Dostawa sprzętu jednorazowego użytku dla Szpitala Wojewódzkiego im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach

Order Newsletter: 2018 Position: (oferta nr 3411533)

Client
Szpital Wojewódzki im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach
State
podlaskie
Address
16-400 Suwałki, ul. Szpitalna 60 60
Phone
087 5629582, 5629462, 5629595
Fax
087 5629594
www
www.szpital.suwalki.pl
E-Mail
zamowienia@szpital.suwalki.pl
Created
2018-10-11

Szpital Wojewódzki im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach

Section I - The contracting

I.1) Name and address: Szpital Wojewódzki im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach ul. Szpitalna 60 60 16-400 Suwałki podlaskie tel. 087 5629582, 5629462, 5629595 fax. 087 5629594 REGON 79031936200000 www.szpital.suwalki.pl

I.2) Type of contracting: Inny

Section II - Object of the contract

II.1) Definition of contract object

II.1.1) Name of order: Dostawa sprzętu jednorazowego użytku dla Szpitala Wojewódzkiego im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach

II.1.2) Type of contract: Deliveries

II.1.3) Definition and size or range of contract: 1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu jednorazowego użytku na potrzeby Szpitala Wojewódzkiego im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach w asortymencie i szacunkowej ilości określonych w załączniku nr 5 do SIWZ - formularz asortymentowo - cenowy. 2. Określone w załączniku nr 5 do SIWZ - formularz asortymentowo - cenowy - szacunkowe ilości mogą ulec zmniejszeniu, w zależności od zapotrzebowania Zamawiającego, i nie stanowią zobowiązania Zamawiającego do ich zakupu u Wykonawcy jak również nie mogą być podstawą żadnych roszczeń ze strony Wykonawcy. 3. Wskazanie przez Zamawiającego nazwy własnej i/lub numeru katalogowego danego produktu z katalogu wskazanego producenta, 4. służy dokładnemu określeniu przedmiotu zamówienia i ustaleniu standardów, a nie wskazuje na konkretny wyrób danego producenta. 5. Dopuszcza się składanie ofert równoważnych pod warunkiem, że przedmiot oferty jest identyczny funkcjonalnie i możliwie jak najbardziej zbliżony pod względem konstrukcji, materiałów z jakich jest wykonany, rozmiarów itp. do wyrobów przykładowych, a Wykonawca przedłoży w ofercie stosowny dokument, z którego w sposób jednoznaczny będzie wynikać, iż oferowany przedmiot zamówienia posiada parametry techniczno -eksploatacyjno -użytkowe nie gorsze od parametrów wskazanego produktu. Wszelkie ryzyko (w tym koszty ewentualnych ekspertyz) związane z udowodnieniem równoważności spoczywa na Wykonawcy. Podstawa prawna: art. 29 ust. 3 ustawy Prawo zamówień Publicznych. 6. Wszystkie zaoferowane produkty muszą być wprowadzone do obrotu i używania zgodnie z przepisami ustawy z dnia 20 maja 2010r. o wyrobach medycznych (Dz. U. z dnia 2017. poz. 211 ze zm.) Na każdym opakowaniu jednostkowym muszą być umieszczone: data produkcji, termin ważności, nr serii, nazwa i adres wytwórcy, informacje o produkcie w języku polskim oraz znak CE. 7. Przedmiot dostawy musi odpowiadać wymaganiom polskich norm przenoszących europejskie normy zharmonizowane lub też - w przypadku ich braku - europejskich aprobat technicznych, wspólnych specyfikacji technicznych, polskich norm przenoszących normy europejskie, polskich norm wprowadzających normy międzynarodowe, polskich norm, polskich aprobat technicznych (art.. 30 ust. 1 i 2 ustawy PZP. 8. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za ewentualne szkody powstałe wskutek nie spełnienia przez przedmiot zamówienia wymogów określonych stosownymi przepisami.

II.1.4) Common Procurement Vocabulary (CPV): 33141000-0

II.1.5) Whether submitting a partial offer: yes

II.1.6) Whether submitting a variant offer: no

II.1.7) Is expected to provide supplementary contracts: no

Section III - Information on legal, economic, financial and technical

III.1) Conditions relating to the contract:

Security deposit: No information

Section IV - The tender procedure

IV.1) Contract awarding procedure: open tender

IV.2) Tender evaluation criteria:

IV.2.1) Tender evaluation criteria: No information

IV.2.2) An electronic auction will be used: no

IV.3) Administrative information:

IV.3.1) The website address, which is available terms of reference: No information

IV.3.4) Time limit for receipt of requests to participate or tenders: No information