Przebudowa gminnej drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Zielonka

Order Newsletter: 2018 Position: (oferta nr 3411520)

Client
Gmina Sośno
State
kujawsko-pomorskie
Address
89-412 Sośno, Nowa 1
Phone
+48523890110
Fax
+48523891279
E-Mail
sekretariat@sosno.pl
Created
2018-10-11

Gmina Sośno

Section I - The contracting

I.1) Name and address: Gmina Sośno Nowa 1 89-412 Sośno kujawsko-pomorskie tel. +48523890110 fax. +48523891279 REGON 092350955

I.2) Type of contracting: Administracja samorządowa

Section II - Object of the contract

II.1) Definition of contract object

II.1.1) Name of order: Przebudowa gminnej drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Zielonka

II.1.2) Type of contract: Construction works

II.1.3) Definition and size or range of contract: W ramach przedmiotu zamówienia przewiduje się realizację robót budowlanych polegających na przebudowie gminnej drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Zielonka nr 020304C relacji Zielonka Wybudowanie- Sośno na odcinku od 0+013,89 do 0+813,89. Projekt zakłada wykonanie jezdni jednopasowej o szer. 3,50 m wraz z mijanką zlokalizowaną w odległościach ok. 500 m, poboczami szer. 0,75 m ulepszonymi kruszywem oraz skarp rowów i nasypów. Ponadto na przyległy grunty i do posesji zaprojektowano zjazdy również w nawierzchni z bet. asfaltowego. Charakterystyka przekrojów konstrukcyjnych: a) jezdnia (od km 0+013,89 do km 0+020,00; od km 0+327,20 do km 0+463,60; od km 0+745,84 do km 0+813,89): w-wa ścieralna gr. 3 cm z bet. asfaltowego AC8S 50/70, w-wa wiążąca gr. 3 cm. z bet. asfaltowego AC11W 50/70, podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej 0/31,5 mm gr. 20 cm., w-wa stabilizująca podłoże gruntowe gr. 15 cm z gruntocementu C1,5/2,0 b) jezdnia (od km 0+020,00 do km 0+327,20; od km 0+463,60 do km 0+745,84): w-wa ścieralna gr. 3 cm z bet. asfaltowego AC8S 50/70, w-wa wiążąca gr. 3 cm. z bet. asfaltowego AC11W 50/70, profil z mieszanki niezwiązanej 0/31,5 mm gr. min. 15 cm wg tabeli profilowania istniejąca nawierzchnia gruntowa ulepszona b) mijanki i zjazdy: w-wa ścieralna gr. 4 cm z bet. asfaltowego AC8S 50/70, w-wa wiążąca gr. 4 cm. z bet. asfaltowego AC11W 50/70, podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej 0/31,5 mm gr. 20 cm., w-wa stabilizująca podłoże gruntowe gr. 15 cm z gruntocementu C1,5/2,0 d) pobocza: umocnione pobocze mieszanką niezwiązaną 0/31,5 mm gr. 10 cm., Projektowane roboty ziemne wynikają z korekty niwelety istniejącej drogi oraz odtworzenia istniejących rowów oraz profilowania istniejących skarp nasypów. W pasie drogowym drogi gminnej zlokalizowana jest infrastruktura techniczna (wod, telekomunikacyjna, eN), z których tylko dla sieci telekomunikacyjnej przewidziano założenie dwudzielnych rur osłonowych w lokalizacji zgodnej planem sytuacyjnym (rys. 3.1-3.3). Roboty drogowe będą prowadzone w pasie drogi gminnej. Wobec powyższego przed przystąpieniem do robót, Wykonawca winien opracować czasowy projekt organizacji ruchu zaopiniowany przez Gminę Sośno. Koszt zakupu i montażu znaków drogowych na czas budowy ponosi Wykonawca. Wykonawca nie będzie ponosił kosztów związanych z zajęciem pasa drogowego gminnego. Wszelkie roboty w pobliżu urządzeń obcych należy wykonać ręcznie, w obecności przedstawicieli ich administratorów, zachowując przy tym należną ostrożność.

II.1.4) Common Procurement Vocabulary (CPV): 45233220-7

II.1.5) Whether submitting a partial offer: no

II.1.6) Whether submitting a variant offer: no

II.1.7) Is expected to provide supplementary contracts: no

Section III - Information on legal, economic, financial and technical

III.1) Conditions relating to the contract:

Security deposit: Przystępując do niniejszego postępowania każdy Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości 10 000,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy zł) Wykonawca może wnieść wadium w jednej lub kilku formach przewidzianych w art. 45 ust.6 Ustawy Pzp, tj.: 1) pien

Section IV - The tender procedure

IV.1) Contract awarding procedure: open tender

IV.2) Tender evaluation criteria:

IV.2.1) Tender evaluation criteria: No information

IV.2.2) An electronic auction will be used: no

IV.3) Administrative information:

IV.3.1) The website address, which is available terms of reference: No information

IV.3.4) Time limit for receipt of requests to participate or tenders: No information