USŁUGA SPRZĄTANIA POMIESZCZEŃ I UTRZYMANIA CZYSTOŚCI

Order Newsletter: 2018 Position: (oferta nr 3420455)

Client
Centrum Rozwoju Kultury Fizycznej AKWEN
State
wielkopolskie
Address
62-004 Czerwonak, ul. Leśna 6 6
Phone
61 812-14-04
Fax
61 812-12-36
www
www.akwenczerwonak.pl
E-Mail
p.lewicki@akwenczerwonak.pl
Created
2018-11-08

Centrum Rozwoju Kultury Fizycznej AKWEN

Section I - The contracting

I.1) Name and address: Centrum Rozwoju Kultury Fizycznej AKWEN ul. Leśna 6 6 62-004 Czerwonak wielkopolskie tel. 61 812-14-04 fax. 61 812-12-36 REGON 63459185200000 www.akwenczerwonak.pl

I.2) Type of contracting: Jednostki organizacyjne administracji samorządowej

Section II - Object of the contract

II.1) Definition of contract object

II.1.1) Name of order: USŁUGA SPRZĄTANIA POMIESZCZEŃ I UTRZYMANIA CZYSTOŚCI

II.1.2) Type of contract: Services

II.1.3) Definition and size or range of contract: 1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług kompleksowego sprzątania pomieszczeń i utrzymania czystości w obiekcie Centrum Kultury i Rekreacji w Koziegłowach przy ul. Piłsudskiego 3 wraz z terenami przyległymi. 2. Przedmiot zamówienia został szczegółowo opisany w Załączniku nr 2 do SIWZ. 3. Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia oferty częściowej. 4. Wymogi dotyczące zatrudnienia osób na umowę o pracę: Zamawiający, zgodnie z art. 29 ust. 3a ustawy Pzp., wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności w zakresie realizacji zamówienia, których wykonanie polega na wykonywaniu pracy określonej w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy, w tym w szczególności – osób wykonujących bieżące czynności sprzątające oraz pełniące funkcje nadzoru podczas realizacji przedmiotu Umowy. Sposób dokumentowania zatrudnienia osób: Zgodnie z § 10 wzoru umowy Wykonawca zobowiązany jest przed podpisaniem umowy do przedłożenia wykazu tych osób wraz z oświadczeniem potwierdzającym zatrudnienie ich na umowę o pracę, a następnie na każde żądanie Zamawiającego do przedłożenia wykazu wraz z oświadczeniem potwierdzającym zatrudnienie ich na umowę o pracę i niezaleganiu z wypłatą wynagrodzenia na dzień złożenia oświadczenia. Zamawiający na każdym etapie realizacji przedmiotu zamówienia ma prawo żądania udowodnienia przez Wykonawcę faktu zatrudnienia osób na umowę o pracę. Sankcje za nieprzestrzeganie powyższego zobowiązania uregulowane zostały w § 12 ust. 1 pkt 5) wzoru umowy. 5. Warunki realizacji Przedmiotu zamówienia zawarte zostały również we wzorze umowy, stanowiącym Załącznik nr 6 do SIWZ.

II.1.4) Common Procurement Vocabulary (CPV): 90900000-6

II.1.5) Whether submitting a partial offer: no

II.1.6) Whether submitting a variant offer: no

II.1.7) Is expected to provide supplementary contracts: no

Section III - Information on legal, economic, financial and technical

III.1) Conditions relating to the contract:

Security deposit: 1. Zamawiający wymaga wniesienia wadium na przedmiotowe postępowanie. 2. Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości 5.000,00 zł. (słownie: pięć tysięcy złotych i zero groszy). 3. Wadium według wyboru Wykonawcy może być wniesione w jednej lub kilku n

Section IV - The tender procedure

IV.1) Contract awarding procedure: open tender

IV.2) Tender evaluation criteria:

IV.2.1) Tender evaluation criteria: No information

IV.2.2) An electronic auction will be used: no

IV.3) Administrative information:

IV.3.1) The website address, which is available terms of reference: No information

IV.3.4) Time limit for receipt of requests to participate or tenders: No information