Wykonanie baz danych BDOT500 i GESUT w jednostce ewidencyjnej Bystra- Sidzina

Order Newsletter: 2018 Position: (oferta nr 3411507)

Client
Powiat Suski
State
małopolskie
Address
34-200 Sucha Beskidzka, ul. Kościelna 5
Phone
33 875 79 00
Fax
33 874 15 52
Created
2018-10-11

Powiat Suski

Section I - The contracting

I.1) Name and address: Powiat Suski ul. Kościelna 5 34-200 Sucha Beskidzka małopolskie tel. 33 875 79 00 fax. 33 874 15 52 REGON 072181675

I.2) Type of contracting: Administracja samorządowa

Section II - Object of the contract

II.1) Definition of contract object

II.1.1) Name of order: Wykonanie baz danych BDOT500 i GESUT w jednostce ewidencyjnej Bystra- Sidzina

II.1.2) Type of contract: Services

II.1.3) Definition and size or range of contract: 1. Przedmiotem zamówienia jest informatyzacja baz danych infrastruktury informacji przestrzennej w zakresie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu (GESUT), obiektów topograficznych o szczegółowości zapewniającej tworzenie standardowych opracowań kartograficznych w skalach 1:500 – 1:5000 (BDOT500) w granicach jednostki ewidencyjnej gminy Bystra-Sidzina (121504_2), zgodnie z warunkami technicznymi określonymi w dokumentacji przetargowej. 2. Zakres prac obejmuje: 2.1 Założenie inicjalnej bazy danych geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu (GESUT) zgodnie z zapisami art. 4 ust. 1a pkt 3 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne, 2.2 Założenie bazy danych obiektów topograficznych o szczegółowości zapewniającej tworzenie standardowych opracowań kartograficznych w skalach 1:500 – 1:5000 (baza BDOT500) zgodnie z zapisami art. 4 ust. 1b ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne z jednoczesnym ujawnieniem w bazie danych ewidencji gruntów i budynków (EGiB) obiektów określonych w załączniku nr 5 (L.p. 15 do 50) do rozporządzenia w sprawie bazy danych bazy danych obiektów topograficznych oraz mapy zasadniczej. 2.3 Wykonanie map zasadniczych i ich redakcji w skali 1:500, 1:1000, 1:2000 i 1:5000 zgodnie z zapisami art. 4 ust. 1e pkt. 2 w/w ustawy. 2.4 Wykonanie analizy dokładnościowej operatów technicznych znajdujących się w zasobie (szacowana ilość operatów znajduje się w załączniku nr 5 do niniejszych warunków technicznych), w zakresie danych pomiarowych i obliczeniowych, weryfikacja poprawności określenia źródła pozyskania geometrii obiektów. 2.5 Zapewnienie spójności baz EGiB, BDOT500 i GESUT poprzez zachowanie relacji przestrzennych i topologicznych. 2.6 Wykonanie działań harmonizujących w systemie Ewmapa. 2.7 Weryfikacja poprawności i zgodności ze schematem aplikacyjnym oraz poprawności merytorycznej utworzonych baz danych. 2.8 Weryfikacja połączonych baz danych BDOT500 i GESUT – sprawdzenie warunków interoperacyjności, w tym sprawdzenie poprawności raportów graficznych w zakresie redakcji, poprawnych relacji geometrycznych oraz syntaktycznych pomiędzy obiektami baz. 2.9 Implementacja utworzonych baz w systemie Ewmapa. W wyniku modernizacji powstaną zharmonizowane bazy EGiB, BDOT500 i GESUT, zgodnie z modelami pojęciowymi określonymi w odpowiednich przepisach prawa, pozwalające na prowadzenie i udostępnianie danych w technologii informatycznej. pozostałe informacje w siwz

II.1.4) Common Procurement Vocabulary (CPV): 71222200-2

II.1.5) Whether submitting a partial offer: no

II.1.6) Whether submitting a variant offer: no

II.1.7) Is expected to provide supplementary contracts: no

Section III - Information on legal, economic, financial and technical

III.1) Conditions relating to the contract:

Security deposit: No information

Section IV - The tender procedure

IV.1) Contract awarding procedure: open tender

IV.2) Tender evaluation criteria:

IV.2.1) Tender evaluation criteria: No information

IV.2.2) An electronic auction will be used: no

IV.3) Administrative information:

IV.3.1) The website address, which is available terms of reference: No information

IV.3.4) Time limit for receipt of requests to participate or tenders: No information