Roboty zabezpieczajace dla przedsięwzięcia pn.: "Adaptacja budynków położonych w poznaniu przy ul. Taczaka (w tym renowacja kamienicy) na cele kulturalne Polskiego Teatru Tańca wraz z wyposażeniem"

Order Newsletter: 2018 Position: (oferta nr 3411528)

Client
Polski Teatr Tańca
State
wielkopolskie
Address
61-835 Poznań, Kozia 4
Phone
61 8524241, 8524242,
Fax
618 532 370
www
www.ptt-poznan.pl
E-Mail
zam.publ@ptt-poznan.pl,
Created
2018-10-11

Polski Teatr Tańca

Section I - The contracting

I.1) Name and address: Polski Teatr Tańca Kozia 4 61-835 Poznań wielkopolskie tel. 61 8524241, 8524242, fax. 618 532 370 REGON 000278907 www.ptt-poznan.pl

I.2) Type of contracting: Inny

Section II - Object of the contract

II.1) Definition of contract object

II.1.1) Name of order: Roboty zabezpieczajace dla przedsięwzięcia pn.: "Adaptacja budynków położonych w poznaniu przy ul. Taczaka (w tym renowacja kamienicy) na cele kulturalne Polskiego Teatru Tańca wraz z wyposażeniem"

II.1.2) Type of contract: Construction works

II.1.3) Definition and size or range of contract: Przedmiotem zamówienia jest wykonaniu robót budowlanych polegających na tymczasowym zabezpieczeniu ścian budynków sąsiednich po rozbiórce oficyn objętych Projektem budowlanym wykona-nia tymczasowego zabezpieczenia ścian budynków sąsiednich po rozbiórce oficyn 1, 2, 3 i 4 autorstwa mgr. inż. arch. Anny Kłosin - Ławniczak oraz mgr. inż. Olgierda Rutnickiego, stanowiącym Za-łącznik nr 1 do SIWZ oraz przedmiarem robót stanowiącym załącznik nr 8.2 do SIWZ. Wykonawca rozpocznie realizację robót nie później niż w terminie 3 dni od dnia zawarcia umowy, a zakończy nie później niż do 21 grudnia 2018 roku. Po okresie podstawowym Wykonawca obowiązany jest dodatkowo świadczyć na rzecz Zamawiającego roboty w okresie, w którym obowiązuje gwarancja i rękojmia na przedmiot zamówienia, tj. w okresie 6 miesięcy.

II.1.4) Common Procurement Vocabulary (CPV): 45000000-7

II.1.5) Whether submitting a partial offer: no

II.1.6) Whether submitting a variant offer: no

II.1.7) Is expected to provide supplementary contracts: no

Section III - Information on legal, economic, financial and technical

III.1) Conditions relating to the contract:

Security deposit: Zamawiający wymaga złożenia wadium w kwocie 4.000,00 zł. Wadium należy złożyć przed upływem terminu składania ofert w sposób stosowny do jego formy. Wadium może być wniesione w: - pieniądzu, - poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy osz

Section IV - The tender procedure

IV.1) Contract awarding procedure: open tender

IV.2) Tender evaluation criteria:

IV.2.1) Tender evaluation criteria: No information

IV.2.2) An electronic auction will be used: no

IV.3) Administrative information:

IV.3.1) The website address, which is available terms of reference: No information

IV.3.4) Time limit for receipt of requests to participate or tenders: No information