoszacowaniem oferty z powodu braku udziału w wizji lokalnej w pełni obciąża Wykonawcę; • W związku z wyznaczeniem wizji lokalnej Zamawiający ustalił termin składania ofert dłuższy od minimalnego terminu określonego w ustawie.

II.1.4) Common Procurement Vocabulary (CPV): 45000000-7

II.1.5) Whether submitting a partial offer: no

II.1.6) Whether submitting a variant offer: no

II.1.7) Is expected to provide supplementary contracts: no

Section III - Information on legal, economic, financial and technical

III.1) Conditions relating to the contract:

Security deposit: 1. Warunkiem udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego jest wniesienie wadium w kwocie 10 000,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych 00/100). 2. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert. 3. Przy wnoszeniu wadium Wykonawca

Section IV - The tender procedure

IV.1) Contract awarding procedure: open tender

IV.2) Tender evaluation criteria:

IV.2.1) Tender evaluation criteria: No information

IV.2.2) An electronic auction will be used: no

IV.3) Administrative information:

IV.3.1) The website address, which is available terms of reference: No information

IV.3.4) Time limit for receipt of requests to participate or tenders: No information