Modernizacja wymiennikowni ciepła w budynku bloku operacyjnego oraz usunięcie awarii na rurociągu kondensatu na zewnątrz budynku na terenie SP ZOZ w Proszowicach zgodnie z projektem wykonawczym.

Order Newsletter: 2018 Position: (oferta nr 3411529)

Client
Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej
State
małopolskie
Address
32100 Proszowice, ul. Kopernika 13
Phone
123 865 105
E-Mail
dzp.zoz@poczta.fm
Created
2018-10-11

Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej

Section I - The contracting

I.1) Name and address: Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej ul. Kopernika 13 32100 Proszowice małopolskie tel. 123 865 105 REGON 30059300000

I.2) Type of contracting: Inny

Section II - Object of the contract

II.1) Definition of contract object

II.1.1) Name of order: Modernizacja wymiennikowni ciepła w budynku bloku operacyjnego oraz usunięcie awarii na rurociągu kondensatu na zewnątrz budynku na terenie SP ZOZ w Proszowicach zgodnie z projektem wykonawczym.

II.1.2) Type of contract: Construction works

II.1.3) Definition and size or range of contract: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie Modernizacji wymiennikowni ciepła w budynku bloku operacyjnego oraz usunięcie awarii na rurociągu kondensatu na zewnątrz budynku na terenie SP ZOZ w Proszowicach . Zakres prac obejmuje: 1) remont przewodu kondensatu demontaż preizolowanego rurociągu kondensatu na odcinku ok. 20 m., wymianę armatury w studzience odwadniającej, dostawa i montaż rurociągów preizolowanych, wykonanie punktu stałego na przewodzie kondensatu. 2) modernizacja wymiennikowni - demontaż zbiornika kondensatu, wymiennika PRPA wraz z rurociągami i armaturą, - dostawa i montaż urządzeń i materiałów zgodnie z zestawieniem wg projektu, - dostawa i montaż podwieszeń, podpór oraz konstrukcji wsporczych pod rurociągi cieplne, armaturę i inne, - wykonanie sufitów podwieszanych, - dostawa i wykonanie izolacji cieplnej. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia jest zawarty w dokumentacji projektowej oraz Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót (STW i OR), które stanowią załącznik A do SIWZ.

II.1.4) Common Procurement Vocabulary (CPV): 45300000-0

II.1.5) Whether submitting a partial offer: no

II.1.6) Whether submitting a variant offer: no

II.1.7) Is expected to provide supplementary contracts: no

Section III - Information on legal, economic, financial and technical

III.1) Conditions relating to the contract:

Security deposit: 1. Wadium w wysokości 1 500,00 zł ( jeden tysiąc pięćset złotych) Wykonawca powinien wnieść przed upływem terminu składania ofert, określonego w części XII SIWZ, w pieniądzu, poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredy

Section IV - The tender procedure

IV.1) Contract awarding procedure: open tender

IV.2) Tender evaluation criteria:

IV.2.1) Tender evaluation criteria: No information

IV.2.2) An electronic auction will be used: no

IV.3) Administrative information:

IV.3.1) The website address, which is available terms of reference: No information

IV.3.4) Time limit for receipt of requests to participate or tenders: No information