„Przebudowa dróg Ratno Dolne dz. nr 377; 291 km 0-0+250 [intensywne opady deszczu styczeń 2012r.]”

Order Newsletter: 2018 Position: (oferta nr 3420456)

Client
Gmina Radków
State
dolnośląskie
Address
57-420 Radków, ul. Rynek 1 1
Phone
074 8735000
Fax
074 8735015
www
www.radkowklodzki.pl
E-Mail
zamow_publ@radkowklodzki.pl
Created
2018-11-08

Gmina Radków

Section I - The contracting

I.1) Name and address: Gmina Radków ul. Rynek 1 1 57-420 Radków dolnośląskie tel. 074 8735000 fax. 074 8735015 REGON 89071859000000 www.radkowklodzki.pl

I.2) Type of contracting: Administracja samorządowa

Section II - Object of the contract

II.1) Definition of contract object

II.1.1) Name of order: „Przebudowa dróg Ratno Dolne dz. nr 377; 291 km 0-0+250 [intensywne opady deszczu styczeń 2012r.]”

II.1.2) Type of contract: Construction works

II.1.3) Definition and size or range of contract: 1. Przedmiotem zamówienia jest zadanie pn.: „Przebudowa dróg Ratno Dolne dz. nr 377; 291 km 0-0+250 [intensywne opady deszczu styczeń 2012r.]” o nw. zakresie: 1.1. Dane: 1) przebudowa odcinka drogi gminnej długości 250mb; 2) szerokość projektowanej jezdni z mieszanki mineralno-asfaltowej 3,0 m; 3) pobocza szer. 50cm umocnione kruszywem łamanym; 4) ścieki z prefabrykatów betonowych na podsypce cementowo wapiennej – 70m. 1.2. Zakres robót: 1) formowanie i zagęszczanie nasypów pod jezdnie i pobocze – 100 m3; 2) korytowanie na gł. 60 cm z wywozem urobku – 1127,5m2 ; 3) rozebranie istniejącej nawierzchni mineralno- bitumicznej o grubości 8cm – 15 m2; 4) wykonanie podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem Rm=2,5MPa, warstwa gr. 20 cm – 1127,50 m2; 5) wykonanie warstw podbudowy z kruszyw łamanych o grubości po zagęszczeniu 20 cm – 1127,50 m2; 6) wykonanie warstw podbudowy z kruszyw łamanych o grubości po zagęszczeniu 10 cm – 990,75 m2; 7) nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa wiążąca asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 4 cm – 911,750 m2; 8) skropienie nawierzchni drogowej emulsją asfaltową – 911,750m2; 9) nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - w-wa ścieralna asfaltowa gr. 4 cm – 882,75 m2; 10) formowanie i zagęszczenie poboczy z kruszywa łamanego 40,5m3; 11) ława pod ściek korytowy – 9,8 m3; 12) ścieki z prefabrykatów betonowych o grubości 15 cm na podsypce cementowo-piaskowej – 70 m; 13) roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiernymi o poj. łyżki 0,25 m3 w gruncie z transportem urobku oczyszczanie rowu i pobocza – 90 m3. 1.3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa dokumentacja projektowa oraz specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych, przedmiar robót - stanowiące załącznik do SIWZ. 2. Kosztem Wykonawcy jest także: - sporządzenia planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, zgodnie z wymogami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2018 r. poz. 1202 z późn. zm.); 2.1. Dodatkowe obowiązki Wykonawcy. Do dodatkowych obowiązków Wykonawcy należą wszelkie roboty przygotowawcze, porządkowe, zagospodarowania placu budowy, zaplecza budowy (naprawy, woda, energia elektryczna, telefon, ogrodzenie tymczasowe, dozorowanie budowy itp.). 2.2. Zamawiający wymaga, by na przedmiotowe roboty budowlane Wykonawca udzielił minimum 36 miesięcznej gwarancji i rękojmi. 2.3. Niniejsza specyfikacja opisuje przedmiot zamówienia w sposób wyczerpujący i kompletny. Jednakże w celu lepszego zapoznania się z przedmiotem zamówienia Zamawiający zaleca dokonanie przez Wykonawcę (na własny koszt) oględzin miejsca, w którym nastąpi realizacja przedmiotu zamówienia i jego otoczenia i zaleca szczegółowe zapoznanie się z dokumentacją techniczną. 2.4. Ilekroć w opisie przedmiotu zamówienia wskazane zostały znaki towarowe, patenty, pochodzenie, normy, aprobaty, specyfikacje techniczne i systemy referencji technicznych Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne. Równoważność polega na możliwości zaoferowania przedmiotu zamówienia o nie gorszych parametrach technicznych, konfiguracjach, wymaganiach normatywnych itp. W szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia mogą być podane niektóre charakterystyczne dla producenta wymiary. Nazwy własne producentów materiałów i urządzeń podane w szczegółowym opisie należy rozumieć jako preferowanego typu w zakresie określenia minimalnych wymagań jakościowych. Nie są one wiążące i można dostarczyć elementy równoważne, które posiadają co najmniej takie same lub lepsze normy, parametry techniczne, jakościowe, funkcjonalne, będą tożsame tematycznie i o takim samym przeznaczeniu oraz nie obniżą określonych w opisie przedmiotu zamówienia standardów. Wszelkie „produkty” pochodzące od konkretnych producentów określają minimalne parametry jakościowe i cechy użytkowe, jakim muszą odpowiadać towary, by spełnić wymagania stawiane przez zamawiającego i stanowią wyłącznie wzorzec jakościowy przedmiotu zamówienia. Poprzez zapis minimalnych wymagań parametrów jakościowych zamawiający rozumie wymagania towarów zawarte w ogólnie dostępnych źródłach, katalogach, stronach internetowych producentów. Operowanie przykładowymi nazwami producenta ma jedynie na celu doprecyzowanie poziomu oczekiwań zamawiającego w stosunku do określonego rozwiązania. Tak, więc posługiwanie się nazwami producentów/produktów/ ma wyłącznie charakter przykładowy. Zamawiający przy opisie przedmiotu zamówienia wskazując oznaczenie konkretnego producenta (dostawcy) lub konkretny produkt, dopuszcza jednocześnie produkty równoważne o parametrach jakościowych i cechach użytkowych, co najmniej na poziomie parametrów wskazanego produktu, uznając tym samym każdy produkt o wskazanych parametrach lub lepszych. W takiej sytuacji zamawiający wymaga złożenia stosownych dokumentów, uwiarygodniających te materiały lub urządzenia. Będą one podlegały ocenie w trakcie badania oferty. Tam gdzie w przedmiarze robót przedmiot zamówienia został opisany za pomocą wymagań dotyczących wydajności lub funkcjonalności, norm, aprobat, specyfikacji technicznej i systemów referencji, o których mowa w art. 30 ust. 1-3 ustawy Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym. Wykonawca zobowiązany jest w takim przypadku wykazać, że dostarczane przez niego artykuły spełniają wymagania określone przez Zamawiającego, w związku z czym musi złożyć z ofertą szczegółową specyfikację oferowanego asortymentu celem potwierdzenia zgodności z niniejszą specyfikacją, tak aby Zamawiający mógł stwierdzić czy przedmiot dostawy jest zgodny z opisem przedmiotu zamówienia i spełnia kategorie równoważności. Podane w opisach przedmiotu zamówienia nazwy nie mają na celu naruszenia art. 29 i 7 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, a jedynie sprecyzowanie oczekiwań jakościowych Zamawiającego. 3. Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę/Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności polegające na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 roku – Kodeks pracy (Dz. U. z 2018 r. poz. 917 z późn. zm.) tj.: wykonujących czynności polegające na wykonywaniu robót drogowych: - z zakresu wykonania nawierzchni drogowej; - z zakresu wykonania robót ziemnych. 3.1. W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych wobec Wykonawcy odnośnie spełniania przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w punkcie 3 czynności. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do: a) żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów i dokonywania ich oceny; b) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów; 3.1.1. W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie Zamawiającego, w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie Wykonawca przedłoży Zamawiającemu wskazane poniżej dowody w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub Podwykonawcę osób wykonujących wskazane w punkcie 3 czynności w trakcie realizacji zamówienia: 1) oświadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie Zamawiającego. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, imion i nazwisk tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu Wykonawcy lub Podwykonawcy; 2) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub Podwykonawcę kopię umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności, wskazane w ust.1 (wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli został sporządzony). Kopia umowy/umów o pracę powinna zostać zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1) oraz ustawy z dnia 10 maja 2018 roku r. ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 roku, poz. 1000 z późn. zm.), tj. w szczególności bez adresów, nr PESEL pracowników). Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania. 3.1.2. Za niewywiązanie się przez Wykonawcę lub Podwykonawcę z obowiązku przedłożenia kopii umowy/umów o pracę potwierdzającej/cych zatrudnienie osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności na podstawie umowy o pracę polegające na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 roku – Kodeks pracy (Dz. U. z 2018 roku, poz. 917 z późn. zm.), oraz niedopełnienie wymogu zatrudnienia Pracowników wykonujących czynności na podstawie umowy o pracę, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne: 1) za niewywiązanie się z obowiązku przedłożenia w terminie wskazanym przez Zamawiającego oświadczenia o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę określonego w ust. 3 pkt 1 zawartych z osobami, które będą wykonywać czynności bezpośrednio związane z realizacją zamówienia w wysokości 100,00 zł, za każdy dzień opóźnienia. Nałożenie kary umownej nie zwalnia Wykonawcy od złożenia wymaganych dokumentów; 2) za niewywiązanie się z obowiązku przedłożenia w terminie wskazanym przez Zamawiającego kopii umowy/umów o pracę potwierdzających zatrudnienie na podstawie umowy o pracę określonych w ust. 3 pkt 2 umowy - w wysokości 100,00 zł za każdy dzień opóźnienia za każdy przypadek liczony od osoby. Nałożenie kary umownej nie zwalnia Wykonawcy od złożenia wymaganych dokumentów, 3.1.3. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawcę lub Podwykonawcę, Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy.

II.1.4) Common Procurement Vocabulary (CPV): 45233220-7

II.1.5) Whether submitting a partial offer: no

II.1.6) Whether submitting a variant offer: no

II.1.7) Is expected to provide supplementary contracts: no

Section III - Information on legal, economic, financial and technical

III.1) Conditions relating to the contract:

Security deposit: -

Section IV - The tender procedure

IV.1) Contract awarding procedure: open tender

IV.2) Tender evaluation criteria:

IV.2.1) Tender evaluation criteria: No information

IV.2.2) An electronic auction will be used: no

IV.3) Administrative information:

IV.3.1) The website address, which is available terms of reference: No information

IV.3.4) Time limit for receipt of requests to participate or tenders: No information