Zakup i dostawa nowego sprzętu komputerowego, drukarek, urządzeń wielofunkcyjnych, serwerów i akcesoriów komputerowych

Order Newsletter: 2018 Position: (oferta nr 3411516)

Client
Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Jaworznie
State
śląskie
Address
43-600 Jaworzno, ul. Adama Mickiewicza 4 4
Phone
0-32 616-33-99
Fax
0-32 616-33-99 wew. 108
E-Mail
afolwaczny@oke.jaworzno.pl
Created
2018-10-11

Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Jaworznie

Section I - The contracting

I.1) Name and address: Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Jaworznie ul. Adama Mickiewicza 4 4 43-600 Jaworzno śląskie tel. 0-32 616-33-99 fax. 0-32 616-33-99 wew. 108 REGON 27629908300000

I.2) Type of contracting: Inny

Section II - Object of the contract

II.1) Definition of contract object

II.1.1) Name of order: Zakup i dostawa nowego sprzętu komputerowego, drukarek, urządzeń wielofunkcyjnych, serwerów i akcesoriów komputerowych

II.1.2) Type of contract: Deliveries

II.1.3) Definition and size or range of contract: Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa nowego sprzętu komputerowego, drukarek, urządzeń wielofunkcyjnych, serwerów i akcesoriów komputerowych. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych. Każdy Wykonawca może złożyć ofertę w odniesieniu do wszystkich części (pakietów) zamówienia. Zamawiający nie określa maksymalnej liczby części (pakietów), w których zamówienie może zostać udzielone jednemu wykonawcy. Okres gwarancji został określony dla każdego urządzenia. W przypadku, w którym zamawiający nie wskazał w Opisie Przedmiotu zamówienia okresu gwarancji to nie może być krótsza niż 24 miesiące od daty odbioru zamówienia. Odbiór towarów odbywać się będzie w miejscu dostawy w dniu określonym, po zgłoszeniu Zamawiającemu przez Wykonawcę gotowości do przekazania towarów. Z odbioru towarów sporządza się protokół odbioru, który podpisują obie strony. W przypadku odmowy dokonania odbioru przez zamawiającego, w szczególności z powodu wad towarów, nie sporządza się protokołu odbioru, a przedstawiciele Zamawiającego przekażą wykonawcy podpisane przez siebie oświadczenie ze wskazaniem zastrzeżeń co do towarów. W przypadku, gdy jakiekolwiek towary podlegające sprawdzeniu w celu oceny stanu wykonania umowy lub dokonania odbioru towarów mają wady, Zamawiający może wyznaczyć Wykonawcy dodatkowy termin na dostawę towarów wolnych od wad, bez ponoszenia przez Zamawiającego z tego tytułu jakichkolwiek dodatkowych kosztów. Jeśli w urządzeniach zostaną uszkodzone nośniki danych takie jak dyski twarde Wykonawca wymieni je, a uszkodzone nie będą podlegać zwrotowi (pozostają u Zamawiającego). Towar będący przedmiotem dostawy musi być fabrycznie nowy, nieużywany, nieuszkodzony, nieobciążony prawami osób trzecich oraz spełniać normy bezpieczeństwa. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć przedmiot umowy w opakowaniach oraz transportem zapewniającym należyte zabezpieczenie dostarczonego towaru przed uszkodzeniem. Urządzenia muszą spełniać warunki opisane w zał. nr 1 do SIWZ

II.1.4) Common Procurement Vocabulary (CPV): 30200000-1

II.1.5) Whether submitting a partial offer: yes

II.1.6) Whether submitting a variant offer: no

II.1.7) Is expected to provide supplementary contracts: no

Section III - Information on legal, economic, financial and technical

III.1) Conditions relating to the contract:

Security deposit: No information

Section IV - The tender procedure

IV.1) Contract awarding procedure: open tender

IV.2) Tender evaluation criteria:

IV.2.1) Tender evaluation criteria: No information

IV.2.2) An electronic auction will be used: no

IV.3) Administrative information:

IV.3.1) The website address, which is available terms of reference: No information

IV.3.4) Time limit for receipt of requests to participate or tenders: No information